ความเชี่ยวชาญบุคลากร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Plant Science & Technology
(จำนวน 1 คน)
Plant tissue culture in vitro Cross breeding
(จำนวน 1 คน)
Public Administration
(จำนวน 1 คน)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(จำนวน 1 คน)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 1 คน)
การดำน้ำลึก SCUBA Diving
(จำนวน 2 คน)
1. นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
2. อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การตลาด
(จำนวน 1 คน)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การทำและวิเคราะห์ไบโอดีเซล
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี
ตำแหน่ง : อาจารย์
การบริหารงานภาครัฐ
(จำนวน 1 คน)
การปรับปรุงพันธุ์พืชไม้ใหญ่ระดับโครโมโซม
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ปณิดา กันถาด
ตำแหน่ง : อาจารย์
การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตร้อน
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ปณิดา กันถาด
ตำแหน่ง : อาจารย์
การปรับปรุงพันธุ์หนอนไหม, แมลง
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น
ตำแหน่ง : อาจารย์
การปลูกและการดูแลรักษาปาล์มน้ำมัน
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การผลิตสัตว์ปีก
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
การพัฒนาชุมชน
(จำนวน 1 คน)
การพัฒนาและวางแผนจัดการแหล่งท่องเที่ยว
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การวางแผนจัดการผลกระทบทางการท่องเที่ยว
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี
ตำแหน่ง : อาจารย์
การวิเคราะห์ไบโอดีเซล
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี
ตำแหน่ง : อาจารย์
การออกแบบพื้นที่นันทนาการ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณิตศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี
ตำแหน่ง : อาจารย์
ธุรกิจขนาดย่อม
(จำนวน 1 คน)
ปรับปรุงพันธุ์พืช
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
พัฒนาชุมชน
(จำนวน 1 คน)
พันธุวิศวกรรม
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น
ตำแหน่ง : อาจารย์
พันธุศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น
ตำแหน่ง : อาจารย์
พิษวิทยาทางน้ำและคุณภาพน้ำ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด/ชายฝั่ง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพลงก์ตอนวิทยา
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส
ตำแหน่ง : อาจารย์
ฟิสิกส์
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี
ตำแหน่ง : อาจารย์
มัคคุเทศก์ทางทะเล
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
โลหิตวิทยาสัตว์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ส่งเสริมการใช้วัตถุและอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรีรวิทยาสัตว์น้ำ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาหารสัตว์น้ำ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 41 คน