บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 1  คน
ดร.สุรชัย ศาลิรัศ นักวิชาการเกษตร
ปริญญาโท 5  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 5  คน
นายณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร นักวิชาการเกษตร
น.ส.ปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ นักวิชาการศึกษา
นายสรเดช จันทร์เที่ยง นักวิชาการเกษตร
น.ส.สุกัญญา กิติเวียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี 6  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 5  คน
นายกฤษณโชติ ประชาโรจน์ นักวิชาการเกษตร
นางกาญจนา ปงหาญ นักวิชาการพัสดุ
นายธนภัทร เย็นมาก นักวิชาการเกษตร
นายศักดิ์ดา ชัยเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสถาพร ฉิมทอง นักวิชาการเกษตร
พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ 1  คน
นายศิวพิชญ์ แดงสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 2  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 1  คน
นายพัลลภ ดวงบาล ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นางกมลทิพย์ ชมภูคำ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นายจินดา ปาวิน ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ประถมศึกษา 1  คน
ลูกจ้างประจำ 1  คน
นายสมใจ ปงหาญ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา