บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 21  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 21  คน
ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ปริญญาโท 24  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 22  คน
นายกฤษฎิ์ พลไทย นักวิชาการประมง
นายชัยวิชิต เพชรศิลา นักวิชาการเกษตร
น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น.ส.สายทอง สุจริยาพงศ์พร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายสุวินัย เลาวิลาศ นักวิชาการศึกษา
อาจารย์พิเศษ 2  คน
นายวิทยา นพมาศ อาจารย์พิเศษ
ปริญญาตรี 14  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 12  คน
น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางชไมพร ตันสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม นักวิชาการเงินและบัญชี
นางณิชาพล บัวทอง นักวิทยาศาสตร์
นางสาวเพชรณี ศรีมูล นักวิชาการเงินและบัญชี
นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ นักวิชาการเกษตร
นายวันชัย ล่องอำไพ นักวิชาการศึกษา
น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น นักวิชาการพัสดุ
น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา
นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา
พนักงานส่วนงาน 2  คน
นายฐิติวัสส์ เดชเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.สุวนันท์ สุวรรณเนาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 1  คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 3  คน
พนักงานส่วนงาน 3  คน
นายณพพล วิเชียร พนักงานขับรถ
นายวีระชัย สุทธานี พนักงานขับรถ