ระบบจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเว็บไซต์
# ชื่อเว็บไซต์Domain Nameหน่วยงาน
1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.mju.ac.th กองเทคโนโลยีดิจิทัล
2 เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ www.it.mju.ac.th กองเทคโนโลยีดิจิทัล
3 เว็บไซต์กองสวัสดิการ www.welfares.ae.mju.ac.th กองสวัสดิการ
4 เว็บไซต์งานแม่โจ้ 80 ปี www.80years.mju.ac.th กองเทคโนโลยีดิจิทัล
5 ระบบบริการการศึกษา reg.mju.ac.th ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
6 ระบบบริการการศึกษา reg.mju.ac.th ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
7 เว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ www.education.mju.ac.th สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
8 เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (เก่า) www2.it.mju.ac.th กองเทคโนโลยีดิจิทัล
9 ระบบบริหารการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต lms.mju.ac.th กองเทคโนโลยีดิจิทัล
10 เว็บไซต์ศูนย์บริการ อาคารเรียนรวม แม่โจ้ 70 ปี www.70building.mju.ac.th กองเทคโนโลยีดิจิทัล
>
ข้อมูล Server
# IPV6Serverหน่วยงาน
1 IBM รุ่น x3250M3 คณะศิลปศาสตร์
2 HP รุ่น Proliant ML350 G5 กองเทคโนโลยีดิจิทัล
3 IBM รุ่น x3650 กองเทคโนโลยีดิจิทัล
4 IBM รุ่น x3650 กองเทคโนโลยีดิจิทัล
5 IBM รุ่น x3650 กองเทคโนโลยีดิจิทัล
6 HP รุ่น Proliant ML350 กองเทคโนโลยีดิจิทัล
7 HP รุ่น Proliant กองเทคโนโลยีดิจิทัล
8 IBM รุ่น Server คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
9 IBM รุ่น x3650M2 สำนักหอสมุด
10 IBM รุ่น Blade HS21 กองเทคโนโลยีดิจิทัล
>