อาจารย์ พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย
Mr. Piroonput Poonoi
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ปริญญาตรี : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-ไม้ผล)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวชุมชน
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. ส่งเสริมการเกษตร

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ฉบับที่ : 7 (1)

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล