ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ คงธรรม
Asst. Prof. Dr. Wichan Khongtam
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนฟิสิกส์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล