การประชุมวิชาการ และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2
วันที่เริ่ม : 17/05/2561 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 18/05/2561 0:00 น.
สถานที่ : ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ไม่ระบุรายละเอียด
หมวด : กิจกรรมวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ :
ที่มาของข้อมูล : ปฏิทิน