ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 384
ชื่อสมาชิก : ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์
เพศ : ชาย
อีเมล์ : tawatchai_p@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/4/2554 12:42:44
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/4/2554 12:42:44


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ (Decision) Data Science เป็นกระบวนการที่นำเอาข้อมูลมหาศาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ โดยจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่า Data Expert หรือ Data Scientistในการจัดการและนำข้อมูลที่มีอยู่มาทำ Data Cleansing และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่จากชุดข้อมูลที่มีอยู่ และนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ Data Scientist จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ 1. กระบวนการสร้างแบบจำลองทางด้านวิทยาการข้อมูล - การเข้าใจในเรื่องธุรกิจ - การเข้าใจข้อมูล - การเตรียมข้อมูล - การเตรียมแบบจำลอง - การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง - การนำแบบจำลองไปใช้จริง - การติดตามประเมินผล 2. การวัดคุณภาพของข้อมูลต้อง - ความถูกต้อง - ความสมบูรณ์ - ความสม่ำเสมอ - การลำดับเวลา - ความน่าเชื่อถือ 3. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์