รางวัลระดับดีมาก ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์

ได้รับรางวัล "ระดับดีมาก" ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง และอื่นๆ เรื่อง การเพิ่มคุณค่าทางโภชนะต้นอ้อยโดยใช้สารละลายยีสต์
25/07/2564
สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติ
ด้านอื่นๆ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล