รางวัลชมเชย

อ.พิชญาภา ธัมมิกะกุล ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรมการประกวดผลงานคลิปวีดีโอ เรื่องเล่า และ Info graphic ภายใต้หัวข้อ "การดูแลสุขภาพใจในภาวะ COVID-19" ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ชื่อผลงาน "ใจไม่ห่างไกล...แม้ตัวจะห่างกัน" ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
15/06/2563
พิชญาภา ธัมมิกะกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ระดับชาติ
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล