การนำเสนอโปสเตอร์

รางวัลระดับดี ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ประเภทอาจารย์และนักวิชาการ
28/01/2562
สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล