รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Poster Presentation

รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Poster Presentation เรื่อง การศึกษาเบื้องต้นผลของฮอร์โมน 17B-estradiol ต่อการพัฒนารังไข่ของแม่พันธุ์กุ้งฝอย (Macrobrachium Ianchesteri)
01/11/2561
ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล