เทคนิคการสอนด้วยเว็บแอปพลิเคชัน Kahoot
วันที่เขียน 21/8/2562 17:35:27     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 5:31:05
เปิดอ่าน: 2577 ครั้ง

ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสอน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 3201 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ใช้งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จนเกิดภาพความแตกต่างระหว่างประเทศที่มีความพร้อมทาง ICT กับประเทศที่ขาดแคลนที่เรียกว่า Digital Divide ในขณะเดียวกันประเทศทั่วโลกต่างมุ่งสร้างสังคมใหม่ให้เป็นสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge Based Society) จนเกิดภาพความแตกต่างระหว่างสังคมที่สมบูรณ์ด้วยความรู้กับสังคมที่ด้อยความรู้ ที่เรียกว่า Knowledge Divide ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ประเทศไทยเร่งพัฒนาการศึกษาให้การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเป็นเครื่องมือที่มีพลานุภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน รายวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ในระดับ ปริญญาตรี และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพครู ซึ่งโดยปกติหลังจากเรียนในแต่ละครั้งจะมีการให้ผู้เรียนทาการทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจบทเรียนจากการเรียนโดยทาในกระดาษ แล้วก็จะมีการเฉลยเพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียนของตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ไม่เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาในปัจจุบัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน

          ในการบรรยายได้ยกตัวอย่าง เว็บแอปพลิเคชัน Kahoot ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการใช้คำถามเป็นหลัก โดยให้ผู้เรียนตอบคำถามด้วยเวลาที่จำกัด ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และยังมีการเฉลยคำตอบ พร้อมกับแสดงรายชื่อ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5อันดับแรก เป็น Feedback เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถาม และนี่คือจุดที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน Kahoot จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

          ประโยชน์ของการนำ Kahoot Application ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน หลังจากได้รู้จักแอพลิเคชั่น Kahoot และนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนทำให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียนการสอนมากขึ้น Kahoot ประกอบไปด้วย การสร้างคาถามที่น่าสนใจ โดยนามาใช้กาหนดคาถามให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และนำไปใช้ในการสอบ Pretest เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนในหัวข้อนั้น รูปแบบของตัวเลือกเป็นสีและสัญลักษณ์ เป็นตัวช่วยทาให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นการฝึกทักษะของการจดจำ และการใช้สมองสั่งการเชื่อมโยงความรู้กับสีและสัญลักษณ์ของตัวเลือกแต่ละตัว เพื่อเลือกคาตอบให้ถูกต้อง ระบบการจับเวลาของ Kahoot ในแต่ละข้อคำถาม ทำให้ผู้เรียนทาให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการคิดและตอบคำถามให้ถูกต้อง เพราะคนที่ตอบเร็วที่สุดจะได้คะแนนมากที่สุด ผู้เรียนรู้สึกสนุกและตื่นเต้น รอคอยคำถามแต่ละข้อ เมื่อคาถามปรากฎผู้เรียนจะรีบคิดและตัดสินใจ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาฝึกคิด ฝึกตัดสินใจ การรวมคะแนนเป็นรายข้อทำให้ผู้เรียนเห็นลำดับคะแนนของตนเอง และมีความพยายามที่จะเร่งทำคะแนนให้สูงขึ้นในข้อถัดไป ฝึกให้เกิดการวางแผนและเร่งลงมือทาให้สำเร็จ

          ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำแอพพลิเคชั่น Kahoot มาใช้งาน ด้านผู้สอน สามารถนา Kahoot มาใช้ประกอบการสอน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน สามารถประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียนได้ และนาผลการประเมินมาออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองเกี่ยวกับการเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ ด้านผู้เรียน มีความตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น เข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ได้มากขึ้น ไม่เบื่อหน่ายในระหว่างเรียน และสามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์

          ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ แสงทอง ได้นำแอพพลิเคชั่น Kahoot มาใช้ทดสอบความรู้หลังเรียนกับนักศึกษาที่เรียนวิชา พันธุศาสตร์เบื้องต้น (พธ 340) ในภาคเรียนที่ 1/2562 ซึ่งนักศึกษามีพฤติกรรมให้ความสนใจและตื่นเต้นสนุกสนานกับการตอบคำถามในชั่วโมงนั้นมาก ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ประกอบการใช้แอพพลิเคชั่น Kahoot มาใช้ทดสอบความรู้หลังเรียนกับนักศึกษาที่เรียนวิชา พันธุศาสตร์เบื้องต้น (พธ 340) ในภาคเรียนที่ 1/2562

คำสำคัญ :
kahoot  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=981
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
Piyatida Teaching KM » สัมมนา ฮาวทูทิ้ง...ความน่าเบื่อในชั้นเรียน เคล็ดลับการสร้าง Engagement ของผู้เรียน
การเรียนการสอนที่น่าเบื่อ และขาดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจ และทำให้ผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ งานสัมมนานี้ถ่ายทอดเทคนิคและเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการจ...
การเรียนที่สนุก เทคนิคและเครื่องมือการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน ปิยธิดา กล่ำภู่  วันที่เขียน 30/9/2564 12:03:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 3:15:21   เปิดอ่าน 704  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ » Oneline Teaching, Learning and Assessment for Beginner
การจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ MS Team ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์จะต้องมีการจัดการห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระหว่างที่ส...
Online Teaching, Learning, Assessment     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน โสภณ ฟองเพชร  วันที่เขียน 24/9/2563 9:54:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2565 19:01:44   เปิดอ่าน 1247  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง