“การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนมีความคิด ใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม”
วันที่เขียน 28/9/2566 1:20:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 21:04:30
เปิดอ่าน: 104 ครั้ง

การสอนที่หลากหลายก่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้

  1. ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งหมายถึงการคิดที่ได้มาจากตัวเอง โดยผู้เรียนต้องมีองค์ความรู้มาก่อน แล้ว ให้ผู้สอนเติมปัจจัยที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดความคิดสร้างสรรค์ที่ใหม่ ใช่ โดน ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาประกอบด้วย สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และแรงเสริมหรือแรงจูงใจที่จะผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมา
  2. ความคิดเชิงนวัตกรรม คือ การคิดหาสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งหม่ที่อบสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลจำนวนมาก ได้ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม และเป็นความคิดที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน มีความ เป็น เป็นต้นกำเนิด เป็นการคิดที่มีคุณค่า เพราะจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวักรรมต่อไป ส่วนบทบาทของผู้สอนให้ทำหน้าที่ห้คำชี้แนะการคิดเชิงนวัตกรรมได้โดย ปลดบล็อค Fixed mindset ของผู้เรียนไปสู่ Growth mindset ด้วยการสร้างความคิดใหม่ว่า “ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้”แทนที่ความคิดเดิม ว่า “ไม่มีทางเป็นไปได้” กระตุ้นคüามคิดสร้างสรรค์เมื่อผู้เรียนเกิด Growth mindset และให้ข้อมูลหรือ ชี้แนะแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1393
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การประชุมวิชาการ » การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11
การเข้าร่วม “การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11” เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ  วันที่เขียน 30/9/2566 13:49:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 21:02:05   เปิดอ่าน 114  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาประเด็นที่สนใจจากการเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และเลือกวารสารวิชาการที่เหมาะสมกับผลงาน"
หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนบทความคือคำนำ ที่กล่าวถึงประเด็นวิจัยหรือบทความ ความสำคัญของหัวข้อหรือชื่อเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีบทความที่กล่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่ และวัตถุปร...
การเขียนบทความ  คำนำ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 29/9/2566 9:37:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 18:54:31   เปิดอ่าน 102  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ประชุมวิชาการ » สรุปการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมใ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์  วันที่เขียน 27/9/2566 0:03:03  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/11/2566 1:02:12   เปิดอ่าน 74  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
SAFE2023 » SAFE2023 น้ำหอม กุหลาบ การสกัด
กุหลาบมอญ มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Rosa damascene Mill. วงศ์ Rosaceae ชื่อสามัญคือ Damask rose เป็นดอกไม้ที่สวยงาม มีกลิ่นหอมแรง ลักษณะสีดอกเป็นสีชมพูเข้ม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการนำดอกกุหลาบมอญมาใช้...
การสกัด  กุหลาบ  น้ำหอม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 25/9/2566 23:07:00  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 19:53:38   เปิดอ่าน 57  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง