ฺBCG เพื่อการพัฒนาประเทศ
วันที่เขียน 29/9/2565 13:52:22     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2565 22:56:11
เปิดอ่าน: 245 ครั้ง

การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นั้นประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 สาขาด้วยกัน ได้แก่ 1. เกษตรและอาหาร 2. สุขภาพและการแพทย์ 3. พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 4. การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยรัฐบาลกำหนดแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ หลัก ได้แก่ ย1. สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ย2. การพัฒนา ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ย3. ยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ย4. เสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จากการประชุมวิชาการ หัวข้อ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยประเทศไทยมีต้นทุนทางด้าน ทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงมีการใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มี อยู่ในพื้นที่ เน้นการตอบสนองความต้องการในพื้นที่เป็นอันดับแรก ใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งของ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม มาต่อยอดและยกระดับมูลค่าในห่วง โซ่การผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น 1. การผลิตไม้ดอกไม้ประดับด้วยนวัตกรรม เกษตร พร้อมกับเป็นวิทยสถาน สร้างแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ และผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 2. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน มีศักยภาพในการอนุรักษ์เมล็ด พันธุ์พืช เก็บรักษา และขับเคลื่อน 3 มิติ คือ ส ารวจ อนุรักษ์ วิจัย เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ ให้บริการชุมชน 3. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภัย 4. โครงการ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนานวัตกรรมน้ำตาลที่ช่วยควบคุมระดับ น้ำตาลให้สมดุล 5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสกัดโปรตีนเข้มข้นจากพืชฐานชีวภาพ ส าหรับผลิตเป็น อาหารฟังก์ชั่นสู่เชิงพานิชย์ที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ และเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เทียม 6. โครงการพัฒนาสมุนไพรอัตลักษณ์ประจ าถิ่น โดยการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ ชุมชนผลิตสารสกัดสมุนไพรส่งให้บริษัทเอกชนเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากทรัพยากรในประเทศ 7. โครงการวิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตจากแพะ 8. โครงการพัฒนาไบโอเมธานอลจากวัสดุเหลือทิ้งเพื่อต่อยอดการสร้างโรงงานไบโอเมธานอลต้นแบบ จาก ผลการวิจัย บริษัทเอกชนได้น าผลงานไปขยายผลและต่อยอดสู่เชิงพานิชย์ทั้งในและต่างประเทศ 9. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อบูรณาการอย่างยั่งยืน จากงานตาม นโยบายดังกล่าวเป็นผลงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรมและนำไปใช้จริงทั้งในบริบทเชิงเศรษฐกิจและสังคม ขยายผลโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล วิจัยพัฒนาผลงานใหม่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1311
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การนำความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2022 มาพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมวิชาการสถิติ/สถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ (ICAS2022) เป็นการประชุมวิชาการในสาขาวิชาสถิติ/สถิตประยุกต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสถิติ และการป...
ICAS2022  ประชุมวิชาการ  สถิติ  สถิติประยุกต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 21/11/2565 12:47:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2565 22:55:28   เปิดอ่าน 48  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2565 22:09:20   เปิดอ่าน 190  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2565 22:17:19   เปิดอ่าน 221  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง