ฺBCG เพื่อการพัฒนาประเทศ
วันที่เขียน 29/9/2565 13:52:22     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/3/2566 4:22:32
เปิดอ่าน: 565 ครั้ง

การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นั้นประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 สาขาด้วยกัน ได้แก่ 1. เกษตรและอาหาร 2. สุขภาพและการแพทย์ 3. พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 4. การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยรัฐบาลกำหนดแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ หลัก ได้แก่ ย1. สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ย2. การพัฒนา ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ย3. ยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ย4. เสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จากการประชุมวิชาการ หัวข้อ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยประเทศไทยมีต้นทุนทางด้าน ทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงมีการใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มี อยู่ในพื้นที่ เน้นการตอบสนองความต้องการในพื้นที่เป็นอันดับแรก ใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งของ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม มาต่อยอดและยกระดับมูลค่าในห่วง โซ่การผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น 1. การผลิตไม้ดอกไม้ประดับด้วยนวัตกรรม เกษตร พร้อมกับเป็นวิทยสถาน สร้างแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ และผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 2. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน มีศักยภาพในการอนุรักษ์เมล็ด พันธุ์พืช เก็บรักษา และขับเคลื่อน 3 มิติ คือ ส ารวจ อนุรักษ์ วิจัย เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ ให้บริการชุมชน 3. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภัย 4. โครงการ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนานวัตกรรมน้ำตาลที่ช่วยควบคุมระดับ น้ำตาลให้สมดุล 5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสกัดโปรตีนเข้มข้นจากพืชฐานชีวภาพ ส าหรับผลิตเป็น อาหารฟังก์ชั่นสู่เชิงพานิชย์ที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ และเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เทียม 6. โครงการพัฒนาสมุนไพรอัตลักษณ์ประจ าถิ่น โดยการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ ชุมชนผลิตสารสกัดสมุนไพรส่งให้บริษัทเอกชนเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากทรัพยากรในประเทศ 7. โครงการวิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตจากแพะ 8. โครงการพัฒนาไบโอเมธานอลจากวัสดุเหลือทิ้งเพื่อต่อยอดการสร้างโรงงานไบโอเมธานอลต้นแบบ จาก ผลการวิจัย บริษัทเอกชนได้น าผลงานไปขยายผลและต่อยอดสู่เชิงพานิชย์ทั้งในและต่างประเทศ 9. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อบูรณาการอย่างยั่งยืน จากงานตาม นโยบายดังกล่าวเป็นผลงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรมและนำไปใช้จริงทั้งในบริบทเชิงเศรษฐกิจและสังคม ขยายผลโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล วิจัยพัฒนาผลงานใหม่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1311
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การสรุปเนื้อหาจากการอบรมทางวิชาการ วิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาล » จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
สรุปเนื้อหาการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์จัดโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย สภาการพยาบาล ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 กุ...
จริยธรรม พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วารุณี ผ่องแผ้ว  วันที่เขียน 20/3/2566 16:03:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/3/2566 18:28:45   เปิดอ่าน 216  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innov...
การคิดค้นนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอน  ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดใหม่     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 4/3/2566 22:46:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/3/2566 18:28:45   เปิดอ่าน 250  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » สรุปการเข้าอบรบเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม (1 ก.พ. 66)
ความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดเดิม แรงจูงใจของเรื่องการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู ครูอาจารย์เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นใ...
เทคนิคการสอน ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 1/3/2566 17:02:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/3/2566 18:28:45   เปิดอ่าน 73  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนมีความคิดใหม่ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้หลายวิธี หลักการที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความรู้สึก/ความคิดเห็น นอกจากนี้การสร้างแรงจูงใจจากการ...
การสอน  ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ยุพเยาว์ คบพิมาย  วันที่เขียน 1/3/2566 16:36:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/3/2566 2:57:37   เปิดอ่าน 92  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง