ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1/1/2567 ถึง 31/12/2567
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 1 0.20 1 0.20
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 2 1.20 2 1.20
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 2 1.20 3 2.20 0 0.00 5 3.40
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวสายพันธุ์สิชล1ในระยะโพสต์ลาร์วา 13-40 ที่อนุบาลด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า, แอสต้าแซนทิน และโปรตีนยีสต์
1.ณัฐกาญจน์ อินตัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
60
2.อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
40
2บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6อิทธิพลแรงจูงใจภายในที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1.อาจารย์ ดร.ฐิติมา ศรีพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
70
2.อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
3.อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
4.อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
3บทความวิชาการ0.6การสื่อสารทางการเมืองของพรรคก้าวไกลผ่านเฟสบุ๊กในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
1.อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30
2.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30
3.อารยา อุดมรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
20
4.พิมพิชญา กลมแป้น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
20
4บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Water Quality and Wastewater Treatment Methods from the Process of Dyeing Cloth with Indigo Dye in Northeastern Thailand
1.สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี
ภาควิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
30
2.พัชราวลัย ศรียะศักดิ์
ภาควิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
5บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1The Role of Local Networks in Supportive Mechanisms Model for Sustainable Community-based Tourism Administration
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
55
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
40
3.Prawannarat Brewer
Department of Business & Economics, The University of Virginia’s College, Wise, VA, USA
5