ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 1/1/2567 ถึง 31/12/2567
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 1 0.20 1 0.20 2 0.40
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 1 0.60 1 0.60
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 1 0.80 1 0.80
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 1 1.00 1 1.00 1 1.00 3 3.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1 1 1.00 1 1.00 1 1.00
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 5 3.80 5 4.00 1 1.00 10 7.80
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การพัฒนาระบบตรวจนับครุภัณฑ์โดยใช้คิวอาร์โค้ด : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
1.ขวัญจิรา ชมภู
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
35
2.สวิณี มูลฟอง
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
35
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
30
2บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวสายพันธุ์สิชล1ในระยะโพสต์ลาร์วา 13-40 ที่อนุบาลด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า, แอสต้าแซนทิน และโปรตีนยีสต์
1.ณัฐกาญจน์ อินตัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
60
2.อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
40
3บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6การพัฒนารูปแบบการพยาบาลทางไกลสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังใน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
50
4บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8อิทธิพลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการมุ่งเน้นการเรียนรู้กับผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
คณะบริหารธุรกิจ
100
5งานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง1OLUM.-66-001 : สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566
1.รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
คณะบริหารธุรกิจ
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50
6บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1The use of essential oil-based pharmaceutical products to control cattle ticks
1.นายอภิชาติ หมั่นวิชา
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4.ผศ.ภญ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
5.รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
7บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Water Quality and Wastewater Treatment Methods from the Process of Dyeing Cloth with Indigo Dye in Northeastern Thailand
1.สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี
ภาควิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
30
2.พัชราวลัย ศรียะศักดิ์
ภาควิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
8บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1The Role of Local Networks in Supportive Mechanisms Model for Sustainable Community-based Tourism Administration
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
55
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
40
3.Prawannarat Brewer
Department of Business & Economics, The University of Virginia’s College, Wise, VA, USA
5
9หนังสือ/ตํารา/งานแปล/งานรับใช้สังคม (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.)1หนังสือ : การแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่.
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100
10หนังสือ/ตํารา/งานแปล/งานรับใช้สังคม (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.)1ตำรา : เศรษฐศาสตร์การคลังเบื้องต้น.
1.รองศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร
คณะเศรษฐศาสตร์
100