ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 6 3.60 6 3.60
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 24 19.20 24 19.20
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 1 1.00 1 1.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 2 2.00 2 2.00
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 0 0.00 33 25.80 0 0.00 33 25.80
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินบรรทัดฐานความแออัดเพื่อกำหนดขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวประเภทภูเขา
1.อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5
2.อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ
คณะศิลปศาสตร์
5
2บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม
1.อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
80
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
3.อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีผลต่อการบริหารแนวใหม่ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100
4บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6บทบาทภาวะผู้นำชุมชนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100
5บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6การศึกษาสมรรถนะของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดและชุมชนที่ดีกรณีศึกษา พระสังฆาธิการในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1.5905501001
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
6บทความวิชาการ0.6การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
7บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8รูปแบบการตัดสินใจและการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
1.อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
80
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20
8บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในพม่า : ศึกษากรณี Free Burma Rangers (FBR)
1.อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100
9บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ป?จจัยที่มีผลต?อการทําเกษตรอินทรีย?ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม
1.กริช สุริยะชัยพันธ์
ผลิตกรรมการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
10บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการเกษตรด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
70
2.ดร.พงศกร กาวิชัย
นักวิชาการอิสระ
30
11บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม: ประสบการณ์จากองค์กรชุมชนในภาคเหนือตอนบน
1.อาจารย์จิระพงค์ ไชยซาววงค์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
12บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การพัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดและชุมชนที่ดี กรณีศึกษา พระสังฆาธิการในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1.5905501001
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
13บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ปัจจัยที่มีผลต่อการทําเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
1.6101532001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
14บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.5805501001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ไตรแสง
คณะศิลปศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
15บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรชุุมชุนของสภาชุุมชุน
1.6005501003
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
16บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8พัฒนาการของนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
1.6005501002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
17บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8กลยุทธ์การพัฒนาท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
1.6205405006
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
18บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การศึกษาคุณสมบัติการเป็นพลเมืองดิจิทัลของสมาชิกสภาเยาวชน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1.6205405009
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
19บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้นำชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด
1.6005501002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8Organizational Competency Development for Farmer Professional Cooperatives: A Case Study of Bajie Town, Yunnan, P.R. China
1.6005501009
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
21บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8Analysis of the Factors Influencing the well-being of Ethnic Minority Farmers: a Case Study of Bai Minority in the Wase Town Dali, Yunnan, P.R. China
1.6005501015
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
22บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8Phosphate Fertilizer Industry Capacity Reduction Policy in China, Based on CGE Model
1.6005501013
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
23บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8Factors Affecting Social Adaptation of Relocated Migrated Households: A Case Study of Duimenshan Resettlement Site in Dongchuan, Yunnan Province, P.R. China
1.6005501014
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
24บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8สมรรถนะหลักของบุคลากรที่รองรับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วงระหว่างปี 2566-2570)
1.6305405016
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
25บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การบริหารจัดการที่มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ของสถานสงเคราะห์เด็กโต กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.6305405017
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
26บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8Investigation on the Development of Hani Livelihood Strategies: A Case Study of Mengsong Community in Xishuangbanna, Yunnan, the People’s Republic of China
1.6005501010
2.รองศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
27บทความวิชาการ0.8บทเรียนระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง กรณีศึกษาเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20
28บทความวิชาการ0.8บทเรียนระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง กรณีศึกษาเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่
1.รศ.ดร.ปัญจรัตน์ โจลานันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20
4.นายพันธนันท์ ขัติแสง
เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
10
29บทความวิชาการ0.8การกําหนดมาตรฐานความแออัดด้วยวิธีการแบบมองเห็นภาพ: แนวคิดและการประยุกต์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
1.อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5
2.อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ
คณะศิลปศาสตร์
5
30บทความวิชาการ0.8กรอบโครงความคิดเชิงวิพากษ์: กรอบวิเคราะห์ใหม่ในการศึกษาขบวนการทางสังคม
1.อาจารย์ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
80
31บทความวิชาการ1Developing of components and indicators of appropriate carrying capacity of community-based tourism attractions in upper north Thailand
1.อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
70
2.อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
4.อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10
32หนังสือ/ตํารา/งานแปล/งานรับใช้สังคม (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.)1หนังสือ : 4 อาณาจักร ความเป็นมาและเป็นไปประวัดิศาสตร์การปกครองไทยก่อนสมัย กรุงรัตนโกสินทร์: อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรล้านนา อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี.
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100
33หนังสือ/ตํารา/งานแปล/งานรับใช้สังคม (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.)1ตำรา : พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100