ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 5 3.00 5 3.00
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 15 12.00 15 12.00
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 1 1.00 1 1.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 0 0.00 21 16.00 0 0.00 21 16.00
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินบรรทัดฐานความแออัดเพื่อกำหนดขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวประเภทภูเขา
1.อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5
2.อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ
คณะศิลปศาสตร์
5
2บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม
1.อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
80
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
3.อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีผลต่อการบริหารแนวใหม่ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100
4บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6บทบาทภาวะผู้นำชุมชนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100
5บทความวิชาการ0.6การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
6บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8รูปแบบการตัดสินใจและการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
1.อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
80
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20
7บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในพม่า : ศึกษากรณี Free Burma Rangers (FBR)
1.อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100
8บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ป?จจัยที่มีผลต?อการทําเกษตรอินทรีย?ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม
1.กริช สุริยะชัยพันธ์
ผลิตกรรมการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
9บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการเกษตรด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
70
2.ดร.พงศกร กาวิชัย
นักวิชาการอิสระ
30
10บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การพัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดและชุมชนที่ดี กรณีศึกษา พระสังฆาธิการในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1.5905501001
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
11บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ปัจจัยที่มีผลต่อการทําเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
1.6101532001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
12บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.5805501001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ไตรแสง
คณะศิลปศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
13บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรชุุมชุนของสภาชุุมชุน
1.6005501003
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
14บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8พัฒนาการของนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
1.6005501002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
15บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8กลยุทธ์การพัฒนาท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
1.6205405006
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
16บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การศึกษาคุณสมบัติการเป็นพลเมืองดิจิทัลของสมาชิกสภาเยาวชน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1.6205405009
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
17บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้นำชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด
1.6005501002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
18บทความวิชาการ0.8บทเรียนระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง กรณีศึกษาเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20
19บทความวิชาการ0.8บทเรียนระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง กรณีศึกษาเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่
1.รศ.ดร.ปัญจรัตน์ โจลานันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20
4.นายพันธนันท์ ขัติแสง
เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
10
20บทความวิชาการ0.8การกําหนดมาตรฐานความแออัดด้วยวิธีการแบบมองเห็นภาพ: แนวคิดและการประยุกต์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
1.อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5
2.อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ
คณะศิลปศาสตร์
5
21บทความวิชาการ1Developing of components and indicators of appropriate carrying capacity of community-based tourism attractions in upper north Thailand
1.อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
70
2.อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
4.อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10