ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 3 0.60 1 0.20 3 0.60
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4 2 0.80 2 0.80
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 1 0.60 5 3.00 6 3.60
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 1 0.80 3 2.40 4 3.20
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 6 3.00 12 7.40 0 0.00 17 10.20
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ผลของอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปทางการค้าต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของปูม้า
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
50
2.อชิตศักดิ์ สงค์ดำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
50
2บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยง ของสาหร่าย Nannochloropsis sp.
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
60
2.พิมพรรณ พิมลรัตน์
สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
3.พัชราวลัย ศรียะศักดิ์
สาขาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
10
4.สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี
สาขาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
10
3บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและคุณค่าโภชนาการของผักเหลียง ที่ปลูกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดชุมพร
1.อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
50
2.อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
15
3.อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
15
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
4บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.4ANALYZING THE IMPACT OF TELEWORKING FACTORS ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC AMONG OFFICE WORKERS IN FENGTAI CITY, BEIJING, CHINA
1.6416303010
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
3.อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน
วิทยาลัยนานาชาติ
4.อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด
วิทยาลัยนานาชาติ
5บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.4Investigating University Students' Satisfaction with the Service Quality of WeChat Offcial Account in Xi'an City, Shaanxi Province, China
1.6416303015
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
3.อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน
วิทยาลัยนานาชาติ
4.อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ
6บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.สุมิตรา มณีโชติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล อังคณานนท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30
3.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30
7บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ความคิดเห็นของญาติผู้ต้องขังต่อคุณภาพการบริการเรือนจำไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
40
2.ปิยรัฐ จำแถว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รัฐศาสตร์
30
3.อิสริยา เพ็งแสน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รัฐศาสตร์
30
8บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6การศึกษาการกำจัดยางเหนียวในน้ำมันปาล์มดิบโดยการใช้สารสกัดจากเคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon syn. C. lanceolatum)
1.อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
50
2.อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
50
9บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการส่งเสริมประชาธิปไตย: ศึกษาบ้านคลองกก หมู่ 12 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
1.ณภัทร ดำนิล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
40
2.อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30
3.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30
10บทความวิชาการ0.6เศรษฐกิจสีน้ำเงิน : จากแนวคิดสู่นโยบายการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
1.อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
80
2.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
20
11บทความวิชาการ0.6การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
12บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางต่อการงอกใหม่ของหางปลากัด
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
60
2.สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี
ภาควิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
20
3.พัชราวลัย ศรียะศักดิ์
ภาควิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
20
13บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การส่งเสริมปัจจัยทางการตลาดสินค้าชุมชนที่ตอบโจทย์พฤติกรรม ของผู้บริโภคในจังหวัดชุมพร
1.อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
50
2.อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
20
3.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล อังคณานนท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
5.อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
14บทความวิชาการ0.8บทบาทของรัฐในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มองผ่านกระบวนทัศน์ รัฐประศาสนศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
50
2.ปุณยวีร์ หนูประกอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
50
15บทความวิชาการ0.8บทวิจารณ์หนังสือ "ประยุทธ์ไม่ใช่สฤษดิ์ พลวัตรัฐราชการไทยจากยุครุ่งเรืองสู่ยุคเสื่อมถอย"
1.อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100
16บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Effectiveness of crude extracts from common indigo (Indigofera tinctoria L.) in inhibiting Streptococcus agalactiae in Nile tilapia
1.Patcharawalai Sriyasak
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon
30
2.Supannee Suwanpakdee
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon
20
3.Pongsathorn Tongkasee
Department of Thai traditional medicine, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus,
10
4.Wasana Phlaetita
Department of Plant science, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon
10
5.Naiyana Senasri
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon
10
6.Nattiya Chumnanka
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon
10
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
17บทความวิชาการ1Strategic Responses for the Airline Business During the Covid-19 Pandemic: A Review of Past Crises
1.Thanavutd Chutiphongdech
Chulalongkorn University
70
2.Nichakarn Apiluckserbsakul
International College for Sustainability Studies, Srinakharinwirot University
10
3.Kittipong Choktanasukarn
International College for Sustainability Studies, Srinakharinwirot University
10
4.อาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10