ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 13 2.60 3 0.60 13 2.60
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 4 2.40 7 4.20 8 4.80
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 14 11.20 12 9.60 23 18.40
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 19 19.00 19 19.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 50 35.20 22 14.40 0 0.00 63 44.80
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิชาการ0.2การประมวลผลผลิตการใช้ไม้จามจุรีในโรงงานแปรรูปไม้ : กรณีศึกษาโรงงาน KST Product อําเภอสอง จังหวัดแพร่
1.อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
2.อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
5.วัศพล เพชรคง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
10
6.นทีธรณ์ สิงห์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เกษตรป่าไม้
10
2บทความวิชาการ0.2การรวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ภาคเหนือ (17 จังหวัด) และภาคกลาง (สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรปราการ) ประเทศไทย (ระยะที่ 2)
1.อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
50
2.ดวงพร อ่อนหวาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30
3.ถวิล บุญมาถา
นักวิจัยอิสระ
5
4.ชยุต อภัยพงศ์
นักวิจัยอิสระ
5
5.อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5
6.อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
3บทความวิชาการ0.2การเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคของไม้ในวงศ์ Fabaceae
1.อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
2.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
4บทความวิชาการ0.2คุณสมบัติของถ่านและน้ำส้มควันไม้จากไผ่ ด้วยเตาเผาแบบแนวนอน
1.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
2.อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
5บทความวิชาการ0.2คุณภาพน้ำในพื้นที่น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
6บทความวิชาการ0.2ความแข็งของดินและโครงสร้างสังคมพืชหย่อมป่า ป่าฟื้นฟู และพื้นที่เกษตร บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
7บทความวิชาการ0.2คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุฟันผุของสารสกัดใบเมี่ยงธรรมชาติ
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
40
8บทความวิชาการ0.2ลักษณะสังคมพืชในพื้นที่ป่ที่มีฟป่าและไม่มีไฟป่า บริเวณลุ่มน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
9บทความวิชาการ0.2องค์ประกอบชนิดไม้และนิเวศบริการของป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ จังหวัดแพร่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80
2.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
10บทความวิชาการ0.2การวิเคราะห์การกระจายตัวของจุดความร้อนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
11บทความวิชาการ0.2ความหลากหลายของชนิดหอยทกบก สารพันธุกรรมและโปรตีนในหอยทากพื้นที่ในจังหวัดแพร่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70
12บทความวิชาการ0.2ความหลากชนิดและการแพร่กระจายตามลักษณะพื้นที่ของนกบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแคว จังหวัดพิษณุโลก
1.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
13บทความวิชาการ0.2การศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายตามระดับความสูงของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา จังหวัดนราธิวาส
1.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
14บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม
1.อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
80
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
3.อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
15บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6ศักยภาพและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
1.6208301020
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4.อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
16บทความวิชาการ0.6ประสิทธิภาพของเตาอบไม้แบบให้ความร้อนโดยตรง กรณีศึกษาการอบถาดพิซซ่าที่ผลิตจากไม้จามจุรี
1.อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
50
2.อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
5.อานนท์ เพิ่มพูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เกษตรป่าไม้
10
6.นทีธรณ์ สิงห์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เกษตรป่าไม้
10
17บทความวิชาการ0.6การประเมินถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสมของกวางผา (Naemorhedus griseus) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแบบจำลองแมกซ์เซน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
40
2.อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
4.บุญยัง ศรีจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การจัดการป่าไม้
20
18บทความวิชาการ0.6ศักยภาพและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
40
2.อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
4.สุรชัย สิงห์เหาะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การจัดการป่าไม้
20
19บทความวิชาการ0.6ศักยภาพการท่องเที่ยวบนฐานการใช้ทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: บ้านแม่พุงหลวง ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
1.อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80
2.อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์กษมา ถาอ้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
20บทความวิชาการ0.6การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
21บทความวิชาการ0.6ความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
1.ดร.ศตพล กัลยา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80
2.อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
22บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ศักยภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทาน โคเนื้อภาคเหนือ
1.อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
6.อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
23บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ศักยภาพและโอกาสของการเลี้ยงโคพื้นเมืองบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน
1.อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
3.อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
5.สุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญา
นักวิจัยอิสระ
10
24บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การประเมินปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ฟลาโวนอยด์ และแอนโทไซยานิน ในต้นอ่อนข้าวเหนียวดํา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
35
2.หทัยรัตน์ อุ่นแก้ว
ผลิตกรรมการเกษตร วิทยาการสมุนไพร
35
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
5.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
25บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่คุณค่าในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
50
2.อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
26บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ปัจจัยส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร
1.อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.อาจารย์อโนชา สุภาวกุล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
5.อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
27บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8Influence of Longan Wood Biochar on the Growth of Pure White Hokkaido Sweet Corn and Siamese Ruby Queen Corn
1.
2.6113301002
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
28บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การใช้แบบจาลองแมกซ์เซนประเมินศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้สัก (Tectona grandis Linn.f.) ในธรรมชาติพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.6308301003
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
29บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ทัศนคติและการรับรู้กฎหมายป่าไม้ของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
1.6408301002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30บทความวิชาการ0.8การประเมินปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมด ฟลาโวนอยด์ และแอนโทไซยานิน ในต้นอ่อนข้าวเหนียวดำ
1.หทัยรัตน์ อุ่นแก้ว
ผลิตกรรมการเกษตร วิทยาการสมุนไพร
20
2.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
วิทยาศาสตร์ เคมีประยุกต์
20
3.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
31บทความวิชาการ0.8การจัดการศึกษาแบบผสมผสานในบริบทของประเทศไทย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100
32บทความวิชาการ0.8การแยกและคัดกรองแบคทีเรียเอนโดไฟต์จากไหลสตรอว์เบอร์รีที่มีคุณสมบัติส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและฤทธิ์ต้านเชื้อราบางชนิด
1.อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
33บทความวิชาการ0.8การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถสกัดไคโตซานจากขยะเปลือกกุ้ง
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80
2.พรดารา ศรีทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เทคโนโลยีชีวภาพ
10
3.อัญศญา บุญประจวบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เทคโนโลยีชีวภาพ
10
34บทความวิชาการ0.8ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวนาปีของเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
1.อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100
35บทความวิชาการ0.8ผลของพลาสมาเย็นต่อการตายของด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae) ในระยะตัวเต็มวัย
1.อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70
2.อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
36บทความวิชาการ0.8องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อการมีส่วนร่วมกับชุมชนเกษตรบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.ดร.ศตพล กัลยา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
37บทความวิชาการ0.8ทัศนคติและการรับรู้กฎหมายป่าไม้ของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.กีรติ พันทะสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การจัดการป่าไม้
10
38บทความวิชาการ0.8การใช้แบบจำลองแมกซ์เซนประเมินศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้สัก (Tectona grandis Linn.f.) ในธรรมชาติพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.ติณณ์ วงรินยอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การจัดการป่าไม้
10
5.กันตพงศ์ เครือมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การจัดการป่าไม้
10
39บทความวิชาการ0.8ความทนแล้งของกล้าไม้ยืนต้นและความสัมพันธ์ของลักษณะเชิงหน้าที่กับการรอดชีวิตภายใต้การทดลองสภาวะแล้ง
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
40บทความวิชาการ0.8Influence of Longan Wood Biochar on the Growth of Pure White Hokkaido Sweet Corn and Siamese Ruby Queen Corn
1.อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
41บทความวิชาการ0.8ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นใย ปริมาณผลผลิต คุณภาพ และปริมาณบีต้า-หลูแคนของเห็ดตีนแรด
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
42บทความวิชาการ0.8ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ต้นน้ำปอน จังหวัดน่าน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
40
2.อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
4.นัฐพร เพชรชมทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การจัดการป่าไม้
20
43บทความวิชาการ0.8ศักยภาพและโอกาสของการเลี้ยงโคพื้นเมืองบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน
1.อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
44บทความวิชาการ0.8อิทธิพลของการใช้เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ประเภทต่าง ๆ ต่อสมบัติของถ่านข้อไม้ไผ่เป๊าะ (Dendrocalamus giganteus)
1.อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70
2.อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.จิราภา วานิชดิลกรัตน์
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
10
45บทความวิชาการ1Population structure and spatial distribution of tree species in lower montane forest, Doi Suthep-Pui national park, northern Thailand
1.Sura Pattanakiat
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University,
15
2.Dokrak Marod
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
10
3.Prateep Duengkae
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
4.Sarawood Sangkaew
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University,
5
5.Phruet Racharak
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University,
5
6.Warong Suksavate
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University,
5
7.Suwimon Uthairatsamee
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University,
5
8.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
10.Sathid Thinkampheang
Cooperation Centre of Thai Forest Ecological Research, Kasetsart University
5
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
12.Panida Kachina
Faculty of Agriculture, Chiang Mai University,
5
13.Jakkapong Thongsawi
The Foundation of Mrigadayavan Palace under the Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana
5
14.Wongsatorn Phumpuang
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
5
15.Paanwaris Paansri
ooperation Centre of Thai Forest Ecological Research, Kasetsart University
5
16.Wimonmart Nuipakdee
Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve
5
17.Pisut Nakmuenwai
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University,
5
46บทความวิชาการ1Potential variables forcing litterfall in a lower montane evergreen forest using Granger and superposed epoch analyses
1.Nisa Leksungnoen
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
20
2.Dokrak Marod
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
15
3.Tushar Andriyas
Center for Advance Studies in Tropical Natural Resources, National Research University-Kasetsart University
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
5.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
6.Roger Kjelgren
The UF/IFAS Environmental Horticulture Department, University of Florida, Gainesville, Florida, USA
5
7.Sathid Thinkamphaeng
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
8.Piyawat Chansri
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
9.Panida Kachina
Plant and Soil Sciences Department, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University
5
10.Jakkaphong Thongsawi
The Foundation of Mrigadayavan Palace Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana
5
11.Wongsatorn Phumphuang
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok
5
12.Suwimon Uthairatsamee
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
13.Phruet Racharak
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
14.Tharnrat Kaewgrajang
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
47บทความวิชาการ1An Effective Privacy Preservation Model for Rating Datasets based on Aggregate Query Frameworks in conjunction with (lp1, : : :, lpn)-Privacy Constraints
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
48บทความวิชาการ1Different Effects of Reactive Species Generated from Chemical Donors on Seed Germination, Growth, and Chemical Contents of Oryza sativa L.
1.อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30
3.อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
49บทความวิชาการ1Preliminary Survey of Pathogens in the Asian Honey Bee (Apis cerana) in Thailand
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
50บทความวิชาการ1Effect of Blanching Time and Par-Frying Temperature on Quality of Frozen Par-Fried Taro
1.อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30
2.อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
51บทความวิชาการ1Crystal structure and identifcation of amino acid residues for catalysis and binding of GH3 AnBX ??xylosidase from Aspergillus niger
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
52บทความวิชาการ1Chitosan oligomer and monomer (COAMs) benefit and its application in innovative organic method for root rot disease treatment in durian crops
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
2.อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
53บทความวิชาการ1Silver Nano Chito Oligomer Hybrid Solution for the Treatment of Citrus Greening Disease (CGD) and Biostimulants in Citrus Horticulture
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
2.อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
54บทความวิชาการ1Microbial community profiling and culturing reveal functional groups of bacteria associated with Thai commercial stingless worker bees (Tetragonula pagdeni)
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
55บทความวิชาการ1Potential variables forcing litterfall in a lower montane evergreen forest using Granger and superposed epoch analyses
1.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
56บทความวิชาการ1Effects of dried chaya leaf meal inclusion in the diet on growth performance and blood profiles in Thai native chicken (Pradu Hangdum)
1.อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
57บทความวิชาการ1A comprehensive review of Bifidobacterium spp: as a probiotic, application in the food and therapeutic, and forthcoming trends
1.อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
58บทความวิชาการ1Biochemical and structural comparisons of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors against feline immunodeficiency virus and human immunodeficiency virus
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
59บทความวิชาการ1Key influencing factors for the success of external innovation strategies in the biotechnology industry
1.อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
40
60บทความวิชาการ1Potential variables forcing litterfall in a lower montane evergreen forest using Granger and superposed epoch analyses
1.Nisa Leksungnoen
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok
20
2.Dokrak Marod
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
20
3.Tushar Andriyas
Center for Advance Studies in Tropical Natural Resources, National Research University-Kasetsart University, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
4.Roger Kjelgren
The UF/IFAS Environmental Horticulture Department, University of Florida, Gainesville, Florida, USA
5
5.Sathid Thinkamphaeng
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
6.Piyawat Chansri
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
7.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
9.Panida Kachina
Plant and Soil Sciences Department, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
5
10.Jakkaphong Thongsawi
The Foundation of Mrigadayavan Palace Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana, Phetchaburi, Thailand
5
11.Wongsatorn Phumphuang
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok, Thailand
5
12.Suwimon Uthairatsamee
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
13.Phruet Racharak
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
14.Tharnrat Kaewgrajang
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
61บทความวิชาการ1Actinomycins from Soil-Inhabiting Streptomyces as Sources of Antibacterial Pigments for Silk Dyeing
1.อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
62บทความวิชาการ1Carcass composition and meat quality of Thai indigenous chicken raised in organic production system
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80
63บทความวิชาการ1Effect of lactic acid bacteria powder on quality of fermentedfish product (Pla-Som)
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80