ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 5 1.00 5 1.00
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4 1 0.40 1 0.40
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 3 2.40 3 2.40
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 1 1.00 1 1.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 0 0.00 0 0.00 10 4.80 10 4.80
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และค่าโลหิตวิทยา ของไก่พื้นเมืองไทยและไก่เนื้อ
1.นางสาวอรณี ศรีนวล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
2.รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
3.ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
4.ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
5.นางสาวภัชรีย์ ศรีนวล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
6.นางสาวพิมพร คำทวี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
7.อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
2บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2 ผลของการใช้กากงาดําหมักร?วมกับปลายข้าว และเสริมด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณคลอเลสเตอรอลในไข่แดง
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
3.นางสาวธัญพิชชา สว่างอารมณ์
นักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4.นางสาวสโรชา ยะแสง
นักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
5.นายอัมรินทร์ เขียวคำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
10
6.นางสาวจิราพร พนมพนอไพร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
10
7.นางสาวศศิธร ดอกยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
10
8.นางสาวณัฐา ดอกยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
10
3บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองที่ได้รับการเสริมหญ้ามูลาโต้
1.อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50
2.อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20
3.นายครรชิต ชมภูพันธ์
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15
4บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากขิงและตะไคร้หอมในการกำจัดหมัดไก่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50
2.ผศ.ภญ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20
5บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การใช้ถั่วพร้าเอ็กทรูดในอาหารไก่ไข่ต่อประสิทธิภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20
4.นางสาวอภิญญา บุญบรรลุ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา)
20
6บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.4The Sustainable Pig Nutrition by Partial Replacement of Soybean Meal with Copra Meal
1.
2.6122301002
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4.อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
7บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อคุณค่าทางโภชนะของถั่วพร้าและการใช้ประโยชน์ทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารไก่พื้นเมือง
1.อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30
3.น.ส.วัชราภรณ์ พิลา
งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
30
8บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ศักยภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทาน โคเนื้อภาคเหนือ
1.อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
6.อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
9บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ผลของการเสริมฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนหลังการผสมเทียมต่อการตั้งท้องในโครีดนมที่มีปัญหาการผสมซ้ำ
1.6122301006
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3.รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
คณะวิทยาศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5.อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10บทความวิชาการ1The Feasibility Synthesis of Growing Hemp Instead of Maize to Reduce Smog from Maize Stubble Burning in Northern Thailand
1.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50