ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 4 0.80 4 0.80
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4 1 0.40 1 0.40
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 3 1.80 3 1.80
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 10 8.00 10 8.00
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 18 11.00 0 0.00 0 0.00 18 11.00
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.2รูปแบบการเจริญเติบโตของหญ้าแฝก ภายใต้การให้ปริมาณน้ำและจำนวนหน่อเริ่มปลูกที่แตกต่างกัน
1.6401417010
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.2ดัชนีและการประเมินโครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการในรูปแบบของโรงแรม
1.6219301005
2.รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
3บทความวิชาการ0.2การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสนับสนุนข้อมูลตามคำขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
45
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
30
3.อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5
4.นายวิสูตร แดงบุตร
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5
5.นายธีระชัย ตันเรืองพร
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
5
6.นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์
งานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
5
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
4บทความวิชาการ0.2ความหลากหลายของพรรณไม้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และการจัดการ ดูแลรักษาพรรณไม้โดยใช้ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลพรรณไม้เชิงพื้นที่.
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10
5บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Pau-Pop: tradition management system of the Mekong riverfront communities
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
20
6บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6แนวทางการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะเมืองแพร่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ห้องน้ำสาธารณะ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
40
2.อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
30
3.อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
30
7บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6การปรับตัวของชุมชนจากผลกระทบน้าท่วมรอการระบาย: กรณีศึกษาบ้านนาแฮ่ เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์
1.6519302006
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
3.อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
8บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกรปลูกข้าวจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านทราย เมืองช่อน แขวงหัวพัน สปป.ลาว
1.6519302007
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
3.อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
9บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การวิเคราะห์พื้นที่สีเขียว โดยการประยุกต์ใช้ด้วยเครื่องมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน
1.อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100
10บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางผังภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่กลุ่มเหมืองแร่ดอยไก่เขี่ย
1.อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
80
2.รศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
11บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับความเครียดของ นักศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
50
2.อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
25
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
25
12บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การเข้าถึงพื้นที่ของโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในบริบทผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2565
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
95
2.อาจารย์รงรอง วงษ์วาล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5
13บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การทบทวนปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีภาวะโลกหลัว “Global Dimming”
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
70
2.ผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30
14บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8Role of the National Office of Buddhism (NOB) in Managing the Abandoned Monasteries of Chiang Mai
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100
15บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การสํารวจกล้วยไม้ป่ าบริเวณพื้นที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10
3.คมสัน ศรีตัน
-
10
4.พีราดา แก้วทองประคํา
-
10
5.วิภาวี นิละปะกะ
-
10
16บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8แนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
1.อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100
17บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การบริหารจัดการชุมชนฐานรากบนฐานการเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจชุมชน ตําบลออนกลาง อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
คณะบริหารธุรกิจ
80
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
20
18บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ผลของการฟื้นฟูป่าต่อการใช้ประโยชน์ป่าไม้ พื้นที่สถานีพัฒนาป่าไม้บ้านห้วยปูลิง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
1.6301417012
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม