ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 4 0.80 4 0.80
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4 1 0.40 1 0.40
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4 3 1.20 3 1.20
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 2 1.20 2 1.20
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 3 2.40 3 2.40
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 3 3.00 3 3.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 0 0.00 0 0.00 16 9.00 16 9.00
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การคัดแยกและจัดจำแนกแบคทีเรียที่สามารถกำจัดแอมโมเนียและไนไตรต์จากบ่อเพาะเลี้ยงปลานิล
1.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
50
2.ธัญญลักษณ์ พิมสาลี
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
40
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
5
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5
2บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การเจริญเติบโตลูกปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารเสริมที่ต่างกัน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60
2.ก้องกิดากร ใจวงศ์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง
40
3บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2พลวัตประชากรแพลงก์ตอนและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
1.พรพฤติกร รัตนไพบูลย์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
40
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
4.นายเทพพิทักษ์ บุญทา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5
5.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5
4บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมลักษณะความต้านทานเชื้อ Streptococcus agalactiae ในปลานิลอินทรีย์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
3.ปุญชรัศมิ์ มีแก้ว
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
4.วาสนา กองสมบัติ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
5.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
5อนุสิทธิบัตร0.4กระบวนการผลิตพรีไบโอติกส์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
100
6อนุสิทธิบัตร0.4กระบวนการผลิตอาหารเสริมซินไบโอติกส์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
100
7อนุสิทธิบัตร0.4สูตรอาหารเลี้ยงปลานิลเชิงอินทรีย์ และกรรมวิธีการผลิต
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50
8บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.4The Sustainable Pig Nutrition by Partial Replacement of Soybean Meal with Copra Meal
1.
2.6122301002
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4.อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
9บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6Advancing spotted babylon broodstock performance and sustainable aquaculture practices through natural and formulated feeds
1.Saweit Chaimongkol
Prince of Songkla University
45
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
40
3.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
25
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
25
5.อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
25
6.Supat Khongpuang
Prince of Songkla University
5
7.Chinnawat Pitagsalee
Prince of Songkla University
5
8.Amrin Thongwaan
Prince of Songkla University
5
10บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6Bio-convertibility of fermentative vert wine : a comparative study of blue-green algae, pineapple and longan fruits
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30
2.บัวชมพู นะราพงษ์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง
20
3.ปริยานุช ตั้นสุย
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง
20
4.พรทิพย์ นุชนารถ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง
20
5.รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
11บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ศักยภาพและโอกาสของการเลี้ยงโคพื้นเมืองบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน
1.อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
3.อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
5.สุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญา
นักวิจัยอิสระ
10
12บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของน้ำมันจระเข้ต่อการมีชีวิตรอด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของเซลล์เพาะเลี้ยงผิวหนังมนุษย์ และการประยุกต์ใช้เป็นอาหารปลานิล
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
40
2.เมธัส เงินจันทร์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
35
3.ยามาระตี จัยสิน
มหาวิทยาลัยศรีนครวิโรฒ
15
4.ธีระวัฒน์ รัตนพจน์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5
5.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5
13บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ผลของน้ำมันจระเข้ต่อการมีชีวิตรอด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของเซลล์เพาะเลี้ยงผิวหนังมนุษย์ และการประยุกต์ใช้เป็นอาหารปลานิล
1.6110501004
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
14บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Influences of Bacillus subtilis and fructooligosaccharide on growth performances, immune responses, and disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus
1.อาพร ปะนาเส
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30
3.รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
คณะวิทยาศาสตร์
10
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
15บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Chlorogenic acid rich in coffee pulp extract suppresses inflammatory status by inhibiting the p38, MAPK, and NF-?B pathways
1.Atcharaporn Ontawong
University of Phayao
60
2.Chutima S. Vaddhanaphuti
Chiang Mai University
15
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
4.Sirinat Pengnet
University of Phayao
5
5.Natakorn Kamkaew
University of Phayao
5
6.Acharaporn Duangjai
University of Phayao
5
16บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Assessment of Antidiabetic and Anti-Inflammatory Activities of Carissa carandas Linn Extract: In Vitro and In Vivo Study
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10