ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 4 0.80 4 0.80
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4 2 0.80 2 0.80
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 4 2.40 4 2.40
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 9 7.20 9 7.20
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 0 0.00 19 11.20 0 0.00 19 11.20
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ของป่าและความมั่งคั่งของชุมชนเมืองตื่น : ภาพสะท้อนจากหลักฐานทางโบราณคดี
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
คณะศิลปศาสตร์
100
2บทความวิชาการ0.2การดำรงอยู่และบทบาทของบททำขวัญและพิธีทำขวัญควายของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง
คณะศิลปศาสตร์
100
3บทความวิชาการ0.2การรับมือกับภัยธรรมชาติของคนในสังคมเกษตรล้านนา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล
คณะศิลปศาสตร์
100
4บทความวิชาการ0.2ภาวะภัยแล้งกับพิธีกรรมของฝนที่ปรากฏในพับสาของพญาเทพอุดรฉบับวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด
คณะศิลปศาสตร์
100
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด
คณะศิลปศาสตร์
100
5บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4THE EXPERIENCES AND CHARACTERS OF KAREN ENTREPRENEUR FARMERS IN NORTHERN THAILAND: A CASE STUDY OF HIGHLAND KAREN FARMERS IN OMKOI DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE, THAILAND
1.อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
80
2.อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
60
3.อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ
คณะศิลปศาสตร์
40
4.อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ
คณะศิลปศาสตร์
20
6บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4QUALITATIVE RESEARCH: THE ROLE OF ELDERLY SCHOOL FOR HEALTH PROMOTION OF THE ELDERLY IN NORTHERN THAILAND
1.อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
80
2.อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
50
3.อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
30
4.อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
20
5.อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
10
6.อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
10
7บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินบรรทัดฐานความแออัดเพื่อกำหนดขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวประเภทภูเขา
1.อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5
2.อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ
คณะศิลปศาสตร์
5
8บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ชื่อยาสมุนไพรไทใหญ่ที่ปรากฏในตำรายาสมุนไพรไทใหญ่ในล้านนา: ที่มา ความเชื่อ และเภสัชวัตถุ
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์
คณะศิลปศาสตร์
100
9บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6การจัดการชีวิตและภาวะพึ่งพิงเพื่อความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง
1.รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
คณะศิลปศาสตร์
50
2.ธีรยุทธ วิสุทธิ
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
50
10บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6ภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.6214402001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
คณะศิลปศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ไตรแสง
คณะศิลปศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
คณะศิลปศาสตร์
5.อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
คณะศิลปศาสตร์
11บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การสร้างสำนึกความเป็นชาติผ่านบทเพลงรักชาติจีนตั้งแต่ คศ.1921 ถึง คศ1978
1.อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล
คณะศิลปศาสตร์
50
2.อาจารย์แพรวา รัตนทยา
คณะศิลปศาสตร์
50
12บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การสัมผัสภาษาของแรงงานอพยพชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอเมืองเชียงใหม่กับอำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม และอำเภอหางดง
1.อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน
คณะศิลปศาสตร์
100
13บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์: การเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ความคาดหวัง และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
คณะศิลปศาสตร์
100
14บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8The Relationship between Language Mindsets and English Proficiency of EFL Learners in Higher Education
1.อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ
คณะศิลปศาสตร์
100
15บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8A Study of Vocabulary Learning Strategies and Vocabulary Size of First-Year English Major Students at Maejo University
1.อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี
คณะศิลปศาสตร์
100
16บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8The English Language Learning Needs of the Local Thai Rice Product Vendors
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง
คณะศิลปศาสตร์
100
17บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ภาษาสื่ออัตลักษณ์ไทใหญ่ในผลิตภัณฑ์สินค้า
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์
คณะศิลปศาสตร์
100
18บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุภาคเหนือโดยใช้ภูมิปัญญาล้านนาเป็นฐาน : การบริโภค การทำการเกษตร และสื่อพิธีกรรม
1.อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
30
3.อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
20
19บทความวิชาการ0.8การกําหนดมาตรฐานความแออัดด้วยวิธีการแบบมองเห็นภาพ: แนวคิดและการประยุกต์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
1.อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5
2.อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ
คณะศิลปศาสตร์
5