ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 1 0.20 1 0.20
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4 1 0.40 1 0.40
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 4 3.20 4 3.20
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 2 2.00 2 2.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 1 1.00 1 1.00
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 0 0.00 9 6.80 0 0.00 9 6.80
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิชาการ0.2การรวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ภาคเหนือ (17 จังหวัด) และภาคกลาง (สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรปราการ) ประเทศไทย (ระยะที่ 2)
1.อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
50
2.ดวงพร อ่อนหวาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30
3.ถวิล บุญมาถา
นักวิจัยอิสระ
5
4.ชยุต อภัยพงศ์
นักวิจัยอิสระ
5
5.อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5
6.อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
2บทความวิชาการ0.4PATTERNS AND MAGNITUDE OF LINKING THE ECONOMIC BENEFITS FROM TOURISM TO LOCAL COMMUNITIES: A CASE STUDY OF CHIANG KHAN WALKING STREET, LOEI PROVINCE
1.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
60
2.Kansinee Guntawongwan
Chiang Mai University
40
3บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การวิเคราะห์ทักษะที่สำาคัญของผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
100
4บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8กระบวนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว จังหวัดสะหวัน นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.6209302011
2.อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
3.อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4.อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5บทความวิชาการ0.8คุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของประชาชนในตำบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา
1.Anyarat Wichian
Faculty of Management Science,Nakhonratchasima Rajabhat University
80
2.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
20
6บทความวิชาการ0.8มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ประโยชน์เชิงนันทนาการของถนนคนเดินเชียงคานตามแนวทางความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
1.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
70
7บทความวิชาการ1Developing of components and indicators of appropriate carrying capacity of community-based tourism attractions in upper north Thailand
1.อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
70
2.อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
4.อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10
8บทความวิชาการ1Reference-dependent preferences and gasoline consumption in Thailand
1.Rawadee Jarungrattanaponga
School of Economics, Sukhothai Thammathirat
70
2.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
30
9หนังสือ/ตํารา/งานแปล/งานรับใช้สังคม (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.)1หนังสือ : เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว
1.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
100