ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 3 0.60 3 0.60
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 3 1.80 3 1.80
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 8 6.40 8 6.40
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 1 1.00 1 1.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 2 2.00 2 2.00
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 0 0.00 17 11.80 0 0.00 17 11.80
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.2ปัจจัยที่ส่งผลต่อการฆ่าตัวตายในประเทศไทยช่วงสถานการณ์โควิด-19
1.6412304009
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล
คณะเศรษฐศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
2บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.2ทัศนคติและความเต็มใจจ่ายต่อสินค้าฉลากคาร์บอนของกลุ่มผู้บริโภค Generation Z ในมหาวิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่
1.6312304008
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
3บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.2แบบจำลองพยากรณ์ผลผลิตข้าวด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2: การวิเคราะห์ ผลผลิตนาข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงในอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
1.6312304001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
4บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
1.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
25
3.อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
25
5บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม กรณีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่จังหวัดเชียงราย
1.6112701002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์
คณะเศรษฐศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
6บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน อุทยานแห่งชาติน้าแอดภูเลย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.6401535006
2.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
คณะผลิตกรรมการเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
คณะเศรษฐศาสตร์
6.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
7บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ศักยภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทาน โคเนื้อภาคเหนือ
1.อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
6.อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
8บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ศักยภาพและโอกาสของการเลี้ยงโคพื้นเมืองบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน
1.อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
3.อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
5.สุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญา
นักวิจัยอิสระ
10
9บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อลักษณะส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ลําไยแปรรูปใน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลําไยดอนเปา อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
20
3.ปิ่นรัตน์ ใจคําปัน
-
15
4.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
-
15
10บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย: กรณีศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจในสาขาการผลิตพื้นฐาน
1.6012304012
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
11บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ผลของการฟื้นฟูป่าต่อการใช้ประโยชน์ป่าไม้ พื้นที่สถานีพัฒนาป่าไม้บ้านห้วยปูลิง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
1.6301417012
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
12บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การปรับตัวตามแนวปฏิบัติการทำปศุสัตว์ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเกษตรกรฟาร์มโคนมในประเทศไทย
1.6212701005
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
13บทความวิชาการ0.8บทเรียนระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง กรณีศึกษาเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่
1.รศ.ดร.ปัญจรัตน์ โจลานันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20
4.นายพันธนันท์ ขัติแสง
เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
10
14บทความวิชาการ0.8ผลกระทบของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและการระบาดของCOVID-19 ต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ไทย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธ์
-
25
3.ปัญจมาพร ผลเกิด
-
25
15บทความวิชาการ1An empirical analysis of the causal relationship between tourism growth and the service industry in Thailand
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Jorge Fidel Barahona Caceres
คณะเศรษฐศาสตร์
50
16หนังสือ/ตํารา/งานแปล/งานรับใช้สังคม (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.)1หนังสือ : เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น.
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
100
17หนังสือ/ตํารา/งานแปล/งานรับใช้สังคม (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.)1ตำรา : การเงินการธนาคาร
1.รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
คณะเศรษฐศาสตร์
100