ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 7 1.40 7 1.40
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4 7 2.80 7 2.80
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4 1 0.40 1 0.40
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 4 2.40 4 2.40
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 6 4.80 6 4.80
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 5 5.00 5 5.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 30 16.80 0 0.00 0 0.00 30 16.80
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ฟิล์มเคลือบป้องกันเชื้อราจากน้ำยางวัลคาไนซ์ร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์และนาโนซิลเวอร์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40
2.จิตรลดา หล้าเตจา
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
20
3.ธีรัตม์ วงเวียนไชย
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
20
2บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ยางฟองน้ำดูดซับเสียงจากน้ำยางธรรมชาติที่ใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติม
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
2.น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40
3.นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
3บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การประเมินการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกข้าวแบบเกษตรอัจฉริยะ
1.อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
60
2.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20
4บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การตรวจสอบเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากการจำลองการย่อยในทางเดินอาหารของเนื้อแพะปรุงรสจากกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
1.อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
5บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาด้วยถังปิดอัจฉริยะภายใต้เงื่อนไขนาฬิกาชีวภาพของการควบคุมการเลี้ยง
1.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
55
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15
3.รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15
6บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยท่อลมร้อนร่วมกับตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบรางพาราโบ ลิคส าหรับกระบวนการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร
1.ธิวาพร ศิริปัญญา
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40
3.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5
4.รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5
7บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.2การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยท่อลมร้อนร่วมกับตัวรับรังสีดางอาทิตย์แบบรางพาราโบลิคสำหรับกระบวนการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร
1.6303307004
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
8อนุสิทธิบัตร0.4กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมถั่งเช่าสีทองที่หมักในน้ำผลไม้และธัญพืช
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
60
9บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Development of yogurt fortified with polysaccharide extract from longan pulp
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
55
2.น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15
3.นางจันทร์จิรา วันชนะ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15
10บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Quality of yogurt fortified with different polysaccharides 2. ชื่อวารสาร
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
2.น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20
3.นางจันทร์จิรา วันชนะ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20
11บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Bioactive peptides derived after simulated gastrointestinal digestion of cooked catfish fillet for human health-promoting
1.อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
12บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Formulation of meal supplement for fat malabsorption problems patients using plant based protein instead of cow milk
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
40
2.อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
35
13บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Texture modified fish balls for elderly with difficulty chewing and swallowing
1.อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
2.นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
3.นางจันทร์จิรา วันชนะ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
4.น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
14บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.4Study of ozone treatment process for contaminated dried kaffir lime leaf instead of steam sterilization to reduce energy use in the re-production process
1.6215301018
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15บทความวิชาการ0.4Study of ozone treatment process for contaminated dried kaffir lime leaf instead of steam sterilization to reduce energy use in the re-production process
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
25
16บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ผลของกรดออกซาลิกและน้ำตาลซูโครสในรูปเอสเทอร์ของกรดไขมันต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของลำไยพันธุ์ดอ
1.อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
80
2.รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20
17บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือนระบบเติมอากาศ
1.อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
18บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6Study of Effcts of Inlet Wind Velocity and Direction on Airflow around the Buildings Using CFD Turbulence Models: A Case Study of Rajamangala University of Technology Rattanakosin (Salaya Campus), Thailand
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
19บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
1.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
25
3.อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
25
20บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรข้าวเย็นเหนือโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่
1.อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
21บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การใช้สารเคลือบผิวชนิดบริโภคได้กับสับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภค
1.ณัฐพงษ์ มุงเมือง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20
3.รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20
22บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของความเร็วรอบในการเคลือบและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
1.อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
90
23บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การศึกษาเปรียบเทียบวิธีลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่
1.อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
80
24บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8บทบาทของการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาดำคอมบูชา
1.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
25บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของการอบแห?งด้วยระบบป??มความร?อน ฮีตเตอร?ไฟฟ้าและป??มความร?อนร่วมกับฮีตเตอร?ไฟฟ้าต่อคุณภาพของใบมะกรูดและความสิ้นเปลืองพลังงาน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20
26บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Enhancement in mechanical and antimicrobial properties of epoxidized natural rubber via reactive blending with chlorhexidine gluconate
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
27บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Property Improvements of Silica-Filled Styrene Butadiene Rubber/Butadiene Rubber Blend Incorporated with Fatty-Acid-Containing Palm Oil
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
28บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Effects of different processes on characteristics and properties of bio?calcium from hybrid catfish (Pangasianodon gigas? Pangasianodon hypophthalmus)
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
29บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Effect of different extraction solvents on the yield and enzyme inhibition (?-amylase, ?-glucosidase, and lipase) activity of some vegetables
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
30บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Volatile aroma and physicochemical characteristics of freeze?dried coconut water using different encapsulating agents
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15