ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 8 1.60 8 1.60
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4 4 1.60 4 1.60
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4 2 0.80 2 0.80
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 3 1.80 3 1.80
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 8 6.40 8 6.40
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 24 24.00 24 24.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 1 1.00 1 1.00
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 1 1.00 1 1.00
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 51 38.20 0 0.00 0 0.00 51 38.20
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลต์ที่เชื่อมโยงกับความทนต่อสภาพแล้งของข้าว 6 พันธุ์
1.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
45
2.กนกวรรณ จันทร์เพ็ญ
วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์
25
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
คณะวิทยาศาสตร์
10
2บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การตรวจสอบลูกผสมระหว่างข้าวที่มีโฟเลตสูงกับบขาวที่มีคุณรภาพหุงต้มดีโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
คณะวิทยาศาสตร์
40
2.ศรัณย์ จีนะเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
15
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
คณะวิทยาศาสตร์
10
4.กัญญารัตน์ สายยิ้ม
ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน
5
5.อรุณี ศาสนมิติ
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
6.สุรีรัตน์ วิงวัน
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
7.วิลาวัณย์ บุดดาเคน
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
8.มฆวัน สุทธิ
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
9.อคิราภ์ แสนยากุล
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
10.เรณู ไชยบัวแก้ว
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
3บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การผลิต Cello-oligosaccharide จากการย่อยลา ไยผลอ่อนด้วยวิธีทางเอนไซม ์
1.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
50
2.กัญญาภัค ฉางข้าวไชย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
40
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
5
4.อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
คณะวิทยาศาสตร์
5
4บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การคัดแยกและจัดจำแนกแบคทีเรียที่สามารถกำจัดแอมโมเนียและไนไตรต์จากบ่อเพาะเลี้ยงปลานิล
1.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
50
2.ธัญญลักษณ์ พิมสาลี
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
40
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
5
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5
5บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การประเมินการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกข้าวแบบเกษตรอัจฉริยะ
1.อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
60
2.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20
6บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ความสัมพันธุ์ทางพันธุกรรมของกระเจี๊ยบเขียว (Abelmochus esculentus L. Moench) ด้วยลักษณะทาง สัณฐานวิทยาและเครื่องหมายเอสเอสอาร์
1.ยุวรัตน์ จันทสุข
ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน (พืชผัก)
30
2.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
30
3.อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
4.ฉันทนา วิชรัตน์
มูลนิธิชัยพัฒนา
10
5.สิรภัทร พรหมจักร
กองพลทหารราบที่ 7
5
6.โกวิท ปัญญาจิตร
กองพลทหารราบที่ 7
5
7บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.2การคัดแยกและจัดจำแนกแบคทีเรียที่สามารถกำจัดแอมโมเนียและไนไตรต์จากบ่อเพาะเลี้ยงปลานิล
1.6404302002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
8บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.2การจัดการความรู้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานอาสาสมัครสวนสัตว์เชียงใหม่
1.6101417009
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
9อนุสิทธิบัตร0.4กรรมวิธีการสกัดเซซามินเข้มข้นสูงจากน้ำมันงา
1.อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
100
10อนุสิทธิบัตร0.4กรรมวิธีการผลิตส่วนผสมล่วงหน้าสำหรับผลิตอาหารสัตว์จากหญ้าและโพรไบโอติกส์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
20
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
20
3.อาพร ปะนาเส
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
20
4.สุวรรณโฉม ชาตินรินทร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
20
5.พิมพรรณ วสุนันต์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
20
11บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.4CRISPR/Cas Gene Editing of OsERF922 for Rice Blast Resistance
1.6204304001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
12บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.4Characterization of Natural Rubber/Mesoporous Silica Nanocomposites Modified with Organosulfonic Acid Groups for Biodiesel Production
1.6204303002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
คณะวิทยาศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
คณะวิทยาศาสตร์
13บทความวิชาการ0.4Performance of agricultural diesel engine with using pyrolysis oil blended biodiesel
1.Pontakorn Liam-Kloub
-
20
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20
3.รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20
4.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
20
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20
14บทความวิชาการ0.4Optimizing Phycocyanin Production in Spirulina Using Blue and White LEDs
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
คณะวิทยาศาสตร์
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.Rameshprabu Ramaraj
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50
15บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
1.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
25
3.อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
25
16บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6การประมาณศักยภาพการผลิตเอทานอลที่เกิดจากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้งจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
1.6215301016
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
17บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว ต่อการเพิ่มปริมาณยอดและการชักนำให้ออกรากของนกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ
1.6104302008
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
คณะวิทยาศาสตร์
18บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของววิธีการอบแห้งต่อปริมาณสารพฤกษเคมี และฤทิธิ์ต้านอนุมูลอิสระของหญ้าหวาน
1.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์
15
4.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
19บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรข้าวเย็นเหนือโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่
1.อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
20บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การสํารวจกล้วยไม้ป่ าบริเวณพื้นที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10
3.คมสัน ศรีตัน
-
10
4.พีราดา แก้วทองประคํา
-
10
5.วิภาวี นิละปะกะ
-
10
21บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ำ ตะกอน และหอยน้ำจืดบริเวณคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
1.วรรณศิริ บรรณจักร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
คณะวิทยาศาสตร์
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
คณะวิทยาศาสตร์
10
4.อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
คณะวิทยาศาสตร์
10
5.อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
22บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อลักษณะส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ลําไยแปรรูปใน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลําไยดอนเปา อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
20
3.ปิ่นรัตน์ ใจคําปัน
-
15
4.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
-
15
23บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ผลของการเสริมฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนหลังการผสมเทียมต่อการตั้งท้องในโครีดนมที่มีปัญหาการผสมซ้ำ
1.6122301006
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3.รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
คณะวิทยาศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5.อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
24บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การตรวจสอบการตอบสนองความยาววันต่อการชักนำและพัฒนาตาดอกของเบญจมาศ
1.6301302007
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
คณะวิทยาศาสตร์
25บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ผลของการเสริมสารสกัดกัญชงในน้ายาเจือจางน้าเชื้อโคแช่แข็งต่อคุณภาพของอสุจิหลังการละลาย
1.6322301001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5.รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
คณะวิทยาศาสตร์
6.อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
26สิทธิบัตร1กระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยสารประกอบเชิงซ้อนที่มีกลิ่นหอมและต้านเชื้อแบคทีเรีย
1.รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
คณะวิทยาศาสตร์
80
2.นายดำรงค์ ชุมพานิช
บริษัท จุลณัฐ จำกัด
20
27บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Asymptotic pinning synchronization of nonlinearmulti-agent systems: Its application to tunneldiode circuit
1.Stephen A.
Center for Computational Modeling, Chennai Institute of Technology, Chennai, India
20
2.Raja R.
Ramanujan Centre for Higher Mathematics, Alagappa University, Karaikudi, India
20
3.Bai, Xiaoshan
The College of Mechatronics and Control Engineering, Shenzhen University, Shenzhen, 518060, China
15
4.Alzabut J.
-
15
5.Swaminathan R.
-
15
6.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
15
28บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Impulsive control strategies of mRNA and proteindynamics on fractional-order genetic regulatorynetworks with actuator saturation and itsoscillations in repressilator model
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.Narayanan G.
Center for Computational modeling, Chennai Institute of Technology, Chennai, 600069, India
20
3.Jirawattanapanit, Anuwat
Department of Mathematics, Faculty of Science, Phuket Rajabhat University (PKRU),
10
4.Jirawattanapanit, Anuwat
-
10
5.Syed Ali M.
Complex Systems and Networked Science Laboratory, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University,Tamilnadu, Vellore, 632 115, India
5
6.Karthikeyan, Rajagopal
Center for Nonlinear Systems, Chennai Institute of Technology, Chennai, 600069, India
5
29บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Stability analysis for Nabla discrete fractional-orderof Glucose–Insulin Regulatory System on diabetesmellitus with Mittag-Leffler kernel
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.Narayanan G.
Complex Systems and Networked Science Laboratory, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University,Tamilnadu, Vellore, 632 115, India
20
3.Syed Ali M
Complex Systems and Networked Science Laboratory, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University,Tamilnadu, Vellore, 632 115, India
10
4.Jirawattanapanit, Anuwat
Department of Mathematics, Faculty of Science, Phuket Rajabhat University (PKRU)
5
5.Priya, Bandana
-
5
6.Priya, Bandana
Department of Applied sciences and Humanities, G L Bajaj Institute of Technology and Management, UttarPradesh, Greater Noida, India
5
30บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Adaptive event-triggered pinning synchronizationcontrol for complex networks with randomsaturation subject to hybrid cyber-attacks
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.Ali, M. Syed
Complex systems and Networked Science Lab, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamil Nadu,Vellore, India
20
3.Tajudeen, M. Mubeen
Complex systems and Networked Science Lab, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamil Nadu,Vellore, India
10
4.Priya, Bandana
Department of Applied sciences and Humanities, G L Bajaj Institute of Technology and Management, UttarPradesh, Greater Noida, India
5
5.Thakur, Ganesh Kumar
Department of Applied sciences and Humanities, ABES Engineering College, Uttar Pradesh, Ghaziabad, India
5
31บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Finite-time guaranteed cost control for stochasticnonlinear switched systems with time-varyingdelays and reaction-diffusion
1.Srinivasan R.
Department of Mathematics, SRM Institute of Science and Technology, Tamilnadu, Chennai, India
40
2.Gokulakrishnan V.
Department of Mathematics, SRM Institute of Science and Technology, Tamilnadu, Chennai, India
30
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
20
4.Syed Ali M.
Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamilnadu, Vellore, India
10
32บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Cluster synchronization of coupled complex-valuedneural networks with leakage and time-varyingdelays in finite-time
1.Boonsatit, Nattakan
Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand
30
2.Jayanthi N
Government Arts College, Coimbatore, India
20
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
20
4.Jirawattanapanit, Anuwat
Department of Mathematics, Faculty of Science, Phuket Rajabhat University (PKRU),
15
5.Santhakumari R.
Government Arts College, Coimbatore, India
15
6.Jirawattanapanit, Anuwat
-
15
33บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Fault-tolerant control of multi-agent systems withinput delay and sensor failure
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.Syed Ali, Muhammed
Complex systems and Networked Science Lab, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamil Nadu,Vellore, India
20
3.Mubeen Tajudeen, Muhammed Haneef
Complex systems and Networked Science Lab, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamil Nadu,Vellore, India
10
4.Hammachukiattikul, Porpattama
Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Phuket, Thailand
5
5.Cao, Jinde
School of Mathematics, Southeast University, Nanjing, China
5
34บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Robust stability and passivity analysis for discrete-time neural networkswith mixed time-varying delays via a new summation inequality
1.อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ
คณะวิทยาศาสตร์
60
35บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Endophytic Bacteria Isolated from Tea Leaves (Camellia sinensis var.assamica) Enhanced Plant-Growth-Promoting Activity
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
20
36บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Effects of biogenic volatile organic compounds and anthropogenic NOx emissions on O3 and PM2.5 formation over the northern region of Thailand
1.อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
คณะวิทยาศาสตร์
15
37บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Investigation of Secondary Organic Aerosol Formation during O3 and PM2.5 Episodes in Bangkok, Thailand
1.อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
คณะวิทยาศาสตร์
15
38บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Split monotone variational inclusion with errors for image-feature extraction with multiple-image blends problem
1.รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย
คณะวิทยาศาสตร์
100
39บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Biorefining and biotechnology prospects of low-cost fish feed on Red tilapia production with different feeding regime
1.รศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
50
2.Rungkan Klahan
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
20
3.Bundit Yuangsoi
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
4.Kuan shiong khou
Yuan Ze University
5
5.Balakrishnan Deepanraj
Prince Mohammad Bin Fahd University
5
6.รองศาสตราจารย์ ดร.Rameshprabu Ramaraj
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
คณะวิทยาศาสตร์
5
8.รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
40บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Influences of Bacillus subtilis and fructooligosaccharide on growth performances, immune responses, and disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus
1.อาพร ปะนาเส
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30
3.รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
คณะวิทยาศาสตร์
10
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
41บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Synergistic Effects of Fructooligosaccharide and Bacillus subtilis Dietary Supplementation on Growth, Innate Immune Responses, and Protection against Streptococcus agalactiae in Junvenile Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)
1.อาพร ปะนาเส
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
20
3.Du?an Pali?
Ludwig-Maximilians-University Munich, Germany
10
4.รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
คณะวิทยาศาสตร์
10
5.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
42บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Herbal Yield, Secondary Metabolites and Antioxidant Activities of Piper sarmentosum Roxb. affected by Different Harvest Maturity
1.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์
15
4.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
43บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา1A mutation in acceptor splice site of GA3ox homolog Cla015407 gene confers a dwarf phenotype in watermelon (Citrullus lanatus L.)
1.
2.5904501001
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
44บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา1Effects of Natural Dye Solvent Extraction on the Efficiency of Dye?Sensitive Solar Cells from the Leaf Biomass of Sandoricum koetjape and Syzygium samarangense
1.6415301002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
คณะวิทยาศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.Rameshprabu Ramaraj
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
45บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา1Growth and Development of Black-Boned Chicken Embryonic Stem Cells for Culture Meat using Different Serums as Medium
1.6322501002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5.รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
คณะวิทยาศาสตร์
6.อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
46บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา1Biological properties and potential probiotic bacteria isolated from honey collected in Chiang Mai, Thailand
1.6304302003
2.อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
47บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา1Microwave-AssistedHydrothermal/ImpregnationSynthesisofCu2O?DecoratedrGO/In2O3Nanoricesfor SensitiveSO2Gas Sensors
1.
2.6304503001
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
คณะวิทยาศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
คณะวิทยาศาสตร์
5.รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์
48บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา1Fabrication of a simple 3D?printed microfluidic device with embedded electrochemiluminescence detection for rapid determination of sibutramine in dietary supplements
1.6004503002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
คณะวิทยาศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
คณะวิทยาศาสตร์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
คณะวิทยาศาสตร์
6.รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
คณะวิทยาศาสตร์
7.รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์
49บทความวิชาการ1Fabrication and performance evaluation of dye-sensitized solar cell integrated with natural dye from Strobilanthes cusia under different counter-electrode materials
1.Glennise Faye Mejica
วิทยาลัยพลังงานทดแทน วิศวกรรมพลังงานทดแทน
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
คณะวิทยาศาสตร์
25
3.รองศาสตราจารย์ ดร.Rameshprabu Ramaraj
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25
50บทความวิชาการ1Effects of Natural Dye Solvent Extraction on the Efficiency of Dye Sensitive Solar Cells from the Leaf Biomass of Sandoricum koetjape and Syzygium samarangense
1.Sabarikirishwaran Ponnambalam
วิทยาลัยพลังงานทดแทน วิศวกรรมพลังงานทดแทน
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
คณะวิทยาศาสตร์
25
3.รองศาสตราจารย์ ดร.Rameshprabu Ramaraj
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25
51หนังสือ/ตํารา/งานแปล/งานรับใช้สังคม (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.)1ตำรา : เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิง
1.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
100