ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 6 1.20 6 1.20
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4 2 0.80 2 0.80
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 4 3.20 4 3.20
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 16 16.00 16 16.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 28 21.20 0 0.00 0 0.00 28 21.20
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลต์ที่เชื่อมโยงกับความทนต่อสภาพแล้งของข้าว 6 พันธุ์
1.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
45
2.กนกวรรณ จันทร์เพ็ญ
วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์
25
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
คณะวิทยาศาสตร์
10
2บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การตรวจสอบลูกผสมระหว่างข้าวที่มีโฟเลตสูงกับบขาวที่มีคุณรภาพหุงต้มดีโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
คณะวิทยาศาสตร์
40
2.ศรัณย์ จีนะเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
15
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
คณะวิทยาศาสตร์
10
4.กัญญารัตน์ สายยิ้ม
ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน
5
5.อรุณี ศาสนมิติ
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
6.สุรีรัตน์ วิงวัน
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
7.วิลาวัณย์ บุดดาเคน
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
8.มฆวัน สุทธิ
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
9.อคิราภ์ แสนยากุล
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
10.เรณู ไชยบัวแก้ว
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
3บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การผลิต Cello-oligosaccharide จากการย่อยลา ไยผลอ่อนด้วยวิธีทางเอนไซม ์
1.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
50
2.กัญญาภัค ฉางข้าวไชย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
40
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
5
4.อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
คณะวิทยาศาสตร์
5
4บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การคัดแยกและจัดจำแนกแบคทีเรียที่สามารถกำจัดแอมโมเนียและไนไตรต์จากบ่อเพาะเลี้ยงปลานิล
1.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
50
2.ธัญญลักษณ์ พิมสาลี
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
40
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
5
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5
5บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การประเมินการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกข้าวแบบเกษตรอัจฉริยะ
1.อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
60
2.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20
6บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ความสัมพันธุ์ทางพันธุกรรมของกระเจี๊ยบเขียว (Abelmochus esculentus L. Moench) ด้วยลักษณะทาง สัณฐานวิทยาและเครื่องหมายเอสเอสอาร์
1.ยุวรัตน์ จันทสุข
ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน (พืชผัก)
30
2.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
30
3.อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
4.ฉันทนา วิชรัตน์
มูลนิธิชัยพัฒนา
10
5.สิรภัทร พรหมจักร
กองพลทหารราบที่ 7
5
6.โกวิท ปัญญาจิตร
กองพลทหารราบที่ 7
5
7อนุสิทธิบัตร0.4กรรมวิธีการสกัดเซซามินเข้มข้นสูงจากน้ำมันงา
1.อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
100
8อนุสิทธิบัตร0.4กรรมวิธีการผลิตส่วนผสมล่วงหน้าสำหรับผลิตอาหารสัตว์จากหญ้าและโพรไบโอติกส์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
20
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
20
3.อาพร ปะนาเส
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
20
4.สุวรรณโฉม ชาตินรินทร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
20
5.พิมพรรณ วสุนันต์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
20
9บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของววิธีการอบแห้งต่อปริมาณสารพฤกษเคมี และฤทิธิ์ต้านอนุมูลอิสระของหญ้าหวาน
1.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์
15
4.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
10บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรข้าวเย็นเหนือโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่
1.อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
11บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การสํารวจกล้วยไม้ป่ าบริเวณพื้นที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10
3.คมสัน ศรีตัน
-
10
4.พีราดา แก้วทองประคํา
-
10
5.วิภาวี นิละปะกะ
-
10
12บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ผลของการเสริมฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนหลังการผสมเทียมต่อการตั้งท้องในโครีดนมที่มีปัญหาการผสมซ้ำ
1.6122301006
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3.รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
คณะวิทยาศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5.อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
13บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Asymptotic pinning synchronization of nonlinearmulti-agent systems: Its application to tunneldiode circuit
1.Stephen A.
Center for Computational Modeling, Chennai Institute of Technology, Chennai, India
20
2.Raja R.
Ramanujan Centre for Higher Mathematics, Alagappa University, Karaikudi, India
20
3.Bai, Xiaoshan
The College of Mechatronics and Control Engineering, Shenzhen University, Shenzhen, 518060, China
15
4.Alzabut J.
-
15
5.Swaminathan R.
-
15
6.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
15
14บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Impulsive control strategies of mRNA and proteindynamics on fractional-order genetic regulatorynetworks with actuator saturation and itsoscillations in repressilator model
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.Narayanan G.
Center for Computational modeling, Chennai Institute of Technology, Chennai, 600069, India
20
3.Jirawattanapanit, Anuwat
Department of Mathematics, Faculty of Science, Phuket Rajabhat University (PKRU),
10
4.Jirawattanapanit, Anuwat
-
10
5.Syed Ali M.
Complex Systems and Networked Science Laboratory, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University,Tamilnadu, Vellore, 632 115, India
5
6.Karthikeyan, Rajagopal
Center for Nonlinear Systems, Chennai Institute of Technology, Chennai, 600069, India
5
15บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Stability analysis for Nabla discrete fractional-orderof Glucose–Insulin Regulatory System on diabetesmellitus with Mittag-Leffler kernel
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.Narayanan G.
Complex Systems and Networked Science Laboratory, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University,Tamilnadu, Vellore, 632 115, India
20
3.Syed Ali M
Complex Systems and Networked Science Laboratory, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University,Tamilnadu, Vellore, 632 115, India
10
4.Jirawattanapanit, Anuwat
Department of Mathematics, Faculty of Science, Phuket Rajabhat University (PKRU)
5
5.Priya, Bandana
-
5
6.Priya, Bandana
Department of Applied sciences and Humanities, G L Bajaj Institute of Technology and Management, UttarPradesh, Greater Noida, India
5
16บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Adaptive event-triggered pinning synchronizationcontrol for complex networks with randomsaturation subject to hybrid cyber-attacks
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.Ali, M. Syed
Complex systems and Networked Science Lab, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamil Nadu,Vellore, India
20
3.Tajudeen, M. Mubeen
Complex systems and Networked Science Lab, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamil Nadu,Vellore, India
10
4.Priya, Bandana
Department of Applied sciences and Humanities, G L Bajaj Institute of Technology and Management, UttarPradesh, Greater Noida, India
5
5.Thakur, Ganesh Kumar
Department of Applied sciences and Humanities, ABES Engineering College, Uttar Pradesh, Ghaziabad, India
5
17บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Finite-time guaranteed cost control for stochasticnonlinear switched systems with time-varyingdelays and reaction-diffusion
1.Srinivasan R.
Department of Mathematics, SRM Institute of Science and Technology, Tamilnadu, Chennai, India
40
2.Gokulakrishnan V.
Department of Mathematics, SRM Institute of Science and Technology, Tamilnadu, Chennai, India
30
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
20
4.Syed Ali M.
Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamilnadu, Vellore, India
10
18บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Cluster synchronization of coupled complex-valuedneural networks with leakage and time-varyingdelays in finite-time
1.Boonsatit, Nattakan
Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand
30
2.Jayanthi N
Government Arts College, Coimbatore, India
20
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
20
4.Jirawattanapanit, Anuwat
Department of Mathematics, Faculty of Science, Phuket Rajabhat University (PKRU),
15
5.Santhakumari R.
Government Arts College, Coimbatore, India
15
6.Jirawattanapanit, Anuwat
-
15
19บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Fault-tolerant control of multi-agent systems withinput delay and sensor failure
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.Syed Ali, Muhammed
Complex systems and Networked Science Lab, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamil Nadu,Vellore, India
20
3.Mubeen Tajudeen, Muhammed Haneef
Complex systems and Networked Science Lab, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamil Nadu,Vellore, India
10
4.Hammachukiattikul, Porpattama
Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Phuket, Thailand
5
5.Cao, Jinde
School of Mathematics, Southeast University, Nanjing, China
5
20บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Robust stability and passivity analysis for discrete-time neural networkswith mixed time-varying delays via a new summation inequality
1.อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ
คณะวิทยาศาสตร์
60
21บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Endophytic Bacteria Isolated from Tea Leaves (Camellia sinensis var.assamica) Enhanced Plant-Growth-Promoting Activity
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
20
22บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Effects of biogenic volatile organic compounds and anthropogenic NOx emissions on O3 and PM2.5 formation over the northern region of Thailand
1.อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
คณะวิทยาศาสตร์
15
23บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Investigation of Secondary Organic Aerosol Formation during O3 and PM2.5 Episodes in Bangkok, Thailand
1.อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
คณะวิทยาศาสตร์
15
24บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Split monotone variational inclusion with errors for image-feature extraction with multiple-image blends problem
1.รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย
คณะวิทยาศาสตร์
100
25บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Biorefining and biotechnology prospects of low-cost fish feed on Red tilapia production with different feeding regime
1.รศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
50
2.Rungkan Klahan
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
20
3.Bundit Yuangsoi
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
4.Kuan shiong khou
Yuan Ze University
5
5.Balakrishnan Deepanraj
Prince Mohammad Bin Fahd University
5
6.รองศาสตราจารย์ ดร.Rameshprabu Ramaraj
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
คณะวิทยาศาสตร์
5
8.รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
26บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Influences of Bacillus subtilis and fructooligosaccharide on growth performances, immune responses, and disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus
1.อาพร ปะนาเส
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30
3.รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
คณะวิทยาศาสตร์
10
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
27บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา1A mutation in acceptor splice site of GA3ox homolog Cla015407 gene confers a dwarf phenotype in watermelon (Citrullus lanatus L.)
1.
2.5904501001
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
28บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา1Effects of Natural Dye Solvent Extraction on the Efficiency of Dye?Sensitive Solar Cells from the Leaf Biomass of Sandoricum koetjape and Syzygium samarangense
1.6415301002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
คณะวิทยาศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.Rameshprabu Ramaraj
วิทยาลัยพลังงานทดแทน