ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 6 1.20 6 1.20
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4 3 1.20 3 1.20
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 12 7.20 12 7.20
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 9 7.20 9 7.20
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 1 1.00 1 1.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 0 0.00 31 17.80 0 0.00 31 17.80
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การพัฒนาเว็บไซต์ระบบการเช่ารถกรณีศึกษาร้านเช่ารถสไมล์ มอเตอร์ไบค์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
40
2.พราวพรรณ เมืองทอง
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
30
3.ภัคจีรา แสนคำ
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
30
2บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การศึกษาและการออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชันจองที่จอดรถ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
1.กสิณา เก่งการจับ
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
40
3บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การพัฒนาเว็บไซต์สำหรบัคนรักสุนัขและแมวกรณีศึกษาเว็บเพ็ทแลนด์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
40
2.สันติภาพ ดอนละไพร
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
30
3.เจษฎา ขัตติยะ
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
30
4บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ระบบการจัดการข้อมลูที่อยู่ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
1.ฐิติมา นันชัย
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
40
5บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยใช้แนวคิดธุรกิจอัจฉริยะ
1.Sang Maiminh
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
40
6บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การพัฒนาระบบการจัดการข้อสงสัยของผู้ปกครองผ่านบัญชีไลน์ออฟฟิเชียล กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่โจ้
1.ธัญเทพ ธนอนันตากุล
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
40
7บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Sentiment Analysis on Social Networking: A Case Study of Chiang Mai Tourism
1.น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
25
3.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
25
8บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4The Impact of Quality of Work Life and Organization Commitment on Turnover Intention: Empirical Evidence from Dunhuang Academy, China
1.Xiaoqiang Tian
College of Graduate Studies, Walailak University, Nakhon Si Thammarat
50
2.Trairong Swatdikun
School of Accountancy and Finance, Walailak University, Nakhon Si Thammarat
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
20
9บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Formulation of meal supplement for fat malabsorption problems patients using plant based protein instead of cow milk
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
40
2.อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
35
10บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคก่อนและระหว่างสถานการณ์ COVID-19
1.วริศรา นาระทะ
บริหารธุรกิจ การบัญชี
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
คณะบริหารธุรกิจ
20
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
20
11บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6การวิเคราะห์คุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทในมุมมองของเจ้าหน้าที่สรรพากร
1.กนกพร จันทร์โอภาส
บริหารธุรกิจ การบัญชี
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
20
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
คณะบริหารธุรกิจ
20
12บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์กับคุณภาพงานสอบ บัญชีสหกรณ์ : กรณีศึกษาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐและภาคเอกชน
1.ธนภัทร กำเนิด
คณะบริหารธุรกิจ
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
20
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
20
13บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผุ้ถือหุ้น องค์ประกอบคณะกรรมการกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
1.ชุติมณฑน์ ศรีพวาทกุล
บริหารธุรกิจ การบัญชี
55
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
15
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
15
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
15
14บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนของการเลี้ยงไก่กระดูกดำของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
คณะบริหารธุรกิจ
25
2.อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
25
3.อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
คณะบริหารธุรกิจ
20
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
15
5.รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
คณะบริหารธุรกิจ
15
15บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
1.เขมิกา ธนธำรงกุล
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
70
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
คณะบริหารธุรกิจ
30
16บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตำบลเมืองปอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.สุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
70
2.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
30
17บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์กับคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ : กรณีศึกษาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐและภาคเอกชน
1.6306402003
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
18บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6การวิเคราะห์คุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทในมุมมองของเจ้าหน้าที่สรรพากร
1.6306402014
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
คณะบริหารธุรกิจ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
19บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6ความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นของผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีต่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดเชียงใหม่
1.6306402012
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
20บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้น องค์ประกอบคณะกรรมการกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
1.6006402003
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
21บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานการเงินและบัญชี ของบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.6306402015
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
22บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.ณัฏกฤตา สันทราย
บริหารธุรกิจ การบัญชี
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
20
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
20
23บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูล ด้านการวิจัยและพัฒนากับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
70
2.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
30
24บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผู้นำการเปลี่ยนแปลง การจัดการภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วงวิกฤตของ โรคระบาดโควิด-19
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
คณะบริหารธุรกิจ
100
25บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8Challenges of Young Female Social Entrepreneurs in Post-Covid 19: A Case Study of Mueang Pon, Mae Hong Son, Thailand
1.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
70
2.สุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30
26บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่เจ้าของเงินทุนและความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
100
27บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การสื่อสารผลที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในรายงานของผู้สอบบัญชี และผลกระทบที่มีต่อการดำเนินงานในอนาคตของกิจการ
1.ผศ.ดร.เดชอนันต์ บังกิโล
สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
30
3.ดร.อัจฉรา ชนากลาง
บริษัท สุรนารี ออดิท จำกัด
15
4.ดร.จิรัฐติกาล วุฒิพันธุ์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
15
28บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การวางแผนการเงินส่วนบุคคลในแต่ละช่วงอายุด้วยเทคนิคการสร้างภาพ
1.อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
50
29บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถขององค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมสีเขียวได้รับการรับรองในประเทศไทย
1.5906501005
2.อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
คณะบริหารธุรกิจ
30บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการก าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.6206402007
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
31บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Explaining the digital divide in the European Union: the complementary role of information security concerns in the social process of internet appropriation
1.Giuseppe Lamberti
Department of Business, Universitat Aut?noma de Barcelona, Barcelona, Spain
35
2.Jordi Lopez-Sintas
Department of Business, Universitat Aut?noma de Barcelona, Barcelona, Spain
30
3.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
30