ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะผลิตกรรมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 15 3.00 15 3.00
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4 4 1.60 4 1.60
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 4 2.40 4 2.40
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 47 37.60 47 37.60
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 15 15.00 15 15.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 2 2.00 2 2.00
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 0 0.00 0 0.00 87 61.60 87 61.60
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ความสัมพันธุ์ทางพันธุกรรมของกระเจี๊ยบเขียว (Abelmochus esculentus L. Moench) ด้วยลักษณะทาง สัณฐานวิทยาและเครื่องหมายเอสเอสอาร์
1.ยุวรัตน์ จันทสุข
ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน (พืชผัก)
30
2.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
30
3.อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
4.ฉันทนา วิชรัตน์
มูลนิธิชัยพัฒนา
10
5.สิรภัทร พรหมจักร
กองพลทหารราบที่ 7
5
6.โกวิท ปัญญาจิตร
กองพลทหารราบที่ 7
5
2บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.2ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการการปลูกข้าวไก่น้อยตามวัฒนธรรมพื้นบ้านของเกษตรกรแขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.6201532011
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.2รูปแบบการเจริญเติบโตของหญ้าแฝก ภายใต้การให้ปริมาณน้ำและจำนวนหน่อเริ่มปลูกที่แตกต่างกัน
1.6401417010
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
4บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.2การสะสมคาร์บอนในดินป่าฟื้นฟูบริเวณพื้นที่ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
1.6501313002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.2สมบัติของดินทางกายภาพและเคมีบางประการที่ได้รับอิทธิพลจากไฟป่าประจำพื้นที่ บริเวณอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
1.6501313001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.2การจัดการความรู้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานอาสาสมัครสวนสัตว์เชียงใหม่
1.6101417009
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
7บทความวิชาการ0.2ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการขอห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
60
2.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
8บทความวิชาการ0.2การทำ Solid matrix priming ด้วย vermiculite ที่ระยะเวลาแตกต่างกันต่อความงอก ความแข็งแรง และการ เจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลือง
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60
2.ดาวิกา รพีบุญญานนท์
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
30
3.วิจิตรา อนันตภักดิ์
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
10
9บทความวิชาการ0.2ปัจจัยแวดล้อมบางประการต่อการเติบโตของชนิดไม้เศรษฐกิจ 4 ชนิดของพื้นที่สวนป่า จังหวัดสุโขทัย
1.เฉลิมชัย ไกลทุกข์
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
10บทความวิชาการ0.2การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสนับสนุนข้อมูลตามคำขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
45
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
30
3.อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5
4.นายวิสูตร แดงบุตร
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5
5.นายธีระชัย ตันเรืองพร
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
5
6.นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์
งานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
5
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
11บทความวิชาการ0.2การสะสมคาร์บอนในดินป่าฟื้นฟูบริเวณพื้นที่ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
1.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
35
2.ราเชนทร์ โอฐงาม
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
12บทความวิชาการ0.2สมบัติของดินทางกายภาพและเคมีบางประการที่ได้รับอิทธิพลจากไฟป่าประจำพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่.
1.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
35
2.ธีรภัทร์ บุญที
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
13บทความวิชาการ0.2ผลของดินปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้ากระท่อม (Mitragyna speciosa)
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
2.พีรพันธ์ ทองเปลว
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
40
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
14บทความวิชาการ0.2ความหลากหลายของพรรณไม้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และการจัดการ ดูแลรักษาพรรณไม้โดยใช้ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลพรรณไม้เชิงพื้นที่.
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10
15บทความวิชาการ0.2ความหลากหลายทางชนิดของแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อการควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิธีในพืชผักวงศ์มะเขือ
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.รุ่งเกียรติ แก้วเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
30
16บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.4THE MAKING OF COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN ACCORDING TO SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY OF PAE CHEDI VILLAGE, MAE FAEK MAI SUB DISTRICT, SAN SAI DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE
1.6301417016
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
17บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.4LOCAL WISDOM OF NATURAL DYED HANDWOVEN COTTON FABRIC FOR CONSERVATION OF CHANG KERNG VILLAGE WEAVING GROUP, BANTAN SUB DISTRICT, HOD DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE
1.6301417005
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
18บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.4RESOURCE POTENTIAL ANALYSIS FOR A SCHOOL GARDEN DEVELOPMENT OF BANHUAYBONG SCHOOL IN CHAIPRAKAN DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE
1.6401417015
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
19บทความวิชาการ0.4Effect of Media on Virulence and Enzyme Activity of Pandora neoaphidis Isolate Pd105 from Thailand to Lipaphis erysimi and Myzus persicae
1.Rungkiat Kawpet
Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
20บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือนระบบเติมอากาศ
1.อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
21บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6CommunityEconomic Development of Indigo-Dyed CottonProductions tobeSustainablein Lahanam Village, SongKhone District, Savannakhet Province, Lao People’s Democratic Republic
1.6401535001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
คณะศิลปศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
22บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ในระบบเกษตรพันธสัญญา อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1.6101432001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
23บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน อุทยานแห่งชาติน้าแอดภูเลย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.6401535006
2.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
คณะผลิตกรรมการเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
คณะเศรษฐศาสตร์
6.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
24บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8อิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวันในจังหวัดชลบุรี
1.รัตติกาล เสนน้อย
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกชลบุรี
70
2.สุพรรษา ชินวรณ์
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกชลบุรี
10
3.อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.รัตนจิรา รัตนประเสริฐ
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์
10
25บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของววิธีการอบแห้งต่อปริมาณสารพฤกษเคมี และฤทิธิ์ต้านอนุมูลอิสระของหญ้าหวาน
1.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์
15
4.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
26บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ป?จจัยที่มีผลต?อการทําเกษตรอินทรีย?ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม
1.กริช สุริยะชัยพันธ์
ผลิตกรรมการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
27บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของชนิดวัสดุคลุมดินต่อการควบคุมวัชพืชในแปลงข้าวไร่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
15
3.สมนึก แก้วเกาะสะบ้า
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
10
4.สุมาลี มีปัญญา
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
10
5.ชุติมา สุขโภคี
ผลิตกรรมการเกษตร อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)
5
6.ทิวากร คำเงิน
ผลิตกรรมการเกษตร อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)
5
7.รัชนีกร เหม่ชัยภูมิ
ผลิตกรรมการเกษตร อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)
5
28บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรข้าวเย็นเหนือโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่
1.อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
29บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยธาตุอาหารพืชต่อการงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
2.สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
30บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของธาตุเหล็กผงถ่านกัมมันต์และวุ้นต่อการเกิดใบเหลืองและการเจริญเติบโตของปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์สีม่วง (Violet) ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
1.อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30
3.พัชรา ลาภประสานยิ่ง
ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน
10
4.เฉลิมศรี ทองพึ่งสุข
ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน (พืชสวนประดับ)
10
31บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยสารยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ยูรีเอส(NBPT) ต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าว
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
32บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การปฏิบัติการผลิตอาโวคาโดในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถและหนองเขียว
1.พัชราวลี เขียวขำ
ผลิตกรรมการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
40
2.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
33บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ป?จจัยที่มีผลต?ออินทรียวัตถุและคาร?บอนอินทรีย?ส?วนต?างๆภายใต?ดินการเกษตรภาคเหนือตอนบนของไทย
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70
2.ชาคริตโชติอมรศักดิ์
ภาควิชาภูมิศาสตร?คณะสังคมศาสตร?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
3.บัณฑิต สมจิตร
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
10
34บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม: ประสบการณ์จากองค์กรชุมชนในภาคเหนือตอนบน
1.อาจารย์จิระพงค์ ไชยซาววงค์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
35บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8กระบวนการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
3.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
36บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ปัจจัยที่มีผลต่อการทําเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
1.6101532001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
37บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยธาตุอาหารพืชต่อการงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี
1.6301301004
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
38บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8Influence of Longan Wood Biochar on the Growth of Pure White Hokkaido Sweet Corn and Siamese Ruby Queen Corn
1.
2.6113301002
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
39บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ความสัมพันธ์ของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินและคุณสมบัติดินระหว่างพื้นที่ป่าฟื้นฟูของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1.6001313001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนแม่ขาน ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1.6001332006
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
คณะผลิตกรรมการเกษตร
41บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8อิทธิพลของน้ำหมักชีวภาพต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชจากฟางข้าว
1.6201313003
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
42บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8พัฒนาการของผล ดัชนีการเก็บเกี่ยว และปริมาณความร้อนสะสมของฝรั่งพันธุ์กิมจู แตงโม และนิโกร
1.6201302004
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
43บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การปฏิบัติการผลิตอาโวคาโดในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ และหนองเขียว
1.6201332004
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
คณะผลิตกรรมการเกษตร
44บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามรูปแบบเกษตรผสมผสานของเกษตรกร ในเขตตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
1.5901432001
2.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
คณะผลิตกรรมการเกษตร
45บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในเมืองโพนไช แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
1.6201532016
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
46บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน ของเกษตรกรในเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.6201532009
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
47บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
1.6301333004
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
48บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ผลของการฟื้นฟูป่าต่อการใช้ประโยชน์ป่าไม้ พื้นที่สถานีพัฒนาป่าไม้บ้านห้วยปูลิง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
1.6301417012
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
49บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8แนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดเพื่อพัฒนาการขายอาหารว่าง ในเขตจังหวัดนครปฐม
1.6201417008
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
คณะบริหารธุรกิจ
4.อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
1.6301433008
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
คณะผลิตกรรมการเกษตร
51บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการผลิตผักภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.6201532007
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
52บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ผลของการตัดแต่งกิ่งร่วมกับการใช้อนุภาคซิลเวอร์นาโนต่อคุณภาพผลส้มที่เป็นโรคกรีนนิ่ง
1.6203510003
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
วิทยาลัยนานาชาติ
4.อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
53บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การตรวจสอบการตอบสนองความยาววันต่อการชักนำและพัฒนาตาดอกของเบญจมาศ
1.6301302007
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
คณะวิทยาศาสตร์
54บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8Factors Affecting the Farmers’ Adoption of Commercial Rice Production in Savannakhet Province, Laos
1.6401535011
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
คณะศิลปศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
55บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากนํ้าเสียในกระบวนการล้างหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยกากถั่วดาวอินคา
1.6315301018
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4.อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5.อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
56บทความวิชาการ0.8ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาในระดับสถาบันและระดับประเทศ
1.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100
57บทความวิชาการ0.8ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามรูปแบบเกษตรผสมผสานของเกษตรกรในเขตตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
1.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
2.ชญานนท์ มิ่งสมร
ผลิตกรรมการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
40
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
58บทความวิชาการ0.8การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม(GAP)ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนบน
1.ณัฐวุฒิ จั่นทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
60
2.อัณธิกา เสงี่ยมใจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
59บทความวิชาการ0.8ผลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของธัญพืชเมืองหนาวสายพันธุ์ดีเด่น
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
2.สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อ.สะเมิง
40
3.สุรพล ใจวงศ์ษา
สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
20
60บทความวิชาการ0.8ประสิทธิภาพของชีวมวลอัดเม็ดจากฟางข้าว รำข้าว และแกลบ ในการเป็นวัสดุปลูกผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค
1.อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.ทัศนีย์ สีเสนซุย
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
15
3.ศรัณยพงษ์ บัณฑิตภักดิ์
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
15
4.สพล สมนาม
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
15
5.อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
61บทความวิชาการ0.8ผลของกากตะกอนอ้อยต่อสมบัติทางเคมีดินบางประการในกลุ่มชุดดินที่35ของจังหวัดเชียงใหม่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80
2.ธัญจิตรา สุวรรณ์พิงคา
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
10
3.ฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
10
62บทความวิชาการ0.8ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอาราบิก้าCoffea arabicaL.
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
35
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
3.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
63บทความวิชาการ0.8ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอาราบิก้าCoffea arabicaL.
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
2.ธีรานนท์ ปาสุธรรม
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
35
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
4.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
6.กฤษณะ ทองศรี
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กลุ่มงานวิชาการและการเรียนรู้ เ
5
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
64บทความวิชาการ0.8สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในเมืองโพนไช แขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
2.Thanousinh Kandee
ผลิตกรรมการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
40
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
65บทความวิชาการ0.8ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนของเกษตรกรในเมืองคํา แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.Khantavanh Phomlasaboud
ผลิตกรรมการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
66บทความวิชาการ0.8ผลของเทคนิคการผลิตรายการวีดิทัศน์ที่ใช้มุมกล้องที่แตกต่างกันต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.ณฐิตากานต์ พยัคฆา
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรคณะเกษตรศาสตร?มหาวิทยาลัยเชียงใหม
50
67บทความวิชาการ0.8ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่า ชุมชนแม่ขาน ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1.ธนาคาร ทองเจริญ
ผลิตกรรมการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30
3.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
68บทความวิชาการ0.8อิทธิพลของน้ําหมักชีวภาพต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชจากฟางข้าว
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
2.ชนากานต์ แย้มฎีกา
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
69บทความวิชาการ0.8พัฒนาการของผลดัชนีการเก็บเกี่ยวและปริมาณความร้อนสะสมของฝรั่งพันธุ์กิมจูแตงโมและนิโกร
1.จุฑามาศ ดำแก้ว
ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน
60
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
70บทความวิชาการ0.8การประเมินปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมด ฟลาโวนอยด์ และแอนโทไซยานิน ในต้นอ่อนข้าวเหนียวดำ
1.หทัยรัตน์ อุ่นแก้ว
ผลิตกรรมการเกษตร วิทยาการสมุนไพร
30
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15
4.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
วิทยาศาสตร์ เคมีประยุกต์
15
5.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
71บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Exploration of Phenotypic Dissimilarity for Drought Tolerance in Maize Inbred Line Collection
1.อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
75
2.พงษ์สิทธิ์ แก้วอันตา
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
3.วลัยลักษณ์ ขุนโยธา
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
4.อนิตยา เขียวนุช
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
5.พงศธร ปัจฉิมก้านตง
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
6.ชุติวัฒน์ ตั๊งถาวรการ
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
72บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Co-rhizobium inoculation and phosphate fertilizer management on nitrogen fixation and yield of mungbean
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.Chatprewee Dechjiraratthanasiri
Department of Plant and Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University
30
3.Choochad Santasup
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University
20
73บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Effect of seed pelleting with different binder types on the physical characteristics and seed quality of hybrid cucumber (Cucumis sativus L.)
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60
2.อรัญญา สิงโสภา
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
10
3.นรารัตน์ ทาวงค์
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
10
4.ดาวิกา รพีบุญญานนท์
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
10
74บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Chemical Fertilization Alters Soil Carbon in Paddy Soil through the Interaction of Labile Organic Carbon and Phosphorus Fractions
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70
2.Chakrit Chotamonsak
Department of Geology, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
10
3.Paweenuch Pongwongkam
Office of Agricultural Research and Development Region 2, Phitsanulok
10
4.Kanchana Cantiya
Phitsanulok Rice Research Center, Phitsanulok
10
75บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Study of the Interaction of Dissolved Organic Carbon, Available Nutrients, and Clay Content Driving Soil Carbon Storage in the Rice Rotation Cropping System in Northern Thailand
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70
2.Chakrit Chotamonsak
Department of Geography, Faculty of Social Sciences
20
3.แทนไทย สิทธิคุณ
บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล
10
76บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Herbal Yield, Secondary Metabolites and Antioxidant Activities of Piper sarmentosum Roxb. affected by Different Harvest Maturity
1.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์
15
4.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
77บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา1Factors affecting the participation in community forest conservation in Northern Upland of Laos P.D.R
1.6201532012
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
78บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา1Silver Nano Chito Oligomer Hybrid Solution for the Treatment of Citrus Greening Disease (CGD) and Biostimulants in Citrus Horticulture
1.6316502002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
วิทยาลัยนานาชาติ
6.อาจารย์ ดร.Prakash Murgeppa Bhuyar
วิทยาลัยนานาชาติ
7.อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
8.อาจารย์ ดร.อำพล สอนสระเกษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
79บทความวิชาการ1Population structure and spatial distribution of tree species in lower montane forest, Doi Suthep-Pui national park, northern Thailand
1.Sura Pattanakiat
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University,
15
2.Dokrak Marod
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
10
3.Prateep Duengkae
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
4.Sarawood Sangkaew
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University,
5
5.Phruet Racharak
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University,
5
6.Warong Suksavate
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University,
5
7.Suwimon Uthairatsamee
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University,
5
8.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
10.Sathid Thinkampheang
Cooperation Centre of Thai Forest Ecological Research, Kasetsart University
5
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
12.Panida Kachina
Faculty of Agriculture, Chiang Mai University,
5
13.Jakkapong Thongsawi
The Foundation of Mrigadayavan Palace under the Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana
5
14.Wongsatorn Phumpuang
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
5
15.Paanwaris Paansri
ooperation Centre of Thai Forest Ecological Research, Kasetsart University
5
16.Wimonmart Nuipakdee
Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve
5
17.Pisut Nakmuenwai
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University,
5
80บทความวิชาการ1Potential variables forcing litterfall in a lower montane evergreen forest using Granger and superposed epoch analyses
1.Nisa Leksungnoen
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
20
2.Dokrak Marod
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
15
3.Tushar Andriyas
Center for Advance Studies in Tropical Natural Resources, National Research University-Kasetsart University
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
5.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
6.Roger Kjelgren
The UF/IFAS Environmental Horticulture Department, University of Florida, Gainesville, Florida, USA
5
7.Sathid Thinkamphaeng
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
8.Piyawat Chansri
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
9.Panida Kachina
Plant and Soil Sciences Department, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University
5
10.Jakkaphong Thongsawi
The Foundation of Mrigadayavan Palace Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana
5
11.Wongsatorn Phumphuang
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok
5
12.Suwimon Uthairatsamee
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
13.Phruet Racharak
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
14.Tharnrat Kaewgrajang
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
81บทความวิชาการ1Phylogeny and systematics of the genus Clonostachys
1.Hong Yu
Yunnan Herbal Laboratory, College of Ecology and Environmental Sciences, Yunnan University
30
2.Yao Wang
Yunnan Herbal Laboratory, College of Ecology and Environmental Sciences, Yunnan University
20
3.De-Xiang Tang
Yunnan Herbal Laboratory, College of Ecology and Environmental Sciences, Yunnan University
10
4.Run Luo
Yunnan Herbal Laboratory, College of Ecology and Environmental Sciences, Yunnan University
10
5.Yuan-Bing Wang
Yunnan Herbal Laboratory, College of Ecology and Environmental Sciences, Yunnan University
10
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
7.Van-Minh Dao
Institute of Regional Research and Development, Ministry of Science and Technology, Hanoi, Vietnam
10
82บทความวิชาการ1Review of the pill millipede genus Hyperglomeris Silvestri, 1917 (Diplopoda, Glomerida, Glomeridae) with description of two new species from Laos
1.Chirasak Sutcharit
Animal Systematics Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
40
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30
3.Somsak Panha
Animal Systematics Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University,
10
4.Ruttapon Srisonchai
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University
5
5.Warut Siriwut
Animal Systematics and Molecular Ecology Laboratory, Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
5
6.Parin Jirapatrasilp
Animal Systematics Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
5
7.Ekgachai Jeratthitikul
Animal Systematics and Molecular Ecology Laboratory, Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
5
83บทความวิชาการ1The Feasibility Synthesis of Growing Hemp Instead of Maize to Reduce Smog from Maize Stubble Burning in Northern Thailand
1.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50
84บทความวิชาการ1Effects of El Ni?o drought on seedling dynamics in a seasonally dry tropical forest in Northern Thailand
1.Prapawadee Nutiprapun
Graduate School of Science, Osaka City University, Osaka, Japan
50
2.Satoshi Nanami
Graduate School of Science, Osaka City University, Osaka, Japan
10
3.Akira Itoh
Graduate School of Science, Osaka City University, Osaka, Japan
10
4.Mamoru Kanzaki
Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Kyoto, Japan
10
5.Dokrak Marod
Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
10
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
85บทความวิชาการ1Potential variables forcing litterfall in a lower montane evergreen forest using Granger and superposed epoch analyses
1.Nisa Leksungnoen
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok
20
2.Dokrak Marod
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
20
3.Tushar Andriyas
Center for Advance Studies in Tropical Natural Resources, National Research University-Kasetsart University, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
4.Roger Kjelgren
The UF/IFAS Environmental Horticulture Department, University of Florida, Gainesville, Florida, USA
5
5.Sathid Thinkamphaeng
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
6.Piyawat Chansri
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
7.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
9.Panida Kachina
Plant and Soil Sciences Department, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
5
10.Jakkaphong Thongsawi
The Foundation of Mrigadayavan Palace Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana, Phetchaburi, Thailand
5
11.Wongsatorn Phumphuang
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok, Thailand
5
12.Suwimon Uthairatsamee
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
13.Phruet Racharak
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
14.Tharnrat Kaewgrajang
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
86หนังสือ/ตํารา/งานแปล/งานรับใช้สังคม (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.)1ตำรา : การศึกษาชุมชนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร.
1.รองศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100
87หนังสือ/ตํารา/งานแปล/งานรับใช้สังคม (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.)1หนังสือ : แมลงและการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100