ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ลำดับ รายการ น้ำหนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวน
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 28 5.60 14 2.80 19 3.80 53 10.60
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.4 6 2.40 7 2.80 1 0.40 13 5.20
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4 3 1.20 3 1.20 6 2.40
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.6 13 7.80 31 18.60 3 1.80 42 25.20
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8 31 24.80 54 43.20 44 35.20 116 92.80
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1 42 42.00 3 3.00 16 16.00 57 57.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1
11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 1 1.00 1 1.00
12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1
รวมทั้งหมด 123 83.80 110 71.40 86 58.40 288 194.20
รายการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ลำดับ ประเภทผลงาน น้ำหนัก ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การพัฒนาเว็บไซต์ระบบการเช่ารถกรณีศึกษาร้านเช่ารถสไมล์ มอเตอร์ไบค์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
40
2.พราวพรรณ เมืองทอง
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
30
3.ภัคจีรา แสนคำ
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
30
2บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การศึกษาและการออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชันจองที่จอดรถ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
1.กสิณา เก่งการจับ
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
40
3บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การพัฒนาเว็บไซต์สำหรบัคนรักสุนัขและแมวกรณีศึกษาเว็บเพ็ทแลนด์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
40
2.สันติภาพ ดอนละไพร
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
30
3.เจษฎา ขัตติยะ
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
30
4บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ระบบการจัดการข้อมลูที่อยู่ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
1.ฐิติมา นันชัย
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
40
5บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยใช้แนวคิดธุรกิจอัจฉริยะ
1.Sang Maiminh
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
40
6บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การพัฒนาระบบการจัดการข้อสงสัยของผู้ปกครองผ่านบัญชีไลน์ออฟฟิเชียล กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่โจ้
1.ธัญเทพ ธนอนันตากุล
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
40
7บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลต์ที่เชื่อมโยงกับความทนต่อสภาพแล้งของข้าว 6 พันธุ์
1.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
45
2.กนกวรรณ จันทร์เพ็ญ
วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์
25
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
คณะวิทยาศาสตร์
10
8บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และค่าโลหิตวิทยา ของไก่พื้นเมืองไทยและไก่เนื้อ
1.นางสาวอรณี ศรีนวล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
2.รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
3.ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
4.ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
5.นางสาวภัชรีย์ ศรีนวล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
6.นางสาวพิมพร คำทวี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
7.อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
9บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การตรวจสอบลูกผสมระหว่างข้าวที่มีโฟเลตสูงกับบขาวที่มีคุณรภาพหุงต้มดีโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
คณะวิทยาศาสตร์
40
2.ศรัณย์ จีนะเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
15
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
คณะวิทยาศาสตร์
10
4.กัญญารัตน์ สายยิ้ม
ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน
5
5.อรุณี ศาสนมิติ
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
6.สุรีรัตน์ วิงวัน
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
7.วิลาวัณย์ บุดดาเคน
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
8.มฆวัน สุทธิ
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
9.อคิราภ์ แสนยากุล
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
10.เรณู ไชยบัวแก้ว
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
10บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การผลิต Cello-oligosaccharide จากการย่อยลา ไยผลอ่อนด้วยวิธีทางเอนไซม ์
1.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
50
2.กัญญาภัค ฉางข้าวไชย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
40
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
5
4.อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
คณะวิทยาศาสตร์
5
11บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การคัดแยกและจัดจำแนกแบคทีเรียที่สามารถกำจัดแอมโมเนียและไนไตรต์จากบ่อเพาะเลี้ยงปลานิล
1.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
50
2.ธัญญลักษณ์ พิมสาลี
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
40
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
5
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5
12บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ฟิล์มเคลือบป้องกันเชื้อราจากน้ำยางวัลคาไนซ์ร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์และนาโนซิลเวอร์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40
2.จิตรลดา หล้าเตจา
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
20
3.ธีรัตม์ วงเวียนไชย
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
20
13บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ยางฟองน้ำดูดซับเสียงจากน้ำยางธรรมชาติที่ใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติม
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
2.น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40
3.นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
14บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การประเมินการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกข้าวแบบเกษตรอัจฉริยะ
1.อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
60
2.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20
15บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การตรวจสอบเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากการจำลองการย่อยในทางเดินอาหารของเนื้อแพะปรุงรสจากกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
1.อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
16บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาด้วยถังปิดอัจฉริยะภายใต้เงื่อนไขนาฬิกาชีวภาพของการควบคุมการเลี้ยง
1.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
55
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15
3.รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15
17บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยท่อลมร้อนร่วมกับตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบรางพาราโบ ลิคส าหรับกระบวนการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร
1.ธิวาพร ศิริปัญญา
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40
3.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5
4.รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5
18บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ผลของอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปทางการค้าต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของปูม้า
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
50
2.อชิตศักดิ์ สงค์ดำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
50
19บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยง ของสาหร่าย Nannochloropsis sp.
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
60
2.พิมพรรณ พิมลรัตน์
สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
3.พัชราวลัย ศรียะศักดิ์
สาขาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
10
4.สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี
สาขาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
10
20บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2 ผลของการใช้กากงาดําหมักร?วมกับปลายข้าว และเสริมด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณคลอเลสเตอรอลในไข่แดง
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
3.นางสาวธัญพิชชา สว่างอารมณ์
นักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4.นางสาวสโรชา ยะแสง
นักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
5.นายอัมรินทร์ เขียวคำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
10
6.นางสาวจิราพร พนมพนอไพร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
10
7.นางสาวศศิธร ดอกยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
10
8.นางสาวณัฐา ดอกยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
10
21บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ของป่าและความมั่งคั่งของชุมชนเมืองตื่น : ภาพสะท้อนจากหลักฐานทางโบราณคดี
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
คณะศิลปศาสตร์
100
22บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองที่ได้รับการเสริมหญ้ามูลาโต้
1.อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50
2.อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20
3.นายครรชิต ชมภูพันธ์
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15
23บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากขิงและตะไคร้หอมในการกำจัดหมัดไก่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50
2.ผศ.ภญ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20
24บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การใช้ถั่วพร้าเอ็กทรูดในอาหารไก่ไข่ต่อประสิทธิภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20
4.นางสาวอภิญญา บุญบรรลุ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา)
20
25บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การเจริญเติบโตลูกปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารเสริมที่ต่างกัน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60
2.ก้องกิดากร ใจวงศ์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง
40
26บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2พลวัตประชากรแพลงก์ตอนและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
1.พรพฤติกร รัตนไพบูลย์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
40
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
4.นายเทพพิทักษ์ บุญทา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5
5.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5
27บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมลักษณะความต้านทานเชื้อ Streptococcus agalactiae ในปลานิลอินทรีย์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
3.ปุญชรัศมิ์ มีแก้ว
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
4.วาสนา กองสมบัติ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
5.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
28บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.2ความสัมพันธุ์ทางพันธุกรรมของกระเจี๊ยบเขียว (Abelmochus esculentus L. Moench) ด้วยลักษณะทาง สัณฐานวิทยาและเครื่องหมายเอสเอสอาร์
1.ยุวรัตน์ จันทสุข
ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน (พืชผัก)
30
2.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
30
3.อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
4.ฉันทนา วิชรัตน์
มูลนิธิชัยพัฒนา
10
5.สิรภัทร พรหมจักร
กองพลทหารราบที่ 7
5
6.โกวิท ปัญญาจิตร
กองพลทหารราบที่ 7
5
29บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.2ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการการปลูกข้าวไก่น้อยตามวัฒนธรรมพื้นบ้านของเกษตรกรแขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.6201532011
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30บทความวิชาการ0.2ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการขอห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
60
2.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
31บทความวิชาการ0.2การทำ Solid matrix priming ด้วย vermiculite ที่ระยะเวลาแตกต่างกันต่อความงอก ความแข็งแรง และการ เจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลือง
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60
2.ดาวิกา รพีบุญญานนท์
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
30
3.วิจิตรา อนันตภักดิ์
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
10
32บทความวิชาการ0.2ปัจจัยแวดล้อมบางประการต่อการเติบโตของชนิดไม้เศรษฐกิจ 4 ชนิดของพื้นที่สวนป่า จังหวัดสุโขทัย
1.เฉลิมชัย ไกลทุกข์
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
33บทความวิชาการ0.2การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสนับสนุนข้อมูลตามคำขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
45
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
30
3.อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5
4.นายวิสูตร แดงบุตร
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5
5.นายธีระชัย ตันเรืองพร
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
5
6.นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์
งานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
5
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
34บทความวิชาการ0.2การสะสมคาร์บอนในดินป่าฟื้นฟูบริเวณพื้นที่ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
1.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
35
2.ราเชนทร์ โอฐงาม
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
35บทความวิชาการ0.2สมบัติของดินทางกายภาพและเคมีบางประการที่ได้รับอิทธิพลจากไฟป่าประจำพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่.
1.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
35
2.ธีรภัทร์ บุญที
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
36บทความวิชาการ0.2ผลของดินปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้ากระท่อม (Mitragyna speciosa)
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
2.พีรพันธ์ ทองเปลว
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
40
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
37บทความวิชาการ0.2ความหลากหลายของพรรณไม้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และการจัดการ ดูแลรักษาพรรณไม้โดยใช้ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลพรรณไม้เชิงพื้นที่.
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10
38บทความวิชาการ0.2การดำรงอยู่และบทบาทของบททำขวัญและพิธีทำขวัญควายของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง
คณะศิลปศาสตร์
100
39บทความวิชาการ0.2การรับมือกับภัยธรรมชาติของคนในสังคมเกษตรล้านนา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล
คณะศิลปศาสตร์
100
40บทความวิชาการ0.2ภาวะภัยแล้งกับพิธีกรรมของฝนที่ปรากฏในพับสาของพญาเทพอุดรฉบับวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด
คณะศิลปศาสตร์
100
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด
คณะศิลปศาสตร์
100
41บทความวิชาการ0.2การประมวลผลผลิตการใช้ไม้จามจุรีในโรงงานแปรรูปไม้ : กรณีศึกษาโรงงาน KST Product อําเภอสอง จังหวัดแพร่
1.อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
2.อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
5.วัศพล เพชรคง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
10
6.นทีธรณ์ สิงห์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เกษตรป่าไม้
10
42บทความวิชาการ0.2การรวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ภาคเหนือ (17 จังหวัด) และภาคกลาง (สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรปราการ) ประเทศไทย (ระยะที่ 2)
1.อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
50
2.ดวงพร อ่อนหวาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30
3.ถวิล บุญมาถา
นักวิจัยอิสระ
5
4.ชยุต อภัยพงศ์
นักวิจัยอิสระ
5
5.อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5
6.อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
43บทความวิชาการ0.2การเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคของไม้ในวงศ์ Fabaceae
1.อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
2.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
44บทความวิชาการ0.2คุณสมบัติของถ่านและน้ำส้มควันไม้จากไผ่ ด้วยเตาเผาแบบแนวนอน
1.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
2.อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
45บทความวิชาการ0.2คุณภาพน้ำในพื้นที่น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
46บทความวิชาการ0.2ความแข็งของดินและโครงสร้างสังคมพืชหย่อมป่า ป่าฟื้นฟู และพื้นที่เกษตร บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
47บทความวิชาการ0.2คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุฟันผุของสารสกัดใบเมี่ยงธรรมชาติ
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
40
48บทความวิชาการ0.2ลักษณะสังคมพืชในพื้นที่ป่ที่มีฟป่าและไม่มีไฟป่า บริเวณลุ่มน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
49บทความวิชาการ0.2องค์ประกอบชนิดไม้และนิเวศบริการของป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ จังหวัดแพร่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80
2.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
50บทความวิชาการ0.2การวิเคราะห์การกระจายตัวของจุดความร้อนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
51บทความวิชาการ0.2ความหลากหลายของชนิดหอยทกบก สารพันธุกรรมและโปรตีนในหอยทากพื้นที่ในจังหวัดแพร่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70
52บทความวิชาการ0.2ความหลากชนิดและการแพร่กระจายตามลักษณะพื้นที่ของนกบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแคว จังหวัดพิษณุโลก
1.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
53บทความวิชาการ0.2การศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายตามระดับความสูงของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา จังหวัดนราธิวาส
1.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
54อนุสิทธิบัตร0.4กรรมวิธีการสกัดเซซามินเข้มข้นสูงจากน้ำมันงา
1.อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
100
55อนุสิทธิบัตร0.4กรรมวิธีการผลิตส่วนผสมล่วงหน้าสำหรับผลิตอาหารสัตว์จากหญ้าและโพรไบโอติกส์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
20
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
20
3.อาพร ปะนาเส
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
20
4.สุวรรณโฉม ชาตินรินทร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
20
5.พิมพรรณ วสุนันต์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
20
56อนุสิทธิบัตร0.4กระบวนการผลิตพรีไบโอติกส์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
100
57อนุสิทธิบัตร0.4กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมถั่งเช่าสีทองที่หมักในน้ำผลไม้และธัญพืช
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
60
58อนุสิทธิบัตร0.4กระบวนการผลิตอาหารเสริมซินไบโอติกส์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
100
59อนุสิทธิบัตร0.4สูตรอาหารเลี้ยงปลานิลเชิงอินทรีย์ และกรรมวิธีการผลิต
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50
60บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Sentiment Analysis on Social Networking: A Case Study of Chiang Mai Tourism
1.น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
25
3.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
25
61บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4The Impact of Quality of Work Life and Organization Commitment on Turnover Intention: Empirical Evidence from Dunhuang Academy, China
1.Xiaoqiang Tian
College of Graduate Studies, Walailak University, Nakhon Si Thammarat
50
2.Trairong Swatdikun
School of Accountancy and Finance, Walailak University, Nakhon Si Thammarat
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
20
62บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4THE EXPERIENCES AND CHARACTERS OF KAREN ENTREPRENEUR FARMERS IN NORTHERN THAILAND: A CASE STUDY OF HIGHLAND KAREN FARMERS IN OMKOI DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE, THAILAND
1.อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
80
2.อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
60
3.อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ
คณะศิลปศาสตร์
40
4.อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ
คณะศิลปศาสตร์
20
63บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4QUALITATIVE RESEARCH: THE ROLE OF ELDERLY SCHOOL FOR HEALTH PROMOTION OF THE ELDERLY IN NORTHERN THAILAND
1.อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
80
2.อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
50
3.อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
30
4.อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
20
5.อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
10
6.อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
10
64บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Pau-Pop: tradition management system of the Mekong riverfront communities
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
20
65บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Development of yogurt fortified with polysaccharide extract from longan pulp
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
55
2.น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15
3.นางจันทร์จิรา วันชนะ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15
66บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Quality of yogurt fortified with different polysaccharides 2. ชื่อวารสาร
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
2.น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20
3.นางจันทร์จิรา วันชนะ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20
67บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Bioactive peptides derived after simulated gastrointestinal digestion of cooked catfish fillet for human health-promoting
1.อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
68บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Formulation of meal supplement for fat malabsorption problems patients using plant based protein instead of cow milk
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
40
2.อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
35
69บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.4Texture modified fish balls for elderly with difficulty chewing and swallowing
1.อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
2.นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
3.นางจันทร์จิรา วันชนะ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
4.น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
70บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.4The Sustainable Pig Nutrition by Partial Replacement of Soybean Meal with Copra Meal
1.
2.6122301002
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4.อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
71บทความวิชาการ0.4GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION THROUGH INNOVATION AND PARTNERSHIP: A THAILAND CASE STUDY
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
100
72บทความวิชาการ0.4PATTERNS AND MAGNITUDE OF LINKING THE ECONOMIC BENEFITS FROM TOURISM TO LOCAL COMMUNITIES: A CASE STUDY OF CHIANG KHAN WALKING STREET, LOEI PROVINCE
1.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
60
2.Kansinee Guntawongwan
Chiang Mai University
40
73บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินบรรทัดฐานความแออัดเพื่อกำหนดขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวประเภทภูเขา
1.อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5
2.อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ
คณะศิลปศาสตร์
5
74บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคก่อนและระหว่างสถานการณ์ COVID-19
1.วริศรา นาระทะ
บริหารธุรกิจ การบัญชี
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
คณะบริหารธุรกิจ
20
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
20
75บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6การวิเคราะห์คุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทในมุมมองของเจ้าหน้าที่สรรพากร
1.กนกพร จันทร์โอภาส
บริหารธุรกิจ การบัญชี
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
20
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
คณะบริหารธุรกิจ
20
76บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์กับคุณภาพงานสอบ บัญชีสหกรณ์ : กรณีศึกษาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐและภาคเอกชน
1.ธนภัทร กำเนิด
คณะบริหารธุรกิจ
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
20
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
20
77บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.สุมิตรา มณีโชติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล อังคณานนท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30
3.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30
78บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ความคิดเห็นของญาติผู้ต้องขังต่อคุณภาพการบริการเรือนจำไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
40
2.ปิยรัฐ จำแถว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รัฐศาสตร์
30
3.อิสริยา เพ็งแสน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รัฐศาสตร์
30
79บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผุ้ถือหุ้น องค์ประกอบคณะกรรมการกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
1.ชุติมณฑน์ ศรีพวาทกุล
บริหารธุรกิจ การบัญชี
55
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
15
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
15
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
15
80บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนของการเลี้ยงไก่กระดูกดำของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
คณะบริหารธุรกิจ
25
2.อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
25
3.อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
คณะบริหารธุรกิจ
20
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
15
5.รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
คณะบริหารธุรกิจ
15
81บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ชื่อยาสมุนไพรไทใหญ่ที่ปรากฏในตำรายาสมุนไพรไทใหญ่ในล้านนา: ที่มา ความเชื่อ และเภสัชวัตถุ
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์
คณะศิลปศาสตร์
100
82บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6แนวทางการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะเมืองแพร่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ห้องน้ำสาธารณะ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
40
2.อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
30
3.อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
30
83บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
1.เขมิกา ธนธำรงกุล
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
70
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
คณะบริหารธุรกิจ
30
84บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ผลของกรดออกซาลิกและน้ำตาลซูโครสในรูปเอสเทอร์ของกรดไขมันต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของลำไยพันธุ์ดอ
1.อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
80
2.รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20
85บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6การศึกษาการกำจัดยางเหนียวในน้ำมันปาล์มดิบโดยการใช้สารสกัดจากเคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon syn. C. lanceolatum)
1.อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
50
2.อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
50
86บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือนระบบเติมอากาศ
1.อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
87บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตำบลเมืองปอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.สุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
70
2.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
30
88บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6Study of Effcts of Inlet Wind Velocity and Direction on Airflow around the Buildings Using CFD Turbulence Models: A Case Study of Rajamangala University of Technology Rattanakosin (Salaya Campus), Thailand
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
89บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม
1.อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
80
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
3.อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
90บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีผลต่อการบริหารแนวใหม่ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100
91บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6บทบาทภาวะผู้นำชุมชนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100
92บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการส่งเสริมประชาธิปไตย: ศึกษาบ้านคลองกก หมู่ 12 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
1.ณภัทร ดำนิล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
40
2.อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30
3.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30
93บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6Advancing spotted babylon broodstock performance and sustainable aquaculture practices through natural and formulated feeds
1.Saweit Chaimongkol
Prince of Songkla University
45
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
40
3.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
25
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
25
5.อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
25
6.Supat Khongpuang
Prince of Songkla University
5
7.Chinnawat Pitagsalee
Prince of Songkla University
5
8.Amrin Thongwaan
Prince of Songkla University
5
94บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6Bio-convertibility of fermentative vert wine : a comparative study of blue-green algae, pineapple and longan fruits
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30
2.บัวชมพู นะราพงษ์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง
20
3.ปริยานุช ตั้นสุย
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง
20
4.พรทิพย์ นุชนารถ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง
20
5.รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
95บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.6การจัดการชีวิตและภาวะพึ่งพิงเพื่อความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง
1.รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
คณะศิลปศาสตร์
50
2.ธีรยุทธ วิสุทธิ
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
50
96บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6รูปแบบการจัดวางเซลล์แสงอาทิตย์แบบกึ่งโปร่งใสที่เหมาะสมสําหรับการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในโรงเรือน
1.6415301003
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
97บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6ภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.6214402001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
คณะศิลปศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ไตรแสง
คณะศิลปศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
คณะศิลปศาสตร์
5.อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
คณะศิลปศาสตร์
98บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6ศักยภาพและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
1.6208301020
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4.อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
99บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6การปรับตัวของชุมชนจากผลกระทบน้าท่วมรอการระบาย: กรณีศึกษาบ้านนาแฮ่ เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์
1.6519302006
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
3.อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกรปลูกข้าวจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านทราย เมืองช่อน แขวงหัวพัน สปป.ลาว
1.6519302007
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
3.อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
101บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์กับคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ : กรณีศึกษาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐและภาคเอกชน
1.6306402003
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
102บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6การวิเคราะห์คุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทในมุมมองของเจ้าหน้าที่สรรพากร
1.6306402014
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
คณะบริหารธุรกิจ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
103บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6การประเมินสมรรถนะและความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบรับแสงสองด้านบนหลังคาอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.6215301010
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
104บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม กรณีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่จังหวัดเชียงราย
1.6112701002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์
คณะเศรษฐศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
105บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6ความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นของผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีต่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดเชียงใหม่
1.6306402012
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
106บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้น องค์ประกอบคณะกรรมการกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
1.6006402003
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
107บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.6อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานการเงินและบัญชี ของบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.6306402015
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
108บทความวิชาการ0.6เศรษฐกิจสีน้ำเงิน : จากแนวคิดสู่นโยบายการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
1.อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
80
2.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
20
109บทความวิชาการ0.6ประสิทธิภาพของเตาอบไม้แบบให้ความร้อนโดยตรง กรณีศึกษาการอบถาดพิซซ่าที่ผลิตจากไม้จามจุรี
1.อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
50
2.อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
5.อานนท์ เพิ่มพูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เกษตรป่าไม้
10
6.นทีธรณ์ สิงห์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เกษตรป่าไม้
10
110บทความวิชาการ0.6การประเมินถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสมของกวางผา (Naemorhedus griseus) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแบบจำลองแมกซ์เซน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
40
2.อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
4.บุญยัง ศรีจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การจัดการป่าไม้
20
111บทความวิชาการ0.6ศักยภาพและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
40
2.อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
4.สุรชัย สิงห์เหาะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การจัดการป่าไม้
20
112บทความวิชาการ0.6ศักยภาพการท่องเที่ยวบนฐานการใช้ทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: บ้านแม่พุงหลวง ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
1.อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80
2.อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์กษมา ถาอ้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
113บทความวิชาการ0.6การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
114บทความวิชาการ0.6ความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
1.ดร.ศตพล กัลยา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80
2.อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
115บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8รูปแบบการตัดสินใจและการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
1.อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
80
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20
116บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อคุณค่าทางโภชนะของถั่วพร้าและการใช้ประโยชน์ทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารไก่พื้นเมือง
1.อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30
3.น.ส.วัชราภรณ์ พิลา
งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
30
117บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในพม่า : ศึกษากรณี Free Burma Rangers (FBR)
1.อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100
118บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ศักยภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทาน โคเนื้อภาคเหนือ
1.อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
6.อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
119บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ศักยภาพและโอกาสของการเลี้ยงโคพื้นเมืองบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน
1.อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50
2.รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
3.อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
5.สุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญา
นักวิจัยอิสระ
10
120บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การสร้างสำนึกความเป็นชาติผ่านบทเพลงรักชาติจีนตั้งแต่ คศ.1921 ถึง คศ1978
1.อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล
คณะศิลปศาสตร์
50
2.อาจารย์แพรวา รัตนทยา
คณะศิลปศาสตร์
50
121บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การสัมผัสภาษาของแรงงานอพยพชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอเมืองเชียงใหม่กับอำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม และอำเภอหางดง
1.อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน
คณะศิลปศาสตร์
100
122บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์: การเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ความคาดหวัง และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
คณะศิลปศาสตร์
100
123บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8The Relationship between Language Mindsets and English Proficiency of EFL Learners in Higher Education
1.อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ
คณะศิลปศาสตร์
100
124บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8A Study of Vocabulary Learning Strategies and Vocabulary Size of First-Year English Major Students at Maejo University
1.อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี
คณะศิลปศาสตร์
100
125บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.ณัฏกฤตา สันทราย
บริหารธุรกิจ การบัญชี
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
20
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
20
126บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูล ด้านการวิจัยและพัฒนากับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
70
2.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
30
127บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8อิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวันในจังหวัดชลบุรี
1.รัตติกาล เสนน้อย
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกชลบุรี
70
2.สุพรรษา ชินวรณ์
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกชลบุรี
10
3.อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.รัตนจิรา รัตนประเสริฐ
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์
10
128บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของววิธีการอบแห้งต่อปริมาณสารพฤกษเคมี และฤทิธิ์ต้านอนุมูลอิสระของหญ้าหวาน
1.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์
15
4.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
129บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ป?จจัยที่มีผลต?อการทําเกษตรอินทรีย?ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม
1.กริช สุริยะชัยพันธ์
ผลิตกรรมการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
130บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของชนิดวัสดุคลุมดินต่อการควบคุมวัชพืชในแปลงข้าวไร่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
15
3.สมนึก แก้วเกาะสะบ้า
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
10
4.สุมาลี มีปัญญา
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
10
5.ชุติมา สุขโภคี
ผลิตกรรมการเกษตร อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)
5
6.ทิวากร คำเงิน
ผลิตกรรมการเกษตร อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)
5
7.รัชนีกร เหม่ชัยภูมิ
ผลิตกรรมการเกษตร อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)
5
131บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผู้นำการเปลี่ยนแปลง การจัดการภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วงวิกฤตของ โรคระบาดโควิด-19
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
คณะบริหารธุรกิจ
100
132บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรข้าวเย็นเหนือโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่
1.อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
133บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยธาตุอาหารพืชต่อการงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
2.สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15
134บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การประเมินปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ฟลาโวนอยด์ และแอนโทไซยานิน ในต้นอ่อนข้าวเหนียวดํา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
35
2.หทัยรัตน์ อุ่นแก้ว
ผลิตกรรมการเกษตร วิทยาการสมุนไพร
35
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
5.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
135บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8The English Language Learning Needs of the Local Thai Rice Product Vendors
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง
คณะศิลปศาสตร์
100
136บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ภาษาสื่ออัตลักษณ์ไทใหญ่ในผลิตภัณฑ์สินค้า
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์
คณะศิลปศาสตร์
100
137บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของธาตุเหล็กผงถ่านกัมมันต์และวุ้นต่อการเกิดใบเหลืองและการเจริญเติบโตของปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์สีม่วง (Violet) ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
1.อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30
3.พัชรา ลาภประสานยิ่ง
ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน
10
4.เฉลิมศรี ทองพึ่งสุข
ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน (พืชสวนประดับ)
10
138บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยสารยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ยูรีเอส(NBPT) ต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าว
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
139บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การปฏิบัติการผลิตอาโวคาโดในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถและหนองเขียว
1.พัชราวลี เขียวขำ
ผลิตกรรมการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
40
2.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
140บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การวิเคราะห์พื้นที่สีเขียว โดยการประยุกต์ใช้ด้วยเครื่องมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน
1.อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100
141บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางผังภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่กลุ่มเหมืองแร่ดอยไก่เขี่ย
1.อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
80
2.รศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
142บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับความเครียดของ นักศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
50
2.อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
25
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
25
143บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การเข้าถึงพื้นที่ของโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในบริบทผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2565
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
95
2.อาจารย์รงรอง วงษ์วาล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5
144บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การทบทวนปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีภาวะโลกหลัว “Global Dimming”
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
70
2.ผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30
145บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8Role of the National Office of Buddhism (NOB) in Managing the Abandoned Monasteries of Chiang Mai
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100
146บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การสํารวจกล้วยไม้ป่ าบริเวณพื้นที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
1.อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10
3.คมสัน ศรีตัน
-
10
4.พีราดา แก้วทองประคํา
-
10
5.วิภาวี นิละปะกะ
-
10
147บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุภาคเหนือโดยใช้ภูมิปัญญาล้านนาเป็นฐาน : การบริโภค การทำการเกษตร และสื่อพิธีกรรม
1.อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
30
3.อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
20
148บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การใช้สารเคลือบผิวชนิดบริโภคได้กับสับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภค
1.ณัฐพงษ์ มุงเมือง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20
3.รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20
149บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของความเร็วรอบในการเคลือบและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
1.อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
90
150บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การศึกษาเปรียบเทียบวิธีลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่
1.อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
80
151บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการเกษตรด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
70
2.ดร.พงศกร กาวิชัย
นักวิชาการอิสระ
30
152บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8Challenges of Young Female Social Entrepreneurs in Post-Covid 19: A Case Study of Mueang Pon, Mae Hong Son, Thailand
1.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
70
2.สุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30
153บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8บทบาทของการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาดำคอมบูชา
1.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
154บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่คุณค่าในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
50
2.อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
155บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ปัจจัยส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร
1.อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.อาจารย์อโนชา สุภาวกุล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
5.อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
156บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่เจ้าของเงินทุนและความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
100
157บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การสื่อสารผลที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในรายงานของผู้สอบบัญชี และผลกระทบที่มีต่อการดำเนินงานในอนาคตของกิจการ
1.ผศ.ดร.เดชอนันต์ บังกิโล
สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
40
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
30
3.ดร.อัจฉรา ชนากลาง
บริษัท สุรนารี ออดิท จำกัด
15
4.ดร.จิรัฐติกาล วุฒิพันธุ์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
15
158บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การวางแผนการเงินส่วนบุคคลในแต่ละช่วงอายุด้วยเทคนิคการสร้างภาพ
1.อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
50
159บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8แนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
1.อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100
160บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ป?จจัยที่มีผลต?ออินทรียวัตถุและคาร?บอนอินทรีย?ส?วนต?างๆภายใต?ดินการเกษตรภาคเหนือตอนบนของไทย
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70
2.ชาคริตโชติอมรศักดิ์
ภาควิชาภูมิศาสตร?คณะสังคมศาสตร?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
3.บัณฑิต สมจิตร
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
10
161บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ผลของน้ำมันจระเข้ต่อการมีชีวิตรอด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของเซลล์เพาะเลี้ยงผิวหนังมนุษย์ และการประยุกต์ใช้เป็นอาหารปลานิล
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
40
2.เมธัส เงินจันทร์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
35
3.ยามาระตี จัยสิน
มหาวิทยาลัยศรีนครวิโรฒ
15
4.ธีระวัฒน์ รัตนพจน์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5
5.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5
162บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8การวิเคราะห์ทักษะที่สำาคัญของผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
100
163บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์0.8ศูนย์เด็กเล็กในเขตอำเภอสันทราย
1.รัตนาภรณ์ แบ่งทิศ
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
60
2.ผศ.ดร ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
30
3.อาจารย์หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง
คณะพยาบาลศาสตร์
10
164บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การพัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดและชุมชนที่ดี กรณีศึกษา พระสังฆาธิการในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1.5905501001
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
165บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ปัจจัยที่มีผลต่อการทําเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
1.6101532001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
166บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.5805501001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ไตรแสง
คณะศิลปศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
167บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8The Perceived Benefits of High-speed Trains: A Case study of Nanning City, China
1.6216301017
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
3.อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน
วิทยาลัยนานาชาติ
4.อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ
168บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8กระบวนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว จังหวัดสะหวัน นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.6209302011
2.อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
3.อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4.อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
169บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยธาตุอาหารพืชต่อการงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี
1.6301301004
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
170บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8Influence of Longan Wood Biochar on the Growth of Pure White Hokkaido Sweet Corn and Siamese Ruby Queen Corn
1.
2.6113301002
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
171บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ความสัมพันธ์ของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินและคุณสมบัติดินระหว่างพื้นที่ป่าฟื้นฟูของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1.6001313001
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
172บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนแม่ขาน ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1.6001332006
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
คณะผลิตกรรมการเกษตร
173บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8อิทธิพลของน้ำหมักชีวภาพต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชจากฟางข้าว
1.6201313003
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
174บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8พัฒนาการของผล ดัชนีการเก็บเกี่ยว และปริมาณความร้อนสะสมของฝรั่งพันธุ์กิมจู แตงโม และนิโกร
1.6201302004
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
175บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การปฏิบัติการผลิตอาโวคาโดในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ และหนองเขียว
1.6201332004
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
คณะผลิตกรรมการเกษตร
176บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ผลของน้ำมันจระเข้ต่อการมีชีวิตรอด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของเซลล์เพาะเลี้ยงผิวหนังมนุษย์ และการประยุกต์ใช้เป็นอาหารปลานิล
1.6110501004
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
177บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามรูปแบบเกษตรผสมผสานของเกษตรกร ในเขตตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
1.5901432001
2.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
คณะผลิตกรรมการเกษตร
178บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในเมืองโพนไช แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
1.6201532016
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
179บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน ของเกษตรกรในเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.6201532009
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
180บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
1.6301333004
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
181บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรชุุมชุนของสภาชุุมชุน
1.6005501003
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
182บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8พัฒนาการของนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
1.6005501002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
183บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8กลยุทธ์การพัฒนาท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
1.6205405006
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
184บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การศึกษาคุณสมบัติการเป็นพลเมืองดิจิทัลของสมาชิกสภาเยาวชน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1.6205405009
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
185บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8RESEARCH ON CHINESE TOURISTS’ SATISFACTION IN CHIANG MAI PROVINCE (THAILAND)
1.6216301020
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
3.อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน
วิทยาลัยนานาชาติ
4.อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ
186บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การใช้แบบจาลองแมกซ์เซนประเมินศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้สัก (Tectona grandis Linn.f.) ในธรรมชาติพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.6308301003
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
187บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ทัศนคติและการรับรู้กฎหมายป่าไม้ของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
1.6408301002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
188บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้นำชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด
1.6005501002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
189บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8การพัฒนาคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ําหนักจากเถ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล
1.6115301023
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4.อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
190บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย: กรณีศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจในสาขาการผลิตพื้นฐาน
1.6012304012
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
191บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ผลของการเสริมฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนหลังการผสมเทียมต่อการตั้งท้องในโครีดนมที่มีปัญหาการผสมซ้ำ
1.6122301006
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3.รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
คณะวิทยาศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5.อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
192บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถขององค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมสีเขียวได้รับการรับรองในประเทศไทย
1.5906501005
2.อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
คณะบริหารธุรกิจ
193บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา0.8ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการก าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.6206402007
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
194บทความวิชาการ0.8บทเรียนระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง กรณีศึกษาเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20
195บทความวิชาการ0.8บทเรียนระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง กรณีศึกษาเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่
1.รศ.ดร.ปัญจรัตน์ โจลานันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20
4.นายพันธนันท์ ขัติแสง
เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
10
196บทความวิชาการ0.8คุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของประชาชนในตำบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา
1.Anyarat Wichian
Faculty of Management Science,Nakhonratchasima Rajabhat University
80
2.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
20
197บทความวิชาการ0.8ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาในระดับสถาบันและระดับประเทศ
1.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100
198บทความวิชาการ0.8ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามรูปแบบเกษตรผสมผสานของเกษตรกรในเขตตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
1.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
2.ชญานนท์ มิ่งสมร
ผลิตกรรมการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
40
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
199บทความวิชาการ0.8การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม(GAP)ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนบน
1.ณัฐวุฒิ จั่นทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
60
2.อัณธิกา เสงี่ยมใจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
20
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
200บทความวิชาการ0.8ผลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของธัญพืชเมืองหนาวสายพันธุ์ดีเด่น
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
2.สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อ.สะเมิง
40
3.สุรพล ใจวงศ์ษา
สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
20
201บทความวิชาการ0.8ประสิทธิภาพของชีวมวลอัดเม็ดจากฟางข้าว รำข้าว และแกลบ ในการเป็นวัสดุปลูกผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค
1.อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.ทัศนีย์ สีเสนซุย
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
15
3.ศรัณยพงษ์ บัณฑิตภักดิ์
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
15
4.สพล สมนาม
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
15
5.อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
202บทความวิชาการ0.8ผลของกากตะกอนอ้อยต่อสมบัติทางเคมีดินบางประการในกลุ่มชุดดินที่35ของจังหวัดเชียงใหม่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80
2.ธัญจิตรา สุวรรณ์พิงคา
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
10
3.ฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
10
203บทความวิชาการ0.8ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอาราบิก้าCoffea arabicaL.
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
35
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
3.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
204บทความวิชาการ0.8ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอาราบิก้าCoffea arabicaL.
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
2.ธีรานนท์ ปาสุธรรม
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
35
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
4.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
6.กฤษณะ ทองศรี
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กลุ่มงานวิชาการและการเรียนรู้ เ
5
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
205บทความวิชาการ0.8สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในเมืองโพนไช แขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
2.Thanousinh Kandee
ผลิตกรรมการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
40
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
206บทความวิชาการ0.8ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนของเกษตรกรในเมืองคํา แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.Khantavanh Phomlasaboud
ผลิตกรรมการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
207บทความวิชาการ0.8ผลของเทคนิคการผลิตรายการวีดิทัศน์ที่ใช้มุมกล้องที่แตกต่างกันต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.ณฐิตากานต์ พยัคฆา
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรคณะเกษตรศาสตร?มหาวิทยาลัยเชียงใหม
50
208บทความวิชาการ0.8ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่า ชุมชนแม่ขาน ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1.ธนาคาร ทองเจริญ
ผลิตกรรมการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30
3.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
209บทความวิชาการ0.8อิทธิพลของน้ําหมักชีวภาพต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชจากฟางข้าว
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
2.ชนากานต์ แย้มฎีกา
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
30
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
210บทความวิชาการ0.8พัฒนาการของผลดัชนีการเก็บเกี่ยวและปริมาณความร้อนสะสมของฝรั่งพันธุ์กิมจูแตงโมและนิโกร
1.จุฑามาศ ดำแก้ว
ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน
60
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40
211บทความวิชาการ0.8การกําหนดมาตรฐานความแออัดด้วยวิธีการแบบมองเห็นภาพ: แนวคิดและการประยุกต์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
1.อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5
2.อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ
คณะศิลปศาสตร์
5
212บทความวิชาการ0.8มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ประโยชน์เชิงนันทนาการของถนนคนเดินเชียงคานตามแนวทางความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
1.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
70
213บทความวิชาการ0.8การประเมินปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมด ฟลาโวนอยด์ และแอนโทไซยานิน ในต้นอ่อนข้าวเหนียวดำ
1.หทัยรัตน์ อุ่นแก้ว
ผลิตกรรมการเกษตร วิทยาการสมุนไพร
20
2.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
วิทยาศาสตร์ เคมีประยุกต์
20
3.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20
214บทความวิชาการ0.8การจัดการศึกษาแบบผสมผสานในบริบทของประเทศไทย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100
215บทความวิชาการ0.8บทบาทของรัฐในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มองผ่านกระบวนทัศน์ รัฐประศาสนศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
50
2.ปุณยวีร์ หนูประกอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
50
216บทความวิชาการ0.8บทวิจารณ์หนังสือ "ประยุทธ์ไม่ใช่สฤษดิ์ พลวัตรัฐราชการไทยจากยุครุ่งเรืองสู่ยุคเสื่อมถอย"
1.อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100
217บทความวิชาการ0.8The Perceived Benefits of High-speed Trains: A Case study of Nanning City, China
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
50
2.อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ
25
3.อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน
วิทยาลัยนานาชาติ
25
218บทความวิชาการ0.8การแยกและคัดกรองแบคทีเรียเอนโดไฟต์จากไหลสตรอว์เบอร์รีที่มีคุณสมบัติส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและฤทธิ์ต้านเชื้อราบางชนิด
1.อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
219บทความวิชาการ0.8การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถสกัดไคโตซานจากขยะเปลือกกุ้ง
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80
2.พรดารา ศรีทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เทคโนโลยีชีวภาพ
10
3.อัญศญา บุญประจวบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เทคโนโลยีชีวภาพ
10
220บทความวิชาการ0.8ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวนาปีของเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
1.อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100
221บทความวิชาการ0.8ผลของพลาสมาเย็นต่อการตายของด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae) ในระยะตัวเต็มวัย
1.อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70
2.อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
222บทความวิชาการ0.8องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อการมีส่วนร่วมกับชุมชนเกษตรบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.ดร.ศตพล กัลยา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
223บทความวิชาการ0.8ทัศนคติและการรับรู้กฎหมายป่าไม้ของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.กีรติ พันทะสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การจัดการป่าไม้
10
224บทความวิชาการ0.8การใช้แบบจำลองแมกซ์เซนประเมินศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้สัก (Tectona grandis Linn.f.) ในธรรมชาติพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.ติณณ์ วงรินยอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การจัดการป่าไม้
10
5.กันตพงศ์ เครือมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การจัดการป่าไม้
10
225บทความวิชาการ0.8ความทนแล้งของกล้าไม้ยืนต้นและความสัมพันธ์ของลักษณะเชิงหน้าที่กับการรอดชีวิตภายใต้การทดลองสภาวะแล้ง
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
226บทความวิชาการ0.8Influence of Longan Wood Biochar on the Growth of Pure White Hokkaido Sweet Corn and Siamese Ruby Queen Corn
1.อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
227บทความวิชาการ0.8ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นใย ปริมาณผลผลิต คุณภาพ และปริมาณบีต้า-หลูแคนของเห็ดตีนแรด
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
228บทความวิชาการ0.8ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ต้นน้ำปอน จังหวัดน่าน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
40
2.อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
4.นัฐพร เพชรชมทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การจัดการป่าไม้
20
229บทความวิชาการ0.8ศักยภาพและโอกาสของการเลี้ยงโคพื้นเมืองบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน
1.อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
230บทความวิชาการ0.8อิทธิพลของการใช้เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ประเภทต่าง ๆ ต่อสมบัติของถ่านข้อไม้ไผ่เป๊าะ (Dendrocalamus giganteus)
1.อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70
2.อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.จิราภา วานิชดิลกรัตน์
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
10
231บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Exploration of Phenotypic Dissimilarity for Drought Tolerance in Maize Inbred Line Collection
1.อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
75
2.พงษ์สิทธิ์ แก้วอันตา
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
3.วลัยลักษณ์ ขุนโยธา
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
4.อนิตยา เขียวนุช
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
5.พงศธร ปัจฉิมก้านตง
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
6.ชุติวัฒน์ ตั๊งถาวรการ
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
5
232บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Asymptotic pinning synchronization of nonlinearmulti-agent systems: Its application to tunneldiode circuit
1.Stephen A.
Center for Computational Modeling, Chennai Institute of Technology, Chennai, India
20
2.Raja R.
Ramanujan Centre for Higher Mathematics, Alagappa University, Karaikudi, India
20
3.Bai, Xiaoshan
The College of Mechatronics and Control Engineering, Shenzhen University, Shenzhen, 518060, China
15
4.Alzabut J.
-
15
5.Swaminathan R.
-
15
6.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
15
233บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Impulsive control strategies of mRNA and proteindynamics on fractional-order genetic regulatorynetworks with actuator saturation and itsoscillations in repressilator model
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.Narayanan G.
Center for Computational modeling, Chennai Institute of Technology, Chennai, 600069, India
20
3.Jirawattanapanit, Anuwat
Department of Mathematics, Faculty of Science, Phuket Rajabhat University (PKRU),
10
4.Jirawattanapanit, Anuwat
-
10
5.Syed Ali M.
Complex Systems and Networked Science Laboratory, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University,Tamilnadu, Vellore, 632 115, India
5
6.Karthikeyan, Rajagopal
Center for Nonlinear Systems, Chennai Institute of Technology, Chennai, 600069, India
5
234บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Stability analysis for Nabla discrete fractional-orderof Glucose–Insulin Regulatory System on diabetesmellitus with Mittag-Leffler kernel
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.Narayanan G.
Complex Systems and Networked Science Laboratory, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University,Tamilnadu, Vellore, 632 115, India
20
3.Syed Ali M
Complex Systems and Networked Science Laboratory, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University,Tamilnadu, Vellore, 632 115, India
10
4.Jirawattanapanit, Anuwat
Department of Mathematics, Faculty of Science, Phuket Rajabhat University (PKRU)
5
5.Priya, Bandana
-
5
6.Priya, Bandana
Department of Applied sciences and Humanities, G L Bajaj Institute of Technology and Management, UttarPradesh, Greater Noida, India
5
235บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Adaptive event-triggered pinning synchronizationcontrol for complex networks with randomsaturation subject to hybrid cyber-attacks
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.Ali, M. Syed
Complex systems and Networked Science Lab, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamil Nadu,Vellore, India
20
3.Tajudeen, M. Mubeen
Complex systems and Networked Science Lab, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamil Nadu,Vellore, India
10
4.Priya, Bandana
Department of Applied sciences and Humanities, G L Bajaj Institute of Technology and Management, UttarPradesh, Greater Noida, India
5
5.Thakur, Ganesh Kumar
Department of Applied sciences and Humanities, ABES Engineering College, Uttar Pradesh, Ghaziabad, India
5
236บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Finite-time guaranteed cost control for stochasticnonlinear switched systems with time-varyingdelays and reaction-diffusion
1.Srinivasan R.
Department of Mathematics, SRM Institute of Science and Technology, Tamilnadu, Chennai, India
40
2.Gokulakrishnan V.
Department of Mathematics, SRM Institute of Science and Technology, Tamilnadu, Chennai, India
30
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
20
4.Syed Ali M.
Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamilnadu, Vellore, India
10
237บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Cluster synchronization of coupled complex-valuedneural networks with leakage and time-varyingdelays in finite-time
1.Boonsatit, Nattakan
Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand
30
2.Jayanthi N
Government Arts College, Coimbatore, India
20
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
20
4.Jirawattanapanit, Anuwat
Department of Mathematics, Faculty of Science, Phuket Rajabhat University (PKRU),
15
5.Santhakumari R.
Government Arts College, Coimbatore, India
15
6.Jirawattanapanit, Anuwat
-
15
238บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Fault-tolerant control of multi-agent systems withinput delay and sensor failure
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
60
2.Syed Ali, Muhammed
Complex systems and Networked Science Lab, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamil Nadu,Vellore, India
20
3.Mubeen Tajudeen, Muhammed Haneef
Complex systems and Networked Science Lab, Department of Mathematics, Thiruvalluvar University, Tamil Nadu,Vellore, India
10
4.Hammachukiattikul, Porpattama
Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Phuket, Thailand
5
5.Cao, Jinde
School of Mathematics, Southeast University, Nanjing, China
5
239บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Explaining the digital divide in the European Union: the complementary role of information security concerns in the social process of internet appropriation
1.Giuseppe Lamberti
Department of Business, Universitat Aut?noma de Barcelona, Barcelona, Spain
35
2.Jordi Lopez-Sintas
Department of Business, Universitat Aut?noma de Barcelona, Barcelona, Spain
30
3.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
30
240บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Co-rhizobium inoculation and phosphate fertilizer management on nitrogen fixation and yield of mungbean
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.Chatprewee Dechjiraratthanasiri
Department of Plant and Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University
30
3.Choochad Santasup
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University
20
241บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Effect of seed pelleting with different binder types on the physical characteristics and seed quality of hybrid cucumber (Cucumis sativus L.)
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60
2.อรัญญา สิงโสภา
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
10
3.นรารัตน์ ทาวงค์
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
10
4.ดาวิกา รพีบุญญานนท์
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
10
242บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Enhancement in mechanical and antimicrobial properties of epoxidized natural rubber via reactive blending with chlorhexidine gluconate
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
243บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Property Improvements of Silica-Filled Styrene Butadiene Rubber/Butadiene Rubber Blend Incorporated with Fatty-Acid-Containing Palm Oil
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
244บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Effects of different processes on characteristics and properties of bio?calcium from hybrid catfish (Pangasianodon gigas? Pangasianodon hypophthalmus)
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
245บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Effect of different extraction solvents on the yield and enzyme inhibition (?-amylase, ?-glucosidase, and lipase) activity of some vegetables
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10
246บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Robust stability and passivity analysis for discrete-time neural networkswith mixed time-varying delays via a new summation inequality
1.อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ
คณะวิทยาศาสตร์
60
247บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Endophytic Bacteria Isolated from Tea Leaves (Camellia sinensis var.assamica) Enhanced Plant-Growth-Promoting Activity
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
20
248บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Effectiveness of crude extracts from common indigo (Indigofera tinctoria L.) in inhibiting Streptococcus agalactiae in Nile tilapia
1.Patcharawalai Sriyasak
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon
30
2.Supannee Suwanpakdee
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon
20
3.Pongsathorn Tongkasee
Department of Thai traditional medicine, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus,
10
4.Wasana Phlaetita
Department of Plant science, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon
10
5.Naiyana Senasri
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon
10
6.Nattiya Chumnanka
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon
10
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
249บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Effects of biogenic volatile organic compounds and anthropogenic NOx emissions on O3 and PM2.5 formation over the northern region of Thailand
1.อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
คณะวิทยาศาสตร์
15
250บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Investigation of Secondary Organic Aerosol Formation during O3 and PM2.5 Episodes in Bangkok, Thailand
1.อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
คณะวิทยาศาสตร์
15
251บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Split monotone variational inclusion with errors for image-feature extraction with multiple-image blends problem
1.รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย
คณะวิทยาศาสตร์
100
252บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Biorefining and biotechnology prospects of low-cost fish feed on Red tilapia production with different feeding regime
1.รศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
50
2.Rungkan Klahan
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
20
3.Bundit Yuangsoi
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
4.Kuan shiong khou
Yuan Ze University
5
5.Balakrishnan Deepanraj
Prince Mohammad Bin Fahd University
5
6.รองศาสตราจารย์ ดร.Rameshprabu Ramaraj
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
คณะวิทยาศาสตร์
5
8.รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
253บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Influences of Bacillus subtilis and fructooligosaccharide on growth performances, immune responses, and disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus
1.อาพร ปะนาเส
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
50
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30
3.รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
คณะวิทยาศาสตร์
10
4.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
254บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Chemical Fertilization Alters Soil Carbon in Paddy Soil through the Interaction of Labile Organic Carbon and Phosphorus Fractions
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70
2.Chakrit Chotamonsak
Department of Geology, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
10
3.Paweenuch Pongwongkam
Office of Agricultural Research and Development Region 2, Phitsanulok
10
4.Kanchana Cantiya
Phitsanulok Rice Research Center, Phitsanulok
10
255บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Chlorogenic acid rich in coffee pulp extract suppresses inflammatory status by inhibiting the p38, MAPK, and NF-?B pathways
1.Atcharaporn Ontawong
University of Phayao
60
2.Chutima S. Vaddhanaphuti
Chiang Mai University
15
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
4.Sirinat Pengnet
University of Phayao
5
5.Natakorn Kamkaew
University of Phayao
5
6.Acharaporn Duangjai
University of Phayao
5
256บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Study of the Interaction of Dissolved Organic Carbon, Available Nutrients, and Clay Content Driving Soil Carbon Storage in the Rice Rotation Cropping System in Northern Thailand
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70
2.Chakrit Chotamonsak
Department of Geography, Faculty of Social Sciences
20
3.แทนไทย สิทธิคุณ
บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล
10
257บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Assessment of Antidiabetic and Anti-Inflammatory Activities of Carissa carandas Linn Extract: In Vitro and In Vivo Study
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10
258บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์1Factors Influencing the Quality of Life in Thai Cancer Patients Receiving Chemotherapy During Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic
1.อาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
50
2.นางอาวีวรรณ วิทยาธิกรณศักดิ์
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
50
259บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา1A hybrid waste–solar power generation and waste disposal system in Luang Prabang, Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR)
1.6415301001
2.รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
260บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา1A mutation in acceptor splice site of GA3ox homolog Cla015407 gene confers a dwarf phenotype in watermelon (Citrullus lanatus L.)
1.
2.5904501001
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
261บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา1Effects of Natural Dye Solvent Extraction on the Efficiency of Dye?Sensitive Solar Cells from the Leaf Biomass of Sandoricum koetjape and Syzygium samarangense
1.6415301002
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
คณะวิทยาศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.Rameshprabu Ramaraj
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
262บทความวิจัยร่วมกับนักศึกษา1Factors affecting the participation in community forest conservation in Northern Upland of Laos P.D.R
1.6201532012
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4.รองศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
263บทความวิชาการ1Population structure and spatial distribution of tree species in lower montane forest, Doi Suthep-Pui national park, northern Thailand
1.Sura Pattanakiat
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University,
15
2.Dokrak Marod
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
10
3.Prateep Duengkae
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
4.Sarawood Sangkaew
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University,
5
5.Phruet Racharak
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University,
5
6.Warong Suksavate
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University,
5
7.Suwimon Uthairatsamee
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University,
5
8.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
10.Sathid Thinkampheang
Cooperation Centre of Thai Forest Ecological Research, Kasetsart University
5
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
12.Panida Kachina
Faculty of Agriculture, Chiang Mai University,
5
13.Jakkapong Thongsawi
The Foundation of Mrigadayavan Palace under the Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana
5
14.Wongsatorn Phumpuang
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
5
15.Paanwaris Paansri
ooperation Centre of Thai Forest Ecological Research, Kasetsart University
5
16.Wimonmart Nuipakdee
Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve
5
17.Pisut Nakmuenwai
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University,
5
264บทความวิชาการ1Potential variables forcing litterfall in a lower montane evergreen forest using Granger and superposed epoch analyses
1.Nisa Leksungnoen
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
20
2.Dokrak Marod
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
15
3.Tushar Andriyas
Center for Advance Studies in Tropical Natural Resources, National Research University-Kasetsart University
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
5.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
6.Roger Kjelgren
The UF/IFAS Environmental Horticulture Department, University of Florida, Gainesville, Florida, USA
5
7.Sathid Thinkamphaeng
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
8.Piyawat Chansri
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
9.Panida Kachina
Plant and Soil Sciences Department, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University
5
10.Jakkaphong Thongsawi
The Foundation of Mrigadayavan Palace Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana
5
11.Wongsatorn Phumphuang
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok
5
12.Suwimon Uthairatsamee
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
13.Phruet Racharak
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
14.Tharnrat Kaewgrajang
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University
5
265บทความวิชาการ1Phylogeny and systematics of the genus Clonostachys
1.Hong Yu
Yunnan Herbal Laboratory, College of Ecology and Environmental Sciences, Yunnan University
30
2.Yao Wang
Yunnan Herbal Laboratory, College of Ecology and Environmental Sciences, Yunnan University
20
3.De-Xiang Tang
Yunnan Herbal Laboratory, College of Ecology and Environmental Sciences, Yunnan University
10
4.Run Luo
Yunnan Herbal Laboratory, College of Ecology and Environmental Sciences, Yunnan University
10
5.Yuan-Bing Wang
Yunnan Herbal Laboratory, College of Ecology and Environmental Sciences, Yunnan University
10
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
7.Van-Minh Dao
Institute of Regional Research and Development, Ministry of Science and Technology, Hanoi, Vietnam
10
266บทความวิชาการ1Review of the pill millipede genus Hyperglomeris Silvestri, 1917 (Diplopoda, Glomerida, Glomeridae) with description of two new species from Laos
1.Chirasak Sutcharit
Animal Systematics Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
40
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30
3.Somsak Panha
Animal Systematics Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University,
10
4.Ruttapon Srisonchai
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University
5
5.Warut Siriwut
Animal Systematics and Molecular Ecology Laboratory, Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
5
6.Parin Jirapatrasilp
Animal Systematics Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
5
7.Ekgachai Jeratthitikul
Animal Systematics and Molecular Ecology Laboratory, Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
5
267บทความวิชาการ1An Effective Privacy Preservation Model for Rating Datasets based on Aggregate Query Frameworks in conjunction with (lp1, : : :, lpn)-Privacy Constraints
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
268บทความวิชาการ1Different Effects of Reactive Species Generated from Chemical Donors on Seed Germination, Growth, and Chemical Contents of Oryza sativa L.
1.อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30
3.อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
269บทความวิชาการ1Preliminary Survey of Pathogens in the Asian Honey Bee (Apis cerana) in Thailand
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
270บทความวิชาการ1Effect of Blanching Time and Par-Frying Temperature on Quality of Frozen Par-Fried Taro
1.อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30
2.อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
271บทความวิชาการ1Crystal structure and identifcation of amino acid residues for catalysis and binding of GH3 AnBX ??xylosidase from Aspergillus niger
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
272บทความวิชาการ1Chitosan oligomer and monomer (COAMs) benefit and its application in innovative organic method for root rot disease treatment in durian crops
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
2.อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20
273บทความวิชาการ1Silver Nano Chito Oligomer Hybrid Solution for the Treatment of Citrus Greening Disease (CGD) and Biostimulants in Citrus Horticulture
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
2.อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
274บทความวิชาการ1Developing of components and indicators of appropriate carrying capacity of community-based tourism attractions in upper north Thailand
1.อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
70
2.อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
4.อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10
275บทความวิชาการ1Microbial community profiling and culturing reveal functional groups of bacteria associated with Thai commercial stingless worker bees (Tetragonula pagdeni)
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
276บทความวิชาการ1Potential variables forcing litterfall in a lower montane evergreen forest using Granger and superposed epoch analyses
1.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
277บทความวิชาการ1Effects of dried chaya leaf meal inclusion in the diet on growth performance and blood profiles in Thai native chicken (Pradu Hangdum)
1.อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
278บทความวิชาการ1A comprehensive review of Bifidobacterium spp: as a probiotic, application in the food and therapeutic, and forthcoming trends
1.อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
279บทความวิชาการ1Biochemical and structural comparisons of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors against feline immunodeficiency virus and human immunodeficiency virus
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
280บทความวิชาการ1Key influencing factors for the success of external innovation strategies in the biotechnology industry
1.อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
40
281บทความวิชาการ1The Feasibility Synthesis of Growing Hemp Instead of Maize to Reduce Smog from Maize Stubble Burning in Northern Thailand
1.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50
282บทความวิชาการ1Effects of El Ni?o drought on seedling dynamics in a seasonally dry tropical forest in Northern Thailand
1.Prapawadee Nutiprapun
Graduate School of Science, Osaka City University, Osaka, Japan
50
2.Satoshi Nanami
Graduate School of Science, Osaka City University, Osaka, Japan
10
3.Akira Itoh
Graduate School of Science, Osaka City University, Osaka, Japan
10
4.Mamoru Kanzaki
Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Kyoto, Japan
10
5.Dokrak Marod
Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
10
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10
283บทความวิชาการ1Potential variables forcing litterfall in a lower montane evergreen forest using Granger and superposed epoch analyses
1.Nisa Leksungnoen
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok
20
2.Dokrak Marod
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
20
3.Tushar Andriyas
Center for Advance Studies in Tropical Natural Resources, National Research University-Kasetsart University, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
4.Roger Kjelgren
The UF/IFAS Environmental Horticulture Department, University of Florida, Gainesville, Florida, USA
5
5.Sathid Thinkamphaeng
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
6.Piyawat Chansri
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
7.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5
9.Panida Kachina
Plant and Soil Sciences Department, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
5
10.Jakkaphong Thongsawi
The Foundation of Mrigadayavan Palace Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana, Phetchaburi, Thailand
5
11.Wongsatorn Phumphuang
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok, Thailand
5
12.Suwimon Uthairatsamee
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
13.Phruet Racharak
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
14.Tharnrat Kaewgrajang
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
5
284บทความวิชาการ1Reference-dependent preferences and gasoline consumption in Thailand
1.Rawadee Jarungrattanaponga
School of Economics, Sukhothai Thammathirat
70
2.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
30
285บทความวิชาการ1Actinomycins from Soil-Inhabiting Streptomyces as Sources of Antibacterial Pigments for Silk Dyeing
1.อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
286บทความวิชาการ1Carcass composition and meat quality of Thai indigenous chicken raised in organic production system
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80
287บทความวิชาการ1Effect of lactic acid bacteria powder on quality of fermentedfish product (Pla-Som)
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80
288หนังสือ/ตํารา/งานแปล/งานรับใช้สังคม (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.)1หนังสือ : เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว
1.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
100