คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
81 0.0 81.0 81.0 0.0 7.0 7.0 0.0 74.0 74.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง รองศาสตราจารย์ 21/4/2537 0:00:00 21/4/2537 0:00:00 1
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกิติพงษ์ ขัติยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/6/2526 0:00:00 7/6/2526 0:00:00 1
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/8/2539 0:00:00 5/8/2539 0:00:00 1
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/10/2539 0:00:00 21/10/2539 0:00:00 1
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2550 0:00:00 1/10/2550 0:00:00 1
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/10/2556 0:00:00 17/10/2556 0:00:00 1
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/2/2551 0:00:00 1/2/2551 0:00:00 1
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี รอดชำนาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/6/2537 0:00:00 13/6/2537 0:00:00 1
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/11/2554 0:00:00 1/11/2554 0:00:00 1
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/5/2538 0:00:00 8/5/2538 0:00:00 1
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/7/2549 0:00:00 19/7/2549 0:00:00 1
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/4/2557 0:00:00 1/4/2557 0:00:00 1
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา ภู่ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/10/2534 0:00:00 14/10/2534 0:00:00 1
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/5/2538 0:00:00 1/5/2538 0:00:00 1
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2531 0:00:00 1/6/2531 0:00:00 1
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/9/2536 0:00:00 1/9/2536 0:00:00 1
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/10/2552 0:00:00 28/10/2552 0:00:00 1
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4/8/2547 0:00:00 4/8/2547 0:00:00 1
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/5/2537 0:00:00 27/5/2537 0:00:00 1
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/5/2540 0:00:00 1/5/2540 0:00:00 1
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31/10/2539 0:00:00 31/10/2539 0:00:00 1
22 อาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์ อาจารย์ 4/1/2559 0:00:00 4/1/2559 0:00:00 1
23 อาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์ 1/4/2558 0:00:00 1/4/2558 0:00:00 1
24 อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์ 1/8/2557 0:00:00 1/8/2557 0:00:00 1
25 อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์ 21/11/2556 0:00:00 21/11/2556 0:00:00 1
26 อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล อาจารย์ 1/4/2551 0:00:00 1/4/2551 0:00:00 1
27 อาจารย์จันทร์จิรา เหลาราช อาจารย์ 15/6/2558 0:00:00 15/6/2558 0:00:00 1
28 อาจารย์จิตตรัตน์ ตันเสนีย์ อาจารย์ 6/10/2551 0:00:00 6/10/2551 0:00:00 1
29 อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์ 29/5/2558 0:00:00 29/5/2558 0:00:00 1
30 อาจารย์จิราดร ถิ่นอ่วน อาจารย์ 29/5/2558 0:00:00 29/5/2558 0:00:00 1
31 อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์ 27/6/2559 0:00:00 27/6/2559 0:00:00 1
32 อาจารย์จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์รี่ อาจารย์ 7/10/2556 0:00:00 7/10/2556 0:00:00 1
33 อาจารย์จิราภา สุภา อาจารย์ 11/6/2550 0:00:00 11/6/2550 0:00:00 1
34 อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช อาจารย์ 1/5/2558 0:00:00 1/5/2558 0:00:00 1
35 อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล อาจารย์ 12/12/2546 0:00:00 12/12/2546 0:00:00 1
36 อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู อาจารย์ 7/10/2556 0:00:00 7/10/2556 0:00:00 1
37 อาจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์ 1/4/2559 0:00:00 1/4/2559 0:00:00 1
38 อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ อาจารย์ 1/6/2552 0:00:00 1/6/2552 0:00:00 1
39 อาจารย์ดาว แสงบุญ อาจารย์ 9/5/2538 0:00:00 9/5/2538 0:00:00 1
40 อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา อาจารย์ 17/6/2562 0:00:00 17/6/2562 0:00:00 1
41 อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น อาจารย์ 1/4/2548 0:00:00 1/4/2548 0:00:00 1
42 อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ อาจารย์ 1/5/2558 0:00:00 1/5/2558 0:00:00 1
43 อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน อาจารย์ 30/11/2558 0:00:00 30/11/2558 0:00:00 1
44 อาจารย์ปาริฉัตร พิมล อาจารย์ 1/5/2562 0:00:00 1/5/2562 0:00:00 1
45 อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์ อาจารย์ 14/12/2558 0:00:00 14/12/2558 0:00:00 1
46 อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู อาจารย์ 1/9/2557 0:00:00 1/9/2557 0:00:00 1
47 อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา อาจารย์ 25/11/2557 0:00:00 25/11/2557 0:00:00 1
48 อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์ 1/8/2557 0:00:00 1/8/2557 0:00:00 1
49 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ อาจารย์ 3/2/2540 0:00:00 3/2/2540 0:00:00 1
50 อาจารย์พสุนิต สารมาศ อาจารย์ 21/4/2540 0:00:00 21/4/2540 0:00:00 1
51 อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์ 26/5/2559 0:00:00 26/5/2559 0:00:00 1
52 อาจารย์พีรดา ประจงการ อาจารย์ 4/6/2542 0:00:00 4/6/2542 0:00:00 1
53 อาจารย์แพรวา รัตนทยา อาจารย์ 1/5/2561 0:00:00 1/5/2561 0:00:00 1
54 อาจารย์ภัทธีรา อินใจ อาจารย์ 9/6/2551 0:00:00 9/6/2551 0:00:00 1
55 อาจารย์ภาคศิริ ทองเสน อาจารย์ 20/4/2541 0:00:00 20/4/2541 0:00:00 1
56 อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ อาจารย์ 2/5/2548 0:00:00 2/5/2548 0:00:00 1
57 อาจารย์มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์ อาจารย์ 1/5/2558 0:00:00 1/5/2558 0:00:00 1
58 อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์ 25/11/2556 0:00:00 25/11/2556 0:00:00 1
59 อาจารย์รงรวง ภาษยะวรรณ อาจารย์ 25/10/2554 0:00:00 25/10/2554 0:00:00 1
60 อาจารย์ลักขณา ชาปู่ อาจารย์ 2/11/2552 0:00:00 2/11/2552 0:00:00 1
61 อาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา อาจารย์ 8/8/2559 0:00:00 8/8/2559 0:00:00 1
62 อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี อาจารย์ 13/1/2541 0:00:00 13/1/2541 0:00:00 1
63 อาจารย์วันวิสา เสาร์ใจ อาจารย์ 4/6/2562 0:00:00 4/6/2562 0:00:00 1
64 อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์ อาจารย์ 11/5/2538 0:00:00 11/5/2538 0:00:00 1
65 อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ อาจารย์ 1/8/2561 0:00:00 1/8/2561 0:00:00 1
66 อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์ อาจารย์ 23/3/2542 0:00:00 23/3/2542 0:00:00 1
67 อาจารย์เวลิกา มามูล อาจารย์ 4/1/2559 0:00:00 4/1/2559 0:00:00 1
68 อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล อาจารย์ 16/2/2559 0:00:00 16/2/2559 0:00:00 1
69 อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล อาจารย์ 2/5/2548 0:00:00 2/5/2548 0:00:00 1
70 อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว อาจารย์ 10/8/2553 0:00:00 10/8/2553 0:00:00 1
71 อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร อาจารย์ 19/5/2538 0:00:00 19/5/2538 0:00:00 1
72 อาจารย์เสาวรีย์ ชัยวรรณ อาจารย์ 5/8/2558 0:00:00 5/8/2558 0:00:00 1
73 อาจารย์อนงค์กร เทรล อาจารย์ 11/1/2551 0:00:00 11/1/2551 0:00:00 1
74 อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี อาจารย์ 1/8/2561 0:00:00 1/8/2561 0:00:00 1
75 อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์ 15/9/2549 0:00:00 15/9/2549 0:00:00 1
76 อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ อาจารย์ 1/6/2554 0:00:00 1/6/2554 0:00:00 1
77 อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ อาจารย์ 13/8/2557 0:00:00 13/8/2557 0:00:00 1
78 อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี อาจารย์ 24/10/2550 0:00:00 24/10/2550 0:00:00 1
79 อาจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ อาจารย์ 1/3/2560 0:00:00 1/3/2560 0:00:00 1
80 Mr.Takayuki Kakizaki ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 23/11/2561 0:00:00 23/11/2561 0:00:00 1
81 น.ส.ศิริเพชรรัตน์ ด้วงเงิน อาจารย์พิเศษ 25/3/2562 0:00:00 25/3/2562 0:00:00 1