คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
41 41.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 41.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ 1/6/2537 0:00:00 1/6/2537 0:00:00 1
2 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองศาสตราจารย์ 10/9/2536 0:00:00 10/9/2536 0:00:00 1
3 รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร รองศาสตราจารย์ 24/7/2538 0:00:00 24/7/2538 0:00:00 1
4 รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย รองศาสตราจารย์ 1/5/2550 0:00:00 1/5/2550 0:00:00 1
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ รองศาสตราจารย์ 2/5/2537 0:00:00 2/5/2537 0:00:00 1
6 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก รองศาสตราจารย์ 15/5/2529 0:00:00 15/5/2529 0:00:00 1
7 รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ รองศาสตราจารย์ 1/4/2536 0:00:00 1/4/2536 0:00:00 1
8 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ รองศาสตราจารย์ 1/9/2547 0:00:00 1/9/2547 0:00:00 1
9 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า รองศาสตราจารย์ 28/1/2541 0:00:00 28/1/2541 0:00:00 1
10 รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล รองศาสตราจารย์ 19/5/2529 0:00:00 19/5/2529 0:00:00 1
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/4/2556 0:00:00 1/4/2556 0:00:00 1
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/6/2540 0:00:00 2/6/2540 0:00:00 1
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4/1/2556 0:00:00 4/1/2556 0:00:00 1
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/7/2534 0:00:00 1/7/2534 0:00:00 1
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/6/2543 0:00:00 30/6/2543 0:00:00 1
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/5/2540 0:00:00 6/5/2540 0:00:00 1
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2546 0:00:00 1/10/2546 0:00:00 1
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/2/2544 0:00:00 1/2/2544 0:00:00 1
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/12/2547 0:00:00 2/12/2547 0:00:00 1
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/9/2555 0:00:00 10/9/2555 0:00:00 1
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2546 0:00:00 1/10/2546 0:00:00 1
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/7/2559 0:00:00 21/7/2559 0:00:00 1
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/4/2549 0:00:00 3/4/2549 0:00:00 1
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2547 0:00:00 1/10/2547 0:00:00 1
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/3/2558 0:00:00 2/3/2558 0:00:00 1
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/7/2554 0:00:00 1/7/2554 0:00:00 1
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/5/2553 0:00:00 26/5/2553 0:00:00 1
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/10/2547 0:00:00 18/10/2547 0:00:00 1
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4/1/2556 0:00:00 4/1/2556 0:00:00 1
30 อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร อาจารย์ 1/9/2552 0:00:00 1/9/2552 0:00:00 1
31 อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ อาจารย์ 2/12/2557 0:00:00 2/12/2557 0:00:00 1
32 อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี อาจารย์ 1/10/2540 0:00:00 1/10/2540 0:00:00 1
33 อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน อาจารย์ 19/11/2561 0:00:00 19/11/2561 0:00:00 1
34 อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด อาจารย์ 1/9/2530 0:00:00 1/9/2530 0:00:00 1
35 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ อาจารย์ 9/1/2560 0:00:00 9/1/2560 0:00:00 1
36 อาจารย์พิสุทธิ์ กลิ่นขจร อาจารย์ 28/11/2537 0:00:00 28/11/2537 0:00:00 1
37 อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม อาจารย์ 1/2/2559 0:00:00 1/2/2559 0:00:00 1
38 อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ อาจารย์ 20/3/2541 0:00:00 20/3/2541 0:00:00 1
39 อาจารย์มุกริน หนูคง อาจารย์ 3/9/2555 0:00:00 3/9/2555 0:00:00 1
40 อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร อาจารย์ 21/10/2552 0:00:00 21/10/2552 0:00:00 1
41 อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ อาจารย์ 24/5/2553 0:00:00 24/5/2553 0:00:00 1