คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
47 0.0 47.0 47.0 0.0 7.0 7.0 0.0 40.0 40.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก รองศาสตราจารย์ 1/4/2534 0:00:00 1/4/2534 0:00:00 1
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/11/2550 0:00:00 26/11/2550 0:00:00 1
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/4/2537 0:00:00 1/4/2537 0:00:00 1
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/9/2557 0:00:00 1/9/2557 0:00:00 1
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/7/2546 0:00:00 16/7/2546 0:00:00 1
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/6/2545 0:00:00 25/6/2545 0:00:00 1
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/12/2552 0:00:00 14/12/2552 0:00:00 1
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/11/2555 0:00:00 30/11/2555 0:00:00 1
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/5/2544 0:00:00 1/5/2544 0:00:00 1
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/11/2553 0:00:00 1/11/2553 0:00:00 1
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/9/2549 0:00:00 1/9/2549 0:00:00 1
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/12/2557 0:00:00 25/12/2557 0:00:00 1
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/4/2548 0:00:00 1/4/2548 0:00:00 1
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/3/2555 0:00:00 15/3/2555 0:00:00 1
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/3/2548 0:00:00 1/3/2548 0:00:00 1
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/3/2555 0:00:00 15/3/2555 0:00:00 1
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29/5/2546 0:00:00 29/5/2546 0:00:00 1
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/8/2550 0:00:00 3/8/2550 0:00:00 1
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/6/2556 0:00:00 3/6/2556 0:00:00 1
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/5/2544 0:00:00 1/5/2544 0:00:00 1
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/8/2542 0:00:00 2/8/2542 0:00:00 1
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/5/2538 0:00:00 15/5/2538 0:00:00 1
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/3/2543 0:00:00 1/3/2543 0:00:00 1
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29/6/2544 0:00:00 29/6/2544 0:00:00 1
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/7/2551 0:00:00 1/7/2551 0:00:00 1
26 อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์ อาจารย์ 22/4/2556 0:00:00 22/4/2556 0:00:00 1
27 อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล อาจารย์ 28/5/2542 0:00:00 28/5/2542 0:00:00 1
28 อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท อาจารย์ 1/8/2557 0:00:00 1/8/2557 0:00:00 1
29 อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต อาจารย์ 21/9/2549 0:00:00 21/9/2549 0:00:00 1
30 อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ อาจารย์ 1/10/2556 0:00:00 1/10/2556 0:00:00 1
31 อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน อาจารย์ 18/8/2558 0:00:00 18/8/2558 0:00:00 1
32 อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล อาจารย์ 1/10/2551 0:00:00 1/10/2551 0:00:00 1
33 อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม อาจารย์ 25/8/2557 0:00:00 25/8/2557 0:00:00 1
34 อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ อาจารย์ 17/4/2556 0:00:00 17/4/2556 0:00:00 1
35 อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ อาจารย์ 3/4/2538 0:00:00 3/4/2538 0:00:00 1
36 อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ 4/9/2556 0:00:00 4/9/2556 0:00:00 1
37 อาจารย์พัชรินทร์ สารมาท อาจารย์ 29/10/2550 0:00:00 29/10/2550 0:00:00 1
38 อาจารย์พัทธ์ยศ เดชศิริ อาจารย์ 1/10/2557 0:00:00 1/10/2557 0:00:00 1
39 อาจารย์พิชิต สิทธิกัน อาจารย์ 30/11/2555 0:00:00 30/11/2555 0:00:00 1
40 อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร อาจารย์ 1/4/2552 0:00:00 1/4/2552 0:00:00 1
41 อาจารย์สุชีรา ขยาย อาจารย์ 1/8/2557 0:00:00 1/8/2557 0:00:00 1
42 อาจารย์อดิศร สิทธิเวช อาจารย์ 2/1/2556 0:00:00 2/1/2556 0:00:00 1
43 อาจารย์อรทัย ดุษฎีดำเกิง อาจารย์ 3/5/2553 0:00:00 3/5/2553 0:00:00 1
44 อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว อาจารย์ 1/12/2549 0:00:00 1/12/2549 0:00:00 1
45 อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์ 17/9/2544 0:00:00 17/9/2544 0:00:00 1
46 อาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร อาจารย์พิเศษ 1/7/2562 0:00:00 1/7/2562 0:00:00 1
47 น.ส.สนธยา เอี่ยมซิ้ว อาจารย์พิเศษ 1/7/2562 0:00:00 1/7/2562 0:00:00 1