ประเภทบริการผู้ขอใช้บริการรายละเอียดผู้ได้รับมอบหมาย 
Print FS.434.1492

วันที่ยื่น
27/2/2566 10:47:49
ถ่ายทอดสด ถ่ายวิดิโอ พร้อมบุคลากร
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ชลลดา ปัญญา


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.ชลลดา ปัญญา
เพื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตรครบรอบ 90 ปั มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ณภัทร รับทราบ เมื่อเวลา 28/2/2566 14:48:40
เห็นชอบ นาย พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
รอดำเนินการ
ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการตามเสนอ