ประเภทบริการผู้ขอใช้บริการรายละเอียดผู้ได้รับมอบหมาย 
Print ข้อเสนอแนะ FS.439.126

วันที่ยื่น
17/9/2564 15:35:50
ขอใช้งานระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค โทรศัพท์ 3274


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค Tel. 3274
ทดสอบการเตือน Alert Notification
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print ข้อเสนอแนะ FS.439.111

วันที่ยื่น
1/9/2564 10:43:29
ขอใช้งานระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แจ้ง
นางพรทิพย์ พิมาสน โทรศัพท์


ชื่อผู้ประสานงาน
นางพรทิพย์ พิมาสน
เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศ ชื่อระบบสารสนเทศที่ต้องการ : ระบบบริการของหน่วยงาน ใช้เพื่อ : การติดตามให้บริการ กำหนดชื่อผู้ดูแลประจำหน่วยงาน : นางพรทิพย์ พิมาสน
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ น.ส. ณัฐกฤตา โกมลนาค
กระบวนการ เสร็จ
Print ข้อเสนอแนะ FS.439.90

วันที่ยื่น
17/8/2564 10:13:40
ขอใช้งานระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แจ้ง
นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ โทรศัพท์ 053 873036 -37


ชื่อผู้ประสานงาน
นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ Tel. 053 873036 -37
ขอใช้งานระบบบริการของหน่วยงาน มอบหมายให้ คุณลัดดาวรรรณ เป็น Admin
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ น.ส. ณัฐกฤตา โกมลนาค
กระบวนการ กำลังดำเนินการ