ประเภทบริการผู้ขอใช้บริการรายละเอียดผู้ได้รับมอบหมาย 
Print FS.439.3004

วันที่ยื่น
7/6/2567 10:57:38
ทดสอบระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค


ชื่อผู้ประสานงาน
TEST
เห็นชอบ น.ส. ณัฐกฤตา โกมลนาค
รอดำเนินการ
Print FS.439.2963

วันที่ยื่น
31/5/2567 8:51:36
1 ขอใช้งานระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แจ้ง
นายนเรศ บุญเพิ่มพูน


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ทีมงาน และอุปกรณ์สำหรับระบบถ่ายทอดสดผ่านระบบ zoom meeting ในการปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี
เห็นชอบ นาย นิรุต ทองสุก
รอดำเนินการ
Print FS.439.2368

วันที่ยื่น
24/11/2566 9:06:34
1 ขอใช้งานระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอ e-mail รหัส ussername และ password เพื่อใช้งานในการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์พิเศษ รายใหม่ ขิงคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้ 1. อ.กีรณา ยี่ซุ่นแซม 2. อ.ธิดารัตน์ ปัณทุราภรณ์ 3. อ.พิกุล พงษ์กลาง 4. อ.ยุวกรณ์ คำชมพู 5. อ.พฤกษา พึงจิตต์ประไพ 6. อ.ณิภาวรรณ ชุ่มวงค์ 7. อ.กชพร ศิริโภคากิจ 8. อ.ณัฐวรรณธร ไทยเจริญ 9. อ.จิรัชยา สมบูรณ์ชัย 10. อ.กิตติพัฒน์ เครือสาร 11. อ.ณัฐพงศ์ กิจพิทักษ์ 12. อ.สุดารัตน์ แสงแก้ว
ยังไม่ได้มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
เรียนแจ้งผู้ขอใช้บริการ เนื่องจากคำขอ อยู่ภายใต้พรบ.ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ จึงขอความอนุเคราะห์ขอให้มีคำขอใช้บริการในรูปแบบเอกสารราชการ จากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ผ่านระบบ eDoc เพื่อปฏิบัติงานตามลำดับต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี่ ด้วยขอบคุณค่ะ
ปฏิเสธคำขอ
Print FS.439.2367

วันที่ยื่น
24/11/2566 9:06:01
1 ขอใช้งานระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอ e-mail รหัส ussername และ password เพื่อใช้งานในการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์พิเศษ รายใหม่ ขิงคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้ 1. อ.กีรณา ยี่ซุ่นแซม 2. อ.ธิดารัตน์ ปัณทุราภรณ์ 3. อ.พิกุล พงษ์กลาง 4. อ.ยุวกรณ์ คำชมพู 5. อ.พฤกษา พึงจิตต์ประไพ 6. อ.ณิภาวรรณ ชุ่มวงค์ 7. อ.กชพร ศิริโภคากิจ 8. อ.ณัฐวรรณธร ไทยเจริญ 9. อ.จิรัชยา สมบูรณ์ชัย 10. อ.กิตติพัฒน์ เครือสาร 11. อ.ณัฐพงศ์ กิจพิทักษ์ 12. อ.สุดารัตน์ แสงแก้ว
ยังไม่ได้มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
เรียนแจ้งผู้ขอใช้บริการ เนื่องจากคำขอ อยู่ภายใต้พรบ.ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ จึงขอความอนุเคราะห์ ในรูปแบบเอกสารราชการ จากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ผ่านระบบ eDoc เพื่อปฏิบัติงานตามขั้นตอนสารบรรณต่อไป
ปฏิเสธคำขอ
Print FS.439.2196

วันที่ยื่น
12/10/2566 14:19:04
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
นางพิชญดา พงษ์พานิช


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ค ความพร้อมระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิเช่น LAN จำนวน 7 จุุด WIFI เครื่องแสกนนิ้วมือ (เครื่องเก่าชำรุด หรือใช้งานได้ ไม่แน่ใจ) เนื่องจากย้ายสำนักงานใหม่ ณ ห้องฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ฝ่ายใหม่) ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ห้องสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเดิม โดยระบบการวางสาย และการติดตั้้งจะขอความอนุเคราะห์จากบุคลากรของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม แต่ขอเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น สายLAN หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากกองเทคโนโลยีดิจิทัล
ยังไม่ได้มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
เรียนแจ้งผู้ขอใช้บริการ เนื่องจากคำขอ อยู่ภายใต้พรบ.ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ จึงขอความอนุเคราะห์ ในรูปแบบเอกสารราชการ จากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ผ่านระบบ eDoc เพื่อปฏิบัติงานตามขั้นตอนสารบรรณต่อไป
ปฏิเสธคำขอ
Print FS.439.2197

วันที่ยื่น
12/10/2566 12:07:54
1 ขอใช้งานระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แจ้ง
นางพิชญดา พงษ์พานิช


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์โปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe จำนวน 2 User เพื่อนำไปใช้ด้านออกแบบ เกี่ยวกับการทำแบนเนอร์ เพจ เวป ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เป็นหน่วยงานใหม่ ไม่มีงบประมาณ support ด้านนี้ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ทุกวัน) ณ ห้องฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ฝ่ายใหม่) ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ห้องสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเดิม
ยังไม่ได้มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
เรียนแจ้งผู้ขอใช้บริการ เนื่องจากคำขอ อยู่ภายใต้พรบ.ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบและขอใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ จึงขอความอนุเคราะห์ ในรูปแบบเอกสารราชการ จากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ผ่านระบบ eDoc เพื่อปฏิบัติงานตามขั้นตอนสารบรรณต่อไป
ปฏิเสธคำขอ
Print FS.439.1529

วันที่ยื่น
8/3/2566 10:03:37
@แจ้งความต้องการพัฒนาระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา


ชื่อผู้ประสานงาน
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ต MJU_WLAN by True ของอาคาร 77 หมวดกล้วยไม้ (ศาลเจ้าพ่อ) ไม่มีสัญญาณ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข หรือแจ้งทางบริษัท TRUE เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยหรือติดต่อ อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา มือถือ 097-9216100
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ณัฐกฤตา รับทราบ เมื่อเวลา 14/3/2566 9:30:14
เห็นชอบ นาย พันธมิตร ใจรินทร์
รอดำเนินการ
Print FS.439.1271

วันที่ยื่น
26/12/2565 14:59:36
1.2 ระบบแบนเนอร์
ชื่อผู้แจ้ง
นายสุชาติ จันทร์แก้ว


ชื่อผู้ประสานงาน
นายสุชาติ จันทร์แก้ว
ขอให้จัดทำเทมเพลตเว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.439.1118

วันที่ยื่น
7/11/2565 9:40:23
1.3 ระบบบริการของหน่วยงาน
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย
เครื่อง Printer HP LaserJet P1102 ไม่สามารถพิมพ์งานได้ ลอง add printer ใหม่เองแล้ว ทั้งแบบดาวนืโหลดทางอินเตอรืเน็ต และใช้แผ่น driver ก้ทำไม่ได้ค่ะ ขอรบกวน ช่วยส่งคนมา add printer ให้ด้วยค่ะ ปล. ตอนนี้กองวิเทศสัมพันธ์ ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.439.951

วันที่ยื่น
14/9/2565 7:49:13
1 ขอใช้งานระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แจ้ง
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์


ชื่อผู้ประสานงาน
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
ขอความอนุเคราะห์ให้การเช็คสัญญาน router wifi (ซึ่งปกติใช้ได้ดี ทั้งช่อง mju และ IOT)ของอาคารหม่อนไหม คณะผลิตกรรมการเกษตร ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงบำบัดน้ำเสีย
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย ปานศักดิ์ ชัยภักดี
รอดำเนินการ
1234