ประเภทบริการผู้ขอใช้บริการรายละเอียดผู้ได้รับมอบหมาย 
Print FS.439.412

วันที่ยื่น
8/2/2565 10:50:12
#2 งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ โทรศัพท์ 053873160


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ Tel. 053873160
ขอความอนุเคราะห์สายแลน 10 เมตร เนื่องจากสายเส้นเดิม ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
รอพิจารณา นาย พันธมิตร ใจรินทร์
รอดำเนินการ
Print FS.439.366

วันที่ยื่น
14/1/2565 13:49:29
#2 งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้แจ้ง
นายบรรจง อินทร์วงค์ โทรศัพท์ 3000


ชื่อผู้ประสานงาน
นายบรรจง อินทร์วงค์ Tel. 3000
ขอตรวจเช็ค Username และ Pass Word พนักงานส่วนงาน จำนวน 13 ราย เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน (ตามคำสั่งแนบ)
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
รอพิจารณา นาย พันธมิตร ใจรินทร์
รอดำเนินการ
Print FS.439.354

วันที่ยื่น
10/1/2565 15:21:01
1.1 ระบบ Performance Management System
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ละออศิริ พรหมศร โทรศัพท์ 3133


ชื่อผู้ประสานงาน
นายวสุ ไชยศรีหา Tel. 0 5387 3280
ขอปรับปรุงระบบให้รองรับการเปลี่ยนผู้บริหารระหว่างปี โดยเมื่อแก้ไขผู้ลงนามในเส้นทาง ให้ไปแก้ไขที่ข้อตกลงด้วย จะทำให้คนเก่าไม่เห็นข้อมูล และคนใหม่มาดูข้อมูลแทนได้ (รอมติที่ประชุม)
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย วสุ ไชยศรีหา
รอดำเนินการ
Print FS.439.347

วันที่ยื่น
6/1/2565 11:35:54
1.2 ระบบเลือกตั้ง
ชื่อผู้แจ้ง
นายณภัทร แก่นสาร์ โทรศัพท์ 3068


ชื่อผู้ประสานงาน
นายวสุ ไชยศรีหา Tel. 0 5387 3280
ปรับปรุงระบบรายงานผลการเลือกตั้ง
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย วสุ ไชยศรีหา
รอดำเนินการ
Print FS.439.346

วันที่ยื่น
6/1/2565 11:30:13
1.2 ระบบเลือกตั้ง
ชื่อผู้แจ้ง
นายณภัทร แก่นสาร์ โทรศัพท์ 3068


ชื่อผู้ประสานงาน
นายวสุ ไชยศรีหา Tel. 0 5387 3280
เตรียมระบบเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา เปิดการเลือกตั้งปี 65
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย วสุ ไชยศรีหา
รอดำเนินการ
Print FS.439.336

วันที่ยื่น
6/1/2565 10:46:12
1.1 ระบบ Performance Management System
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ละออศิริ พรหมศร โทรศัพท์ 3133


ชื่อผู้ประสานงาน
นายวสุ ไชยศรีหา Tel. 0 5387 3280
กรณีที่กดปุ่มส่งกลับ TOR ขอเพิ่มช่องเหตุผลที่ตีกลับให้ด้วยได้มั้ยคะ แสดงรายละเอียดเหตุผลที่ตีกลับด้านบนของหน้าแบบข้อตกลง TOR ทำเป็นตารางแสดง Comment ของผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ ผู้ตรวจสอบ
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย วสุ ไชยศรีหา
รอดำเนินการ
Print FS.439.332

วันที่ยื่น
5/1/2565 15:12:32
1.1 ระบบออกเลขหนังสือราชการ
ชื่อผู้แจ้ง
นายบรรจง อินทร์วงค์ โทรศัพท์ 3000


ชื่อผู้ประสานงาน
นายบรรจง อินทร์วงค์ Tel. 3000
ขอแก้ไขชื่อตำแหน่ง นายธีระชัย ตันเรืองพร จากผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ เป็น ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ น.ส. อทิตยา คำภิระ
รอดำเนินการ
ข้อเสนอแนะ
ขอใช้บริการไปตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ปัจจุบัน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาเกือบ 2 เดือนยังไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ทราบว่าระบบนี้ยังใช้งานอยู่ไหมครับ สอบถามทางงานอำนวยการของกองก็ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถดูระบบนี้ได้ หรือว่ากองกายภาพฯ ต้องทำเป็นบันทึกข้อความ แจ้งไปยังกองเทคโนโลยีดิจิทัล ครับ ยังไงรบกวนแจ้งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
Print FS.439.324

วันที่ยื่น
17/12/2564 15:43:13
#1 ขอใช้งานระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แจ้ง
นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ โทรศัพท์ 3400


ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.อทิตยา คำภิระ Tel. 3280
ปรียานุช สุขอัตตะ ไม่สามารถ Login เข้าใช้งานระบบ Erp ได้
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ น.ส. อทิตยา คำภิระ
รอดำเนินการ
แบบประเมิน
Print FS.439.318

วันที่ยื่น
15/12/2564 15:35:24
1.1 ระบบขอใช้ห้อง(จองห้องออนไลน์)
ชื่อผู้แจ้ง
นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย โทรศัพท์ 5200


ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย Tel. 5200
ขอแก้ไขการบันทึกข้อมูล การขอใช้ห้อง ไม่ได้
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ น.ส. อทิตยา คำภิระ
รอดำเนินการ
Print FS.439.317

วันที่ยื่น
15/12/2564 15:34:33
1.1 ระบบขอใช้ห้อง(จองห้องออนไลน์)
ชื่อผู้แจ้ง
นายเสกสรรค์ สอนยศ โทรศัพท์ 087-5761801


ชื่อผู้ประสานงาน
นายเสกสรรค์ สอนยศ Tel. 087-5761801
ขอแก้ไขหน้าปริ้น ใบปะหน้า ขอใช้ห้อง โดยให้สำหรับ หน่วยงานภายนอก
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ น.ส. อทิตยา คำภิระ
รอดำเนินการ
Print FS.439.316

วันที่ยื่น
15/12/2564 15:30:12
1.1 ระบบขอใช้ห้อง(จองห้องออนไลน์)
ชื่อผู้แจ้ง
นายเสกสรรค์ สอนยศ โทรศัพท์ 087-5761801


ชื่อผู้ประสานงาน
นายเสกสรรค์ สอนยศ Tel. 087-5761801
ขอเพิ่มข้อมูล สำหรับหน่วยงานภายนอก ตอนขอใช้ห้อง โดยให้แสดง ทั้งในหน้าขอใช้ หน้าผู้ลงนาม หน้าแอดมิน
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ น.ส. อทิตยา คำภิระ
รอดำเนินการ
Print FS.439.314

วันที่ยื่น
15/12/2564 14:56:12
1.1 ระบบ Performance Management System
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา โทรศัพท์ 5200 ต่อ 101


ชื่อผู้ประสานงาน
นายวสุ ไชยศรีหา Tel. 0 5387 3280
ลงนามรับรองผล แต่ละส่วน อยากให้มีปุ่มให้คะแนนเท่าผู้ประเมิน เพื่อลดเวลาการบันทึกผล กรณีส่วนใหญ่คะแนนตรงกับผู้ประเมิน
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย วสุ ไชยศรีหา
รอดำเนินการ
Print FS.439.313

วันที่ยื่น
15/12/2564 13:47:58
1.1 ระบบ Performance Management System
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา โทรศัพท์ 5200 ต่อ 101


ชื่อผู้ประสานงาน
นายวสุ ไชยศรีหา Tel. 0 5387 3280
เมื่ออนุมัติแล้วยังลบ แก้ไข ไฟล์เอกสารแนบได้
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย วสุ ไชยศรีหา
รอดำเนินการ
Print FS.439.303

วันที่ยื่น
15/12/2564 12:19:19
1.1 ระบบ Performance Management System
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ละออศิริ พรหมศร โทรศัพท์ 3133


ชื่อผู้ประสานงาน
นายวสุ ไชยศรีหา Tel. 0 5387 3280
ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางอนุมัติการรายงานผลได้ หากอนุมัติข้อตกลงไปแล้ว มีการเปลี่ยนผู้อนุมัติระหว่างปี
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย วสุ ไชยศรีหา
รอดำเนินการ
Print FS.439.302

วันที่ยื่น
15/12/2564 12:16:14
#1 ขอใช้งานระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แจ้ง
นายวสุ ไชยศรีหา โทรศัพท์ 0 5387 3280


ชื่อผู้ประสานงาน
นายวสุ ไชยศรีหา Tel. 0 5387 3280
ไม่สามารถเข้าเว็บ erp ด้วยโดเมน https://www.erp.mju.ac.th/ ได้
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย วสุ ไชยศรีหา
รอดำเนินการ
แบบประเมิน
Print FS.439.290

วันที่ยื่น
13/12/2564 11:22:39
#1 ขอใช้งานระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แจ้ง
นางอรทัย เป็งนวล โทรศัพท์ 3241


ชื่อผู้ประสานงาน
นางอรทัย เป็งนวล Tel. 3241
ขอจัดทำระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในกองกายภาพฯ โดยได้ประสานงานกับนายสุรเดช ไชยมงคล เป็นการเบื้องต้นแล้ว
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย สุรเดช ไชยมงคล
รอดำเนินการ
แบบประเมิน
Print FS.439.270

วันที่ยื่น
1/12/2564 15:57:17
1.1 ระบบ Performance Management System
ชื่อผู้แจ้ง
นายวสุ ไชยศรีหา โทรศัพท์ 0 5387 3280


ชื่อผู้ประสานงาน
นายวสุ ไชยศรีหา Tel. 0 5387 3280
ข้อมูลสมรรถนะ ตอนเพิ่ม TOR ของพนักงานส่วนงาน ระบบไม่ใส่ให้ ต้องเพิ่มเอง
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย วสุ ไชยศรีหา
รอดำเนินการ
Print FS.439.268

วันที่ยื่น
1/12/2564 11:43:20
1.2 ระบบกิจกรรมนักศึกษา
ชื่อผู้แจ้ง
นายณภัทร แก่นสาร์ โทรศัพท์ 3068


ชื่อผู้ประสานงาน
นายวสุ ไชยศรีหา Tel. 0 5387 3280
ต้องการเก็บประวัติการแก้ไขข้อมูลกิจกรรม กรณีทำร่วมกันหลายคน ให้สามารถติดตามการแก้ไขได้
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย วสุ ไชยศรีหา
รอดำเนินการ
Print FS.439.262

วันที่ยื่น
1/12/2564 11:15:20
#1 ขอใช้งานระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย โทรศัพท์


ชื่อผู้ประสานงาน
นายอาทิตย์ แก้วถาวร Tel. 3285
https://erp.mju.ac.th/acticleSearch.aspx ค้นแล้วกดดูรายละเอียดแล้ว error https://erp.mju.ac.th/personActicleDetail.aspx?KID=MTcwMg==
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย อาทิตย์ แก้วถาวร
รอดำเนินการ
แบบประเมิน
Print FS.439.261

วันที่ยื่น
1/12/2564 11:14:49
#1 ขอใช้งานระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย โทรศัพท์


ชื่อผู้ประสานงาน
นายอาทิตย์ แก้วถาวร Tel. 3285
https://erp.mju.ac.th/personActicleManagementIndex.aspx?goID=23 ต้องการค้นหาด้วยชื่อผลงาน และชื่อเจ้าของผลงาน
(จำนวนขอรับบริการ 1 บริการ)
เห็นชอบ นาย อาทิตย์ แก้วถาวร
รอดำเนินการ
แบบประเมิน
12