ประเภทบริการผู้ขอใช้บริการรายละเอียดผู้ได้รับมอบหมาย 
Print FS.435.3028

วันที่ยื่น
14/6/2567 8:57:06
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.นงลักษณ์ โปงหาญ


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอเข้าตรวจสอบต้นไม้ล้มหน้าสำนักหอสมุด ฝั่งคณะศิลปศาสตร์
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.3027

วันที่ยื่น
13/6/2567 14:59:12
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์


ชื่อผู้ประสานงาน
เนื่องจากกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้ทำลายเอกสารทางราชการของกองคลัง ประจำปี 2567 และจะดำเนินการทำลายและย่อยเอกสารในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ซึ่งจัดเก็บไว้ในห้องเก็บเอกสารของกองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการขนย้ายเอกสารที่จะทำลายดังกล่าวต่อไป
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.3026

วันที่ยื่น
13/6/2567 14:38:43
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
นางสาวพรกมล เล็กสมพงษ์


ชื่อผู้ประสานงาน
ยืมวัสดุ หลักจราจร 10 อัน เพื่อใช้ในบริเวณร้าน MJU SHOP โรงอาหารเทิดกสิกร
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.3025

วันที่ยื่น
13/6/2567 11:50:42
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอใช้บริการในการกำจัดแมลงรอบอาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี จำนวน 3 จุด
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.3024

วันที่ยื่น
13/6/2567 10:10:16
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.เบญจพร ปานดี


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอเติมน้ำยาแอร์ เนื่องจากแอร์ไม่เย็น
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.3022

วันที่ยื่น
13/6/2567 9:16:14
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ


ชื่อผู้ประสานงาน
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าบริเวณชั้นใต้ดิน และบริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย (บ้านอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย) เนื่องจากเกิดการรั่วไหลของระบบท่อน้ำภายในอาคาร ทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรบริเวณดังกล่าว
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.3021

วันที่ยื่น
12/6/2567 10:28:59
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ห้องกองคลัง มีเสียงดัง
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.3020

วันที่ยื่น
11/6/2567 14:53:14
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ด และซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณน้ำพุในสวนป่าบุญศรี ติดต่อประสานงาน ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หน.งานการกีฬา 081-9926429
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.3019

วันที่ยื่น
11/6/2567 11:51:18
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.นิตยา ดวงบาล


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจเช็ต/ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำงานเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด สระอุบลรัตนราชกัญญา ผู้ประสานงาน นายปณิต ดีมานพ 082-7627170
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.3018

วันที่ยื่น
11/6/2567 11:13:39
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
นายเกรียงศักดิ์ วันกูล


ชื่อผู้ประสานงาน
ไฟฟ้าสนามฟุตซอลและสนามวอลเลย์บอล มีการชำรุดไม่สามารถเปิดใช้งานได้
ยังไม่ได้มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ปฏิเสธคำขอ
12345...