ประเภทบริการผู้ขอใช้บริการรายละเอียดผู้ได้รับมอบหมาย 
Print FS.435.2633

วันที่ยื่น
23/2/2567 15:14:15
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์


ชื่อผู้ประสานงาน
เนื่องจากหลอดไฟกิ่งของฟาร์มบ้านโปง ส่วนของสาขาไม้ผล หลอดไฟขาด ไม่มีแสงสว่าง ทางสาขาไม่สามารถเปลี่ยนหลอดได้่ และไม่ทราบขนาดว่าเป็นหลอดขนาดไหน จึงขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟา เข้าตรวจสอบ และแจ้งให้ทางสาขาไม้ผลทราบด้วย จะได้ดำเนินการจัดซื้อหลอดไฟดังกล่าว โดยติดต่อ นาย สุนทร มือถือ 090-4695734
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.2631

วันที่ยื่น
23/2/2567 13:04:50
ซ่อมโทรศัพท์ ติดตั้งสายโทรศัพท์
ชื่อผู้แจ้ง
นางพิชญดา พงษ์พานิช


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม 1 รายการ ดังนี้ 1. โทรศัพท์ใช้ไม่ได้เบอร์ 3461 ระดับปริญญาโท (โต๊ะน้องโต้ง) เคยติดตั้งไว้ เคยใช้ได้ แต่หลังจากนั้น โทรไม่ได้อีกเลย ณ หน้าห้องฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ฝ่ายใหม่) ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
ณัฐพร รับทราบ เมื่อเวลา 23/2/2567 13:46:10
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.2630

วันที่ยื่น
23/2/2567 13:03:28
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
นางพิชญดา พงษ์พานิช


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม 2 รายการ ดังนี้ 1. ก๊อกน้ำ ในห้อง หมุนไม่สนิท มีน้ำหยดทั้งวัน 2. หลอดไฟห้องน้ำ กดไม่ติด บางทีติดก็ดับ ณ หน้าห้องฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ฝ่ายใหม่) ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
ณัฐพร รับทราบ เมื่อเวลา 23/2/2567 13:45:51
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.2629

วันที่ยื่น
23/2/2567 13:03:21
ซ่อม และติดตั้งประปา
ชื่อผู้แจ้ง
นางพิชญดา พงษ์พานิช


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม 2 รายการ ดังนี้ 1. ก๊อกน้ำ ในห้อง หมุนไม่สนิท มีน้ำหยดทั้งวัน 2. หลอดไฟห้องน้ำ กดไม่ติด บางทีติดก็ดับ ณ หน้าห้องฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ฝ่ายใหม่) ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
ณัฐพร รับทราบ เมื่อเวลา 23/2/2567 13:45:29
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.2625

วันที่ยื่น
23/2/2567 10:48:52
ซ่อม และติดตั้งประปา
ชื่อผู้แจ้ง
นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่าง กองกายภาพฯ ตรวจเช็ค/ซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา บริเวณหลังร้านกิน 24 ขนม โรงอาหารเทิดกสิกร เนื่องจากมีน้ำรั่วซึมผนังหลังร้าน
ณัฐพร รับทราบ เมื่อเวลา 23/2/2567 13:45:13
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.2624

วันที่ยื่น
23/2/2567 10:39:30
ซ่อมอาคาร บ้านพัก/แฟลต ซ่อมครุภัณฑ์
ชื่อผู้แจ้ง
นางจุรีรัตน์ สุยะเขต


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เปิดแล้วมีเสียงดัง หมายเลข 1105 และ 1106 ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคารวิทย์ 60 ปี ผู้ประสานงาน นางสาวสุพรรณิการ์ สิทธิ์สังข์ โทรศัพท์ 3281 หรือ นางสาวดุษฎี ดวงบาล โทรศัพท์ 3281
ณัฐพร รับทราบ เมื่อเวลา 23/2/2567 13:44:34
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.2617

วันที่ยื่น
22/2/2567 14:46:25
ขอใช้รถไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น


ชื่อผู้ประสานงาน
ใช้ในการรับผู้บริหาร อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัท ไฮโดรไทย จำกัด ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 รับผู้บริหาร อธิการบดี มายังห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ หากเสร็จสิ้นพิธีแล้ว รับคณะผู้บริหารไปยังตึกอธิการบดี เบอร์โทรประสานงานติดต่อ 095-6843838
ณัฐพร รับทราบ เมื่อเวลา 22/2/2567 16:13:12
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.2621

วันที่ยื่น
22/2/2567 11:30:41
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว


ชื่อผู้ประสานงาน
งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดำเนินการปิดระบบไฟฟ้าที่หม้อแปลงเกษตรกล เพื่อที่จะจ้ำไฟฟ้าเข้าตู้เซอร์กิต ที่บริเวณห้องน้ำหญิงอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา เป็นการเร่งด่วน
ณัฐพร รับทราบ เมื่อเวลา 22/2/2567 16:12:58
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.2620

วันที่ยื่น
22/2/2567 11:29:31
ซ่อม และติดตั้งไฟฟ้า
ชื่อผู้แจ้ง
นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว


ชื่อผู้ประสานงาน
งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดำเนินการปิดระบบไฟฟ้าที่หม้อแปลงเกษตรกล เพื่อที่จะจ้ำไฟฟ้าเข้าตู้เซอร์กิต ที่บริเวณห้องน้ำหญิงอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา เป็นการเร่งด่วน
ณัฐพร รับทราบ เมื่อเวลา 22/2/2567 16:12:43
ยังไม่ได้มอบหมาย
Print FS.435.2619

วันที่ยื่น
22/2/2567 9:28:39
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ชื่อผู้แจ้ง
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ


ชื่อผู้ประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์การเกษตร ระหว่างวันที่ 22 -27 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ 1. คราดสปริง 5 อัน 2. ไม้กวาดทางมะพร้าว 5 อัน 3. ที่ตักผง 3 อัน ปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
ณัฐพร รับทราบ เมื่อเวลา 22/2/2567 16:12:30
ยังไม่ได้มอบหมาย
12345...